Accueil Tamazight Ad tili gar 9 alamma d 13 ɣuct i d-iteddun

Ath Hicham - Tameɣra n uẓeṭṭa deg tezrigt-is tis 11

Ad tili gar 9 alamma d 13 ɣuct i d-iteddun

926

Am yal anebdu, tettuɣalen leqdicat idelsanen di tmurt n Leqbayel. Da d tafaska, dihin d tameɣra, dihen akkin d timlilit…atg.

Tura d lawan n tmeɣra n uẓeṭṭa deg taddart n Ath Hicham deg Ain El Hammam. Tameɣra-agi deg tezrigt-is tis mrawet d yiwet (11), ad telli tiwwura-s s wudem unṣib ass n lexmis 9 ɣuct, deg tṣebḥit n wass. Yetturaǧu, ad tessali ahil i yettwajerden i lmend n tezrigt-a, ass n letnayen 13 seg waggur-agi n ɣuct ideg nella. D ttiɛad adelsan i ttraǧunt s ccuq tlawin yeggaren iẓeḍwa n tama-agi n Ath Hicham, imi d tagnit ideg i d-ttafent iman-nsen-s idis ɣer yidis n yimsaɣen (acheteurs). D tagnit daɣen ideg ttfarasen madden tirza n umereḥ d tiɣin n tɣawsin i ḥwaǧen deg yixxamen-nsen, ladɣa tilawin. Ad tili tafaska-a ɣef teɣzi n 5 wussan, deg taddart n Ath Hicham di tɣiwant n Ath Yahia, i ibeɛden s wazal n 50 ikilumiṭren ɣef unẓul-asamer n lwilaya n Tizi Uzzu. Di tezrigt-agi tis 11, yetturaǧu ad ttekkint deg-s wazal n 10 n lwilayat, ara d-isneεten axeddim-nsent. Am wakken daɣen ara, d-siknen wazal n 80 n yinḍan tiɣawsiwin i xeddmen. Ulamma tuget deg-sen d wid i xeddmen aẓeṭṭa, maca ad ilint diɣ temsikniyin n ufexxar, n lfeṭṭa, tamemt, taqendurt, tɣawsiwin n ufus, asɣar…atg. Ma d ɣef wahil n tezrigt-agi tamaynut, tenna-d massa Ben Aissa Fatiha, d taɛeggalt deg tiddukkla “Aẓeṭṭa&rdquo,; belli: “Ad ilin yisaragen ɣef uẓeṭṭa n Ath Hicham, timeɣriwin n ccna, turrart n tmezgunin, timsikniyin n usenzi…atg”. Ma ɣef yiswan n tmeɣra-agi, tkemmel tenna-d: “ Amezwaru, d asḥbiber d useḥfeḍ n urmud-agi aqbur n Ath Hicham i tsutwin-agi timaynutin. Wis sin, d userni-ines n lḥirfa-agi i wakken ad teddu d wakud amiran”. Tasfugelt n taggara, yetturaǧu ad tili, ass n letnayen-agi sdat-nneɣ, 13 ɣuct i d-iteddun. D tameɣra n taggara ideg ara ad tili tukci n yigerdasen n usebɣes i widak akk yettekkin deg tezrigt-agi tis 11 n uẓeṭṭa n Ath Hicham, i d- slulent i lmend n useḥbiber d userni n uẓeṭṭa. D leqdic s wazal-is, i d-tettheggi yal aseggas tiddukkla “Aẓeṭṭa” n tlawin iẓeṭṭen n Ath Hicham s ufus n tallelt n waṭas n yidisan-nniḍen. Dɣa, deg usuddes n tezrigt-agi n useggas-a, ddeqs n yidisan i yettekkin deg uheggi n leqdic-agi ameqqran gar-asen : Tasqamut n taddart n Ath Hicham, Asqamu Aɣerfan n Lwilaya n Tizi Uzzu, Taɣiwant n Ath Yahia, s lemɛawna n tmehliwin-a; tin tmerrit d tinḍi, tin n waddal d yilmeẓyen, tin usileɣ akked texxamin n yiremad d tinḍi n Tizi Uzzu. Imḍebren i d-heggan leqdic-agi, bɣan ad ẓẓun imɣi n usefti d ulmad n yilmeẓyen i urmud-agi yesεan azal d ameqqran, imi si tama ad ṭṭfen deg wansayen , tgemmi d irmad-nneɣ iqburen, ma si tama-nniḍen d axeddim adamsi (économique), i lmend n wayen i d-issekcam n udrim. Tameɣra-agi, tuɣ amkan deg Lwilaya n Tizi Uzzu, imi ur tettafeḍ ara amkan anida ara tedduḍ deg wussan n temsikniyin. Yal wa ansi d-yusa; ttruḥun-d madden si rebɛa n tɣemar lwilaya-agi. Yal wa d acu i d-yusa ad yaɣ, wa d aceṭṭiḍ, wa d taẓerbit, wayeḍ wayeḍ. Yetturaǧu, ad rzun geddac n yimerriyen ɣer tmeɣra-agi, i d asen-yuɣalen d tannumi. Imi yal aseggas, d anerni i yettnerni wuṭṭun n yimdanen i irezzun ɣer taddart-agi n Ath Hicham, i d-isuddusen tameɣra-agi n uẓeṭṭa neɣ ɣer tudrin-nniḍen i d-yettheggin timeɣriwin d tfaskiwin tiyaḍ. D iremad yecban wagi, s ways ara yili unegmu deg udrar, imi yettɛawan aṭas tiwaculin tiqbayliyin deg temɛict-nsen, ma mačči d wagi i d aɣbalu awḥid n kra deg-sent. Ma si tama-nsent tilawin-agi ixedden kan deg uxxam, ssuturent deg yimḍebbren terza taluft, asuget n tegnatin n tunzut n yisufar i icudden ɣer tinḍi, ladɣa aẓeṭṭa s wanawen-is yemxalafen.

Hocine Moula