Inumak n tidet deg yifyer n Lunis Ait Menguellet

Partager

D acu i tidet ? Amek i d-udem-is ? Ɣef akken i d-yenna Eric –Emmanuel Schmit : “ Tella tidet-ik, tella tidet-iw, tella tidet n wiyaḍ. Kra n tidet id yefrurin tella kan d tidet s tamuɣli n bab-s . Am akken ggten yemdanen i yeggtent udmawen n tidet”. Tidet temgarad seg wa ɣer wa, yal wa tidet-is, yiwen ur yezmir ad as-yeg tabadut( définition) tufrint( exacte), acku tidet am ṛmel ur tettwaṭṭaf ara ger iḍuḍan n tmena.

Tidet, di yal zzman di yal amakan , tesɛa lekdeb d arbib-is, yeṭṭafer-itt am tili-s. Anda i d-yudder yimi isem n tidet, lekdeb yezga-d d amwanes. Yeqqar Nicholas de Marlebranche: “ icki terfed tidet tiɣri n tikerkas, medden tettun tidet teddun deg abrid n leɣrur”. Ɣer tamiwin-neɣ yenna yiwwas Matub Lounes: “Imi tidet teskidib , ma- ad amneɣ allen-iw tura? ” . Ma d Lunis Ait menguellet si lǧiha-s yenna: “Ma tesneḍ ad teskidbeḍ / ad ǧgen medden tidet ak-amnen”. Yella diɣ deg anzi : simmal yettenfal lekdeb seg ucwari, simmal yettwedi. Si tama nniḍen yenna Victor Hugo : “ tidet yettillin d yelli-s n tanfust tettemgared ɣef tin yellan d yellis n tilawt. Tidet n tanfust d asnulfu yettawin amdan ɣer imeḍqan n tidet yellan.”

Di yal timeti yugget uskasi ɣef uzal n tidet, d kra yakk i tt-yeqnen ɣer lekdeb. Am yal agdud ula di tsekla taqbaylit yuzzel wawal ɣef tidet amzun akken awal yezmer ad yawwi talkin( certitude) n umak n tidet , amzun akken awal yezmer ad yanni ger iferdisen tesdukkel tudert akken lǧera n wayen ɣlayen ur at yettlaḥeq ala win iẓewren. Tamselt n tidet telqay, acku tcud ɣer yiman n ales s timad-is. Xas netteggad tidet, deg yixef n yixef –nneɣ neẓra neḥwaj-itt. Aya yettbaned amek i-ilaq deg yifyar -agi n Lunis: “Delbeɣ( I ddunit) tidet/ tenna aya ak- ttesekneɣ/newweḍ ɣer tidet… am tigelzimt deg-s ɛeffsaɣ”. Ayen tanemgelt-agi (contradiction) yellan d tikerist deg iman n yal amdan? Tidmi n umedyaz tunag ɣer lebɛid, ɣer telqay n wayen yellan , ɣer yixef n wayen ur nelli akken ad yelli tawwurt n wexxam n tidet. Tikwal ɣer umesfruy tidet zediget am lekfan, tikwal tecbeḥ am adfel, tikwal tidet tettbaned am tafat . Maca deg iḥulfan n iḥulfan-is teɛraq lǧǧera ! Wi cqa wayen imi xas akken tetturar tuqna tufra d yemadanen, di tagnatin n tidet( n ṣṣeḥ) tettili d taɣlalt( constante) . Yeqqar lunis: “Qqimed à tamɣert aɛzizen/ tidet ur tebḍi ɣef snat/am inniɣ lehḍur qerḥen/ tiṭ-iw ayen yellan teẓrat.” Tidet ticki i d-tban, yedda lehwel akkid-as, teseqraḥ. Qarren deg awal: “tidet teseḥzan , lekdeb yesefraḥ,” zzun akken tidet tettili kan di tegnatin n lɣila. Zzun akken tidet d tin id yaṣawaḍen yir asali. Deg akken tidet teḍfer-itt rehba n tilwat neqqar: “anwi i-izemren as yinni i yizem yettraḥ yimmi-k?”. Timena n tidet tesawal i cwal , bab-is yeẓra acu it –yegunin. Lunis yeqqar : ” Xtir lekdeb iḥercen”.

Lekdeb? Qarren di timeti-neɣ ur d iqeṭṭu ara. Ayen ihi medden d netta iḥamlen? Ahat anect-a yefka iẓuran ɣer umezruy n umdan s timad-is. Tixidas d teǧǧa talsa segrent cwami deg ixef n yal yiwen alarmi uḥdiq deg-neɣ d win iceɛfan. Yenna Lunis: “ Zziɣ s wallen ɣer deffir / ɛeqleɣ ur d yegri uffir / imi ilem yestewḥac.” Mzarbaɛen iɣerfan di tabḥatin n tikerkas akked d tidet. Wa yuggad ayen yellan , wa yuggad ayen ur nelli. Yal wa yellu id-ad yegga i lbext-is amer leḥmurga n timsal ur ttaččaren-t ara igenni-s. Wa ifaq wa werǧin yeẓri. Mi tzad tiyersi, yegguma att- yettfsi yimmi, taɣect tasawel i lmuḥal ansi ad yeflali: “A tidet rrǧu/fellaɣ xas ur reggel ara” . Lḥir n tawnaflit(la curiosité) yeṣɛeb, d awezɣi ad teǧǧ ixef n widen yebɣan tafayt( clarté) I tugnit ad yethaden xas ulma deg wul n wulawen-nsen ẓran d akken tidet d lekdeb d akniwen. Yenna Lunis:

“ tewwḍed tidet/ lekdeb yedda-d d uḍar-is/ yak akken i ntett/anwa ara isemḥen deg urfiq-is/ yes ay lliɣ/ tella yis-i/ kul ma teɣli/ttaṭfeɣ-d amḍiq-is.” D war udem neɣ d lal n tugget n udmawen,tidet tettlal tettmettat, tettembedel ger ass akked d wayeḍ, tettezririg di tergwa n lawan, ur tesɛi aḥkim ur telli d aḥkim. Win yebɣan tidet, yettef tidet, win yugin tidet deg yixef n tikarkas deg ayeg yeẓzel simmal deg-s tsett. Yenna Roman Rolland: “Tidet, d anadi ɣef tidet”. Amdyaz ulama yettinig ɣer tabḥatin deg tilawt weǧin tedrig iman-is, yeẓra deg akken xas ddan tirga mxelfa, xas lekdeb yettarew lbaṭel, xas lbaṭel yeslalayed lxuf, du leqrar lxuf ad yeg nnuba i tirugza amer tidet ad as ǧǧujgen wussan. As ǧǧujgen wussan… ma din yiwen ur tt-yeḥris akken ad tawweḍ ɣer lḥed-is!

Ait Slimane Hamid

Partager