Accueil Tamazight Timizart : Tajmilt i Meksa Abdelkader akked Ali Ideflawen

Timizart : Tajmilt i Meksa Abdelkader akked Ali Ideflawen

2453

Asen n 22 deg aggur –agi n Maggu &nbsp,; tuɣal tajmilt i sin n inaẓuren yettwasnen tirni di tmurt n Leqbayel  Meksa Abd El Kader akked Ali Ideflawen.

Tajmilit id yellan ddaw leɛnaya n Tɣiwant n Timizart i lmend n was agreɣlan n tigemmi, tusa-d di lawan-is  imi ahat ma llan inaẓuren deg temnadt n At Jennad yuklalen tisemɣert  ur d nettaf-ara am sin icennayen-agi id yewwin ayen din  i  tizlit taqbaylit &nbsp,; imi ɛebban amennuɣ fell-as seg imezwura. Akka dɣa Meksa Abdelkader ilul asen n 4 yunyu 1954 deg At jennad ( taddart n Mira) . Yebda ccna asmi i tuɣ di Fṛansa deg useggas 1976 anda  yemyusen netta d Nathalie. Ayen icna d wayen yenna yewwi d ɣef tamagit n tmurt . Anwa deg-nneɣ ur necna-ara yid-s yiwwas tizlatin –is am” Massinissa” , “ Loundja», “Anẓar, “Timecreṭ»,” tafsut” ? Meksa Abdelkader yella seg imezwura iḍefṛen ccna atrar s teqbaylit &nbsp,; yesnerna  leqdic-is ɣer win n Yidir, Noredine Chenoud, Djamel Alem , Ferhat Mhenni, Les Abranis, Inasliyen, tagrawla, Brahim Iziri….

Aḍebsi amezwaru n Meksa “Lunja” akked “ tafsut ‘  fɣen-d dagi di tmurt. Sin akkin yunag ɣef tmurt n Fṛansa anda id yeskeles aḍebsi nniḍen “ asif” deg id ddan-t tizlatin-is yeččuṛen d sser am “ Anzar “ neɣ ɛad “ anda-ken a wid yesfrun,”. Deg useggas n 1979 Meksa yeɣza ugar deg unadi  ɣef tajaddit deg uḍebsi-ines “ tafunast igujilen” anda ara d nnaf tuɣac-is ur nettwattu am “ Zelgum” , « Arzez d tzizwa ». Aḍebsi-ines wis tlata ifɣ- d deg useggas 1980 ddaw uzwel” amnekcem” .  Deg useggas n 1981 yecna di Sidi Frej ɣer tama n tiqucac n ccan n tmurt n Fṛansa “ Leo Férré d Gilbert Lerroux. Tasfift taneggarut n Meksa Abdelkader tella-d  deg useggas 1988 ddaw uzwel “ Amɣar azemni”. Meksa yemmut di lɣerba deg useggas n 1988.  Yettwemḍel deg taddart-is Mira.

Ali Ideflawen si tama-s ilul deg useggas n 16 yennayer 1957 deg taddart Nat Garet ( ddaw mira) di tɣiwant n Timizart . Amecwaṛ id yewwi di tẓuri yebda deg iseggasen n 80 . Ali ideflawen seg wid ifernen tizlit tatrart  tamaḥadit. Deg anect-a yeḍfer amecwar   n Ferhat Mhenni armi kra n tizlatin yecna wagi iɛawed-asen-t wihin . Amedya tizilit n   « Berwagiya » neɣ tizlit «  Oui Oui Monsieur ». Maca Ali ideflawen yettwasen ugar s tizlatin-is timenza id yeddan deg tasfift «  a lawan yettazzalen » imi sked anwa ur ḥuzan-t deg akken tuɣac yellan deg umezday-agi ( album)  zdin-t isefra lqayen ɣer uẓawan ifazen id yecna Ali s taɣect-is yeččuṛen. 

Kra yecna d kra id yewwi d tizlit , icudd ɣer taqbaylit  d-useḥbiber ɣer yimal n tmagit n tmurt. Ɣef aya werǧin iccuḥ seg uneḥḍur-ines akken ad ɛiwen tidukkliwin tidelsanin i t-yessuturen yal mi ara d swejdent tameɣṛa, a beɛda seg asmi id teldi tawwurt i leqdic sdaxel n tidukkliwin tidelsanin  deg useggas n 1989.

Akka dɣa  deg At jennad,  Ali ideflawen yelḥa amecwar akked tadukli tadelsant Youcef Ou kaci , imi tameɣṛa  tamezwarut id yellan deg axxam n yidles «  Youcef Ou Kaci » deg useggas 1990  yecna deg-s Ali Ideflawen mebla ttawilat n uṣiweḍ( la sono) yerna ɣef ticamuɛin,  acku aɛdawen yidles gezmen lexyuḍ n trisiti akken ur d telli-ara tameɣṛa-nni id tesewjed tadukli tadelsant Youcef Ou kaci id illen yakken. Xas akken , tazeqqa tareɣreɣ si lɣaci id yusan si yal tama akken ad walin wa ad slan i Ali Ideflawen. 

Ali Ideflwen deg anect-a werǧin iɣull tidukkliwin tidelsanin, imi anda is-id sawlen yenna “ yerbeḥ” . Aṭas diɣ id yettmektayen  tameɣṛa yexdem deg annar n  Freha i lmendad n tfaska n tmedyazt  tamenzut  « Youcef Ou kaci » id yellan deg At jennad( Aghribs, Freha, Timizart)  deg useggas n 1991. 

Ɣef aya  d wayen nniḍen,  tajmilt tunṣibt id hegga  taɣiwant n Timizart i sin icennayen-agi d ttin ara iressin( mebla ccekk)   ansay n usemɣer n kra n win id yernan adɣaɣ ɣef uɣlad n lebni n tnaṣlit-nneɣ.

Ait Slimane Hamid