Par DDK | 19 Juin 2017 | 724 lecture(s)

Cwiṭ seg tedyanin n zik

Agerruj (2 Taggara)

Tameṭṭut tṣubb, akken i iḥulfa i umrar inefsusi, iserreḥ umrar, tameṭṭut tessers iḍarren-is, argaz igzem-it, yuɣal-d s axxam. Iqqim yumayen, sag i t-tɣaḍ ad temmet, yuɣal ɣur-s. Yuɣ-d amrar-nniḍen, yuɣal ɣer tesraft-nni. Iḍegger ixef n umrar ɣer daxel, ixef-nniḍen iṭṭef-it deg ufus-is. Cwiṭ kan iḥulfa win ijebbden amrar. Ibda ad d-ijebbed, yufa ẓẓay mačči d taẓẓayt-nni n tmeṭṭut-is. Ijebbed, ijebbed, ittuɣal ɣer deffir akken alammi ikfa umrar. Inṭeg-d yiwen n urgaz annect-ila-t yenna-as-id : “Ad ak-yeɛfu Ṛebbi yaɛfu lwaldin-ik ! Tesselkeḍ-iyi-d si lmeḥna » Argaz iggugem deg wayen ittwali, isussem isell i lxelq i d-yulin si tesraft. Ikemmel deg wawal-is win-a yenna-as : “Qrib lqern i sɛddaɣ di tesraft, mačči helkeɣ neɣ ttwaqelqeɣ akken helkeɣ yumayen-agi seg i d-terna tmeṭṭut-agi-inek. Yumayen-a i sɛeddeɣ yid-s, uɣalent-iyi d lǧihenamma. Laɛnaya-k ma ur iyi-d tenniḍ amek akka i tsebreḍ, ad tidireḍ d tmeṭṭut am ta acḥal n yiseggasen?”.

Ramdane Lasheb

5.00