Par DDK | 19 Juin 2017 | 627 lecture(s)

Tamurt n Leqbayel

Taḥeccact n tuga di taddart

D tagara n maggu, akken kan fɣen yiwwraɣen, kecmen iquranen. D tallit n teḥcact n usaɣur. Lɣaci refden ilewwacen (imegran uṛumi), ffɣen ɣer yigran ad ḥuccen. Xas akken mačči am zik-nni i tella tḥeccact, maca mazal ciṭuḥ n tiẓeḍṭ deg-s, tiẓeḍt n twizi. Lɣaci mazal-iten ttazalen deffir n yixeclawen n tuga, ad heggin aɛwin i lmal-nsen deg wussan n tegrest deg-i d-ɣellin ideflawen. Uqbel ad d-yeffeɣ yiṭij, lɣaci ad fɣen ad ḥuccen. Iḥeccacen, yal yiwen deg-sen alewwac-ines ɣef tayet, aqrab ɣef tayet-nniḍen. Deg uqrab-nni, ad naf s daxel-is tafḍist, ẓẓebra, afeqṛaj, lemsed akked lmebred. Tulawin, ttawint iwemmusen ɣef yizaguren-nsent, s daxel-nsen, ad naf imurar, amger, tagelzimt, aɛwin. Alewwac yuɛar, yettɛeggib ammas n win ur nessin ara ad iḥuc, ilaq aḥeccac ad yili yettwel. Alewwac, ilaq ad yiqḍiɛ, ilaq ad iḍerreq akken ad yettawi leqḍeɛ. Ussan unebdu rɣan am lḥamu i d-ttḍeggiren ijujaḥ n tmest. Tirni n tenzayt d azgen n uxeddim. Гef waya aḥeccac, ilaq ad ilḥeq ṣbeḥ zik s ajeṛṛaf, uqbel ad d-yali yiṭij akken ur yesserɣay ara tafekka-s, ilaq ad yerr lemḍella ɣef uqerruy-is neɣ xerṣum ad t-yesbur s ubeḥnuq akken iwata akken ur tettḥazan ara iziran n tafukt. Mi qqimen ad rrẓen tanalt, yal wa d ayen iḥemmel ad t-yečč, yattawi-t. Wa d ayefki yewwan s tẓidanin, wa d aɣrum uḍajin s yiɣi, wa d tazart d zzit, lbaṭaṭa tuftit, timellalin tuftiyin, tarkect n yifelfel d ṭumaṭic… Iḥeccacen ttḍarriqen ilewwacen-nsen s tefḍist akked zzebra, wiyaḍ ttberrident kan. Mačči menwala kan ad iḍerreq, aḍerreq mačči d tiyita kan di ẓẓebra s tefḍist. Aḍerreq d ajebbud deg yiri n umger s tiyitwin n tefḍist. Taqerruyt n tefḍist, ilaq ad tesɛu taɛrurt akken ad igerrez uḍerreq. Tiyita deffir tayeḍ, tessirqiq, tessiqḍiɛ iri n umger. Taḥeccact, yal wa d akken yettḥuccu. Wa yettqerrir, yessekmumus asaɣur d iqraren. Wa yettawi-tt d lwidan. Tulawin, ṭṭafarent iḥdiden n yiger s umger, teksent asennan, afeḥyayuz, aɛeqquq n yiɣri, aɣeddu n umcic. Akken alamma d azal, ad kecmen s ixxamen-nsen, ad ččen imekli, ad sganfun alamma d azuzwu. Tirni n tmeddit d tawezlant, d aɛeddi kan. Ha ! yeɣli yiṭij, xas ulamma ussan d iɣezfanen, tirni meẓẓiyet. Mi kfan taḥeccact, ad rjun kra n wussan ar d-yeqqar usaɣur-nni, syinna akin, ad t-jemɛen d iɛemmuren, am taffa n yirden. Ad rjun tamacint ad t-cudden. Yal win icudden tuga-ines, ad tt-yawi ad tt-yaxzen, dayen ifuk leɛtab n tuga.

Fahim Messaoudène

0