Aymis n Yimaziɣen

Partager

Tayri mačči d awal kan; win ijerben uzzu n tasa d lḥif n ddunit yezmer ad aɣ-d-yini amek-itt. Tella yerna llan wid i tt-yettidiren. Tayri tessirid ulawen, tessilqiq tisiswa gar yirgazen d tlawin; gar tarwa d yimawlan; gar medden merra Nessaram i Yimaziɣen n tmura, ad tsegmem tayri, ad tedduklem i uzekka, ad ternum lbenna i tudert n yimdanen, ad awen-tettseggir yal ssbeḥ ar lemri, ad tettcebbiḥem, tetterdidiḥem, ad tettganim tislit, ad tettargum tinegnit! Ad teččem tisegnit, ad ternum… Ay tecbeḥ tayri.

Partager