“Ḥulfaɣ terna tutlayt-iw…’’

Partager

Deg tdiwennit-a, newwi-d awal, s tewzel, ɣef ungal-is Imehbal i yewwin arraz n Assia Djebar akked yisenfaren i d-yetthegi akka tura

Aɣmis n yimaziɣen: Iḥulfan-ik kan akka srid s warraz-agi i d-tḥellaḍ a Mhenni …

Mhenni Xalifi : Ḥulfaɣ terna tutlayt-iw, yerna uqeddic aseklan i ceggɛeɣ. Ulamma ur ilaq ara ad yili warraz d win i d-yettawin asirem neɣ yessayasen, maca, mi ara d-tufrareḍ, iban ad ak-d-yawi waya afud d tumert tagamant.

Awal, ma tebɣiḍ, ɣef wungal-agi I yimeɣriyen…

Yewɛer-iyi nezzeḥ ad d-awiɣ agzul ɣef wungal Imehbal, imi yebna am tezrart, yal aferdis icudd ɣur-s. Maca, zemreɣ ad ak-d-iniɣ tazwara belli bniɣ-t s wudem afelsafi ɣef teɣẓint (la raison) d wayen yeffɣen i leɛqel. Ula d iwudam igejdanen, ma iger ḥedd tamawt, yal yiwen yesɛa sswab i t-imeyyzen, yesɛa timmuhbelt i t-imeyyzen. Nekk, ad d-bedreɣ amɣar Sliman i yellan d amjahed di tallit n temhersa tafransist, syinna d ameskar n waṭas n yidlisen. Amɣar-a, yesɛa agama n umɣar afelsuf neɣ amehbul, ulamma netta ɣur-s, d medden-nniḍen i iselben. Yesɛa mmi-s awḥid Masen i iḥettem lḥal ad yunag ɣer uneẓruf akken ad yaf axeddim. Maca Masen, yufa am wakken yeɣleḍ di leḥsab-is mi ibeɛɛed ɣef baba-s amɣar d tmeṭṭut talwayant, i iɛemmden ad tesɛu assaɣ akked urgaz wayeḍ. Mi ara d-yeṭṭef abrid n tuɣalin, ad yesɛeddi aṭas n tiram iqesḥen. Imi ula mi ara yens ɣur umdakkel-is di Tbeskert, akken ad d-yeṭṭef azekka-in aṭaksi, ad d-yemlil anehhar yesɛa timmuhbelt-is daɣen. Deg uxxam, d Saxu amsuneɣ, i tuɣ d afremli, ara t-yesselɣun s wayen txeddem tmeṭṭut-is di leɣyab-is, mi ara d-yeffeɣ deg uzal i tikkelt tamezwarut segmi yuḍen, akken ad as-iwehhi unuɣ i as-d-ihegga. Dɣa, mi ara d-yekcem Masen d baba-s seg tirza i gan i uẓekka n yemma-s, d yiwen n yisalli ur yuklal i t-yettraǧun. Ugar n tfelseft, yedda-d wawal ɣur yiwudam ɣef tmussni, amezruy, idles, annecraḥ, atg. Wa d asqucceḍ kan, wamma ala s tɣuri i yettwafham wungal.

Mebla ccek, llan yisenfaren-nniḍen sya d afella…

Asenfar n tura iwumi begseɣ d win n ccna. Aql-i ttheggiɣ-d iseɣrez (album) wis sin, ur iban ma ad iɛeṭṭel neɣ uhu. Yettraǧu daɣen asiẓreg wammud n uẓeṭṭa n wawalen (mots croisés).

Yesteqsa-t Hocine Moula

Partager