Ttcetkin yimezdaɣ n Uzniq Philipe ɣef yir addad n tnezduɣin-nsen

Partager

Azniq Philipe, d yiwen n uzniq i d-yezgan di tama n wadda n tlemmast n temdint n Wehran. Seg tama tayeffust, iqubel-it-id uxxam n El Baca s tzeɣwin-is i mazal akken ar ass-a. Terra-t tenmehla n yidles d asalay (musée). Ma si tama tazelmaḍt, d tamesgida i d-ǧǧan yiṭurkiyen Ǧameɛ El Baca. Zik yettwassen s waṭas n yimezdaɣ, imi d adeg yessuffuɣen ɣer waṭas n yimukan. Abrid-is yettawi s agmam akk aqbur di Wehran, Sidi El Hewwari, syin ma tuliḍ d asawen seg tama tazelmaḍt, ad d-tafeḍ iman-ik tleḥḥuḍ ɣer lqelɛa n Santa Kruz, ma d abrid n wadda i tuɣeḍ, d ilel ara k-id-yemmagren seg lmersa ameqqran truḥeḍ akkin ɣer Ɛin Tturk. Taggara-a, azniq Philipe, yeqqim-d qrib d ilem, acku tuget n yimezdaɣ-is, ffɣen-t neɣ beddlen-asen timezduɣin timaynutin ɣer yiɣrem n Belgayed. Ma d wid i d-yeqqimen, urɛad i d-tewweḍ nnuba-nsen. Ass-a, ttcetkayen i yimasayen terza temsalt, i wakken ad d-gren iman-nsen, ad d-afen tifrat i yir liḥala n yixxamen yehrurin, ur d-yeqqim deg-sen wacemma. Nnig n 40 n twaculin yettidiren deg umihi n ɣelluy n yixxamen-nsen gar wass d yiḍ, imi yebda-ten rekku deg kra n tamiwin, ladɣa deg wussan n tegrest. “Cwi kan ur qeṣṣiḥet ara nezzeh, tili ahat acḥal n yiseggasen-aya segmi d-ɣlint ɣef yiqerray-nneɣ”. Akka i aɣ-d-yenna yiwen n uqbayli i ilulen dinna, i mazal ar ass-a din i yezdeɣ. Mi ara tleḥḥuḍ gar yixxamen, ad tmuqleḍ ɣer yibalkuten, ad ak-tekcem tugdi d twehmi ɣef wamek ttwaɛelqen akken acḥal-aya ur d-ɣlin ara. D amihi ula ɣef yinelmaden n uɣerbaz amenzu yettawin abrid-nni, yal ass, ɣer uɣerbaz akken ad ɣren. D asmekti kan belli azniq-a, yettwassen s tuget n Leqbayel i t-izedɣen si zzman n zik, ɣas ass-a aṭas seg yimezdaɣ yuɣal yiles-nsen d aɛrab, maca ula d taqbaylit tella s waṭas, acku iẓuran-nsen qrib merra d Leqbayel n lɛerc n At Ɛebbas (Iɣil Ɛli) i yellan dinna seg yiseggasen n 1800 tzegreḍ-d armi d ass-a. Mazal azamul n yimaziɣen ɣef kra n yiɣraben d tewwura tiqburin, tuget n tḥuna yellan din d Leqbayel i tent-ikesben ar ass-a. Ula d amezruy, yecfa-d ɣef temsirin timenza n tmaziɣt di Wehran, llant-d deg uzniq Philipe, d tid i iga umussnaw Kamal Nayt Zerrad yerẓan asalu i wazal n sin n yiseggasen di tallit-nni n 80, uqbel ad d-tlal tddukkla Numidya i irefden taɛkemt n tmaziɣt syin akkin.

Khaled. A.

Partager