D azeɣbub n usirem i ssinima s Tmaziɣt

Partager

Tiririt n isura mucaɛen di ddunnit ɣer teqbaylit, tebda d iseggasen-aya tura . Drus yid-sen, maɛna lebɣi-nnsen meqqar. Dduklen-as i lxedma am wakken i s-ddukulen seg wasmi meẓẓiyit, di taddart n Wegni n Teslent. Xas akken ulac ttawil, ssawḍen ad d-rren tarwiḥt i ssinima s tmaziɣt imi d abrid iwulmen i uḥareb ɣef tutlayt, i uselmed-ines d tudert-ines. D acqirrew i imeqranen n ssinima n ddunnit merra. Ziɣen “Tagi-nneɣ” akken i s-yeqqar Muḥya , tezmer ak i tlufa, akken bɣunt ilint! Tečča, xas akka d aqessar!

Bdan-tt-id di 2005 s “Wegni n wedfel “, d tiririt ɣer teqbaylit n usaru mucaɛen di ddunnit “Ice Age” i d-issufeɣ Carles Saldanha, di tmurt n Marikan deg useggas n 2006. Seg wasmi llan meẓẓiyit, ttnejmaɛen di taddart n Wegni n Teslent, ttnecraḥen, ttɛanaden-d isura sya u sya. Akken dɣa i d-uraren s uqessar kan “Agni n wedfel”. Seg wakken teɛǧeb lxedma-nnsen i medden, uɣalen skelsen-tt, yeffeɣ-d d “Pučči1”.

D adfel i inejren abrid!

Seg wakken ctaqen medden isura s teqbaylit yettwaxedmen akken ilaq lḥal, bexlaf “Macahu», “ Tawrirt yettwattun” d “Wedrar n Baya», nneɣlen ɣef isura-yagi ijdiden ur nnumen ara ttwalin-ten ula s tutlayin tiberraniyin: “Ice Age”/“Agni n wedfel” yelḥan mliḥ di ssuq n DVD d VCD, yelli tiwwura i waṭas n inaẓuren ɣer weḥric-agi n ssinima. D ayen i ten-yeǧǧan ad d-ssufɣen Pučči 2 d Pučči3 xas akken yewwet iɣisi di terbaɛt-nnsen, imi wa ijebbed wa ikerref !

Istudyuten llan, zemmem qemmem !

Seg imi yelḥa Pučči1, frurxen-d istidyuten i d-yettarran isura ɣer teqbaylit, si ustudyu “Tamuɣli” i yuɣalen d “Double voice», ɣer “Ciné-kabyle»,“Bel-art»,“Ciné- Belart»,d “Galaxie-Pro”. Tewqeɛ-itt temyezwirit gar-asen ɣef isura i ḥemmlen medden, imi ala rrebbaḥ ara ten-srebḥen. Akken dɣa i fernen : “Ice Age” n Carles Saldanha (Agni n wedfel, astudyu Tamuɣli ), Crek1 n Anderew Adamson i d-yerra ɣer teqbaylit Racid Tiɣilt (Astudyu Double voice), “Comme chiens et chats” n Lewrence Guterman, “Iqjan imcac” i d-yerra Samir Ait Belkacem ɣer teqbaylit, “Baby’s day out” n John Hughes “ Briruc” i d-yerra ɣer teqbaylit Muḥemmed Bugasi (Astudyu Bel-art), “ Kung Fu PANDA” n Mark Osborne d John Stevenson “Qezbul” i d-rran ɣer teqbyalit Smail d Abdennur Saɛid El Ḥaǧ (Ciné-kabyle), artg. Xas akken ttemyezwaren, iswi-nnsen yiwen, maɛna wa yettwenniɛ lxedma, wa yekkat-itt, akken d-tusa akken, yeqqim-d ɣer win ara t-yaɣen, ad imeyyez gar wayen iwennɛen d wayen ur nwenneɛ ara.

Isem n usaru am tezlit cennun seg wul

Pučči, Limučuču, Crek, Iqjan imacac, Qezbul, Biɣu, Briruc, Dda spilu, Narniyya, Ɛli d Waɛli, akken ma llan fessusit ɣef yiles. Di tuget ttawin-ten-id seg wayen qqaren medden ama d lemtul ama d ismawen. Isem n usaru ma fessus refden-t medden am tezlit cennun seg wul, wa ad yeqqar i wa alamma yelḥa mliḥ usaru, dɣa ad yesserbaḥ bab-is. Tikwal isem yettbeggin-d tiḥerci n wid i d-yerran asaru ɣer teqbaylit d tmusni n tutlayt-nnsen. Almi uɣalen medden ttemsawalen yis-sen di tudert-nnsen n yal ass, win yekkren ɣer wayeḍ yini-as a Pučči, a Cnunu, ay amučuču, d tamuɣli nniḍen ɣef ddunnit, di tizi n wass-a.

Am yizir n uyefki i warrac imecṭaḥ

Seg imi yelḥa Pučči1, uɣalen medden ɛennun kan isura n warrac imecṭaḥ imi qlilit mliḥ isura-yagi di tmurt-nneɣ, ula s tutlayin nniḍen, d aya i ten-yeǧǧan ad rren ddehn-nnsen ɣur-sen yerna ɛerḍen akken ad sen-sḥefḍen tutlayt-nnsen tayemmat “ taqbaylit” s webrid-agi n ssinima, xaṭer llan agad i wumi truḥ, abeɛda arrac iqbayliyen yettidiren di temdinin timeqranin, akin i tlisa n tmurt n leqbayel, neɣ akin i tlisa n tmurt n Lezzayer, Imi ara mlilent tɣermiwin, tettuɣal tutlayt di ṭṭerf am acemma. Ihi ddeqs i iwalan deg isura-yagi d ttawil yelhan i uselmed n tutlayt d uḥareb fell-as. D ayen i d-yettbeggin tiɣin ten-ttaɣen yeɣriben-nneɣ, melba cceḥa, yal tikelt imi ara sen-ssawlen iɛessasen n tmurt, ttḥiren, ttɛassan kan melmi ara d-yeffeɣ wejdid. Uɣalen warrac iserreḥ yiles-nnsen, imi walan ddunnit s yiles aneṣli qbel ilsawen nniḍen. Diɣ netta d nutni i d-yettaɣen ajdid neɣ ttceggiɛen imawlan-nnsen.

Yal support s ssuma-s !

Imi ur nnumen ara medden ttwalin-ten, deg yiseggasen imezwura ttaɣen-ten-id xas ɣlayit. Ssuma n DVD 200da, d ayen i ɣ-d-nnan ṭṭaqqa n wid yeznuzuyen isura-yagi, am akka i d-yenna Samir “ DVD ssuma-s tban, yerna yiwet anda tebɣuḍ truḥeḍ”.Acu kan ssuma-s tettbeddil ticki ur nesɛi ara tamber asmi i d-yeffeɣ Limučuču am wakken i d-yenna Urezqi “ Asmi i d-yeffeɣ Limučuču 1 nezzenz DVD s 150 DA maɛna ur yesɛi ara ttamber, d win t-id-yessufɣen s timmad-is i ɣ-ten-id-yefkan”.Ssuma n VCD temxallaf, imi yeswa 150 DA, xemsalaf gar-as d DVD. Ma yella d DVIX, deg-s ad tafeḍ aṭas n isura ɣef tikelt yerna ḥala s 100 da am wakken ten-znuzuyen di Lezzayer tamannaɣt d Tizi Wezzu. D annect-nni i yefkan tiyita i lbiɛ n isura-yagi.

Ppirati asaru, rbeḥ tafeḍ-t !

Seg wasmi i d-nnulfan les DVIX ur rbiḥen wid yeznuzuyen les DVD, d ayen i yeǧǧan imeznaziyen ttawin-d kan s 10, ma lḥan-asen atan ad rnun ma ulac fiḥel. Llan kra ur ten-id-ttawin ara maḍi alamma tḥeqqen belli yelḥa akken ilaq mafaɣ ad xeṣren. Ɣer ṭṭaqa imeznazen, DVD ur ileḥḥu ara skud mazal apirati di tmurt-nneɣ. Am wakken ten-nufa ama di Tizi ama di Lezzayer tamanneɣt, dagi dɣa ɛiwaḍ ad d-taɣeḍ DVD s 200da, ad d-taɣeḍ rebɛa n isura s 100da, akken i teffeɣ ɣef medden. Ttarran-d aṭas n isura deg yiwen DVD, ttarun-as “ Rusum mutaḥarrika naṭiqa bilqabailiyya ». D ayen i yessexṣaren nniyya i imeznaziyen n DVD, imi ɣer-sen ur rbiḥen yiwet.

ONDA sya, Lapulis ansi nniḍen

Tikwal aṭas i yettawi ṭṭmaɛ n rrbeḥ s waṭas, dɣa ttarran-tt kan i upirati. Ayen i znuzuyen d tamayast. Dɣa asmi i d-yeffeɣ Limučuču, ppiratin ula d DVD, yenza melba ttamber. Akken i d-yenna yiwen umeznaz, Ilyas “Nnig n 30000 i yenzan di telteyyam, yerna alma yenna-yasen-d le producteur rnut-d, neɣ ppiratit”. Maɛna xas leḥḥun, tettɛassa-ten Lapulis d l’ONDA . Yenna Ilyas “ Mazal-iyi ar ass-a n wussan d amcareɛ d l’ONDA, diɣ netta tettalas-iyi 31 melyun, yerna tekkes-iyi 21 alef les DVIX, ɣer ass-a mazal ṭṭafaren-aɣ, d tidet nettpirati maɛna ddan-tt-id fell-aneɣ”. Xas akken ur ten-teǧǧa ara lapulis trankil, mazal-iten ɣer tura znuzuyen les DVIX, yal imi ara d-yeffeɣ wejdid ad t-afen medden ɣer-sen am wakken i d-yenna Meziane “ Skud leḥḥun akken ilaq ad ten-id-nawi, xas akken tedda-tt-id lapulis fell-aɣ, xas akken nrebbeḥ ala 10da d lfayda, maɛna ttnuzen akken ilaq, atan dɣa Kiki agur-agi iɛeddan i d-yeffeɣ, ttaɣen-t medden, dɣa newwi-t-id”. Gar lebɣi n rrbeḥ d temqaqart n lapulis, wissen amek i d ixef-is ?

Snesla n lbiɛ, da tcudd da teqqres

Seg win ara d-yerren aḍris n usaru ɣer teqbaylit, ɣer ustudyu n usekles, tizrigin ara t-id-yessufɣen d wid ara t-yessiwḍen alma d imeznaziyen, snin am snesla. Di tlata tezrigin yellan ɣer tura, yal yiwen d amek yufa iman-is, wa iquder snesla, am Samir Ait Belqasem ( astudyu Double Voice/Tamuɣli zik-nni), ayen ixeddem, tikwal yettarra-t-id weḥd-s ɣer teqbaylit, tikwal ixeddem d Racid Tiɣilt, sakin ssufuɣen-t-id ɣer tezrigin Galaxie-Pro, yessawaḍ-as-ten ɣer imeznaziyen Mouh Rougi, nutni si lǧiha-nnsen ad ten-ssiwḍen ɣer medden merra. Ciné-kabyle, s lmendad n Murad Bouchafa, xeddmen d sin n inaẓuren i d-yettarran isura ɣer teqbaylit Smail d Abdennur Said El Hadj , sakin yessawaḍ-iten s imeznaziyen Mourad s timmad-ines, yettawi-t s ufus-is ɣer Tizi Wezzu, Bgayet, Wehran d lwilayat nniḍen n tmurt. Ula d Ciné-BELART, i d-yessuffɣen Briruc, tiririt ɣer teqbaylit d Mohemmed Bougassi, asekles-ines yella-d deg ustudyu Bel-art, asufeɣ d usiweḍ-ines d ayen i yexdem Meqran n tezrigin Bel-art. Tikwal snesla-yagi tetteɣras imi ara yeqwa upirati d wegmar n isura s ttawil n internet d ayen i yettaǧǧan imeznaziyen ttawin kan s ɛecra, xaṭer teffeɣ-asen afus. Dɣa Imi nemmeslay d imeznaziyen, ṭṭaqqa deg-sen nnan-d belli isura-yagi leḥḥun mliḥ, acu kan bexlaf yiwen i d-yefkan acḥal zzenzen Limučuču di telteyyam, ula d yiwen seg wat tezrigin ur yeqbil ad d-yini acḥal i d-ssufuɣen d wacḥal znuzuyen. Am wakken i d-necfa asmi i d-yeffeɣ Limučuču, d bumexluḍ, ur tfehhmeḍ wi d-yessufɣen, ur tfehmmeḍ wi yettpiratin, awi-d kan ad Inez!

Ɣer tagara iban-d belli ssuq n tririt n isura n warrac imecṭaḥ ɣer teqbaylit yelli tiwwura-s akken ilaq imi ssawḍen ad cqirrwen isura mucaɛen ɣer leǧnas merra , acu kan awi yufan ad yili ttawil akken yella lebɣi, akken ad snulfun, ad xedmen isura dagi di tmurt n Lezzayer imi llan wutwilen, llan wid izemren i lecɣal n taddart, xas kkren-d meẓẓiyit!

Zira

Agraw n tɣamsa n tmetti d yidles

Partager