Accueil Tamazight “S ccna i mugren tafsut “

“Atmaten Ḥuri”

“S ccna i mugren tafsut “

2765

Yiwen yeɣra tafelsafit, wayeḍ yeɣra lmusiqa, dduklen d atmaten, d tiwizi i ccna atrar s teqbaylit , Belɛid Ḥuri d gma-s Tahar, si zik i d-bdan tikli s trebbuyaɛ i ten-yezzuznen di Temẓi am“Isulas d Terbaɛt Tillawt d wi xedmen di 1994, seg wecrured ɣer tikli, s rruḥ n ccnawi n iseggasen n sebɛin d iɣallen n inaẓuren n tmurt n leqbayel, rran-d deg-naɣ rruḥ, akken i d-aɣ-yettruḥ, yal imi ara d-tezzi tefsut!

Aɣmis n imaziɣen: Di tazwara, tikti-yagi n watamaten Ḥuri maci kan d lebɣi n ccna d atamaten maɛna ad aɣ-terr alma d iseggasen n sebɛin asmi ftint trebbuyaɛ n ccna atrar s teqbaylit , d acu i d isewi nnwen seg waya?
Belɛid Ḥuri *: D ayen yessefraḥen imi ara tcennuḍ d gma-k, nettemlil di yal leqdic n yidels, d taklut neɣ d lmusiqa, maɛna nettemlil-d ugar akken ad d-neslal kra n isefra neɣ kra n lmusiqa, ayen irennun sser ak i waya imi aṭas n leḥwayeǧ i ɣ-yesduklen di lmusiqa, i sin nḥemmel ad nsel i tejga n lmusiqa n teqbaylit n iseggasen n sebɛin : Ferḥat, Yidir, Meksa, Ǧamel Ɛellam, Ɛeṣṣam Mulud, Crif Xeddam d waṭas n icennayen nniḍen. D ayen i ɣ-yeǧǧan ad naẓ ɣer zdat, ad d-nefk ayen ak i wumi nezmer, d tidet ur yeshil ara fell-aɣ, maɛna imi ara teḥsuḍ belli ad tawiḍ kra i ccna n teqbaylit yečča lmal yefreh bab-is !.

Imi ara nsell i tezlatin-nnwen, ad nḥuss belli teddukelm-asent am twizi ama deg yimeslayen, ama d lmusiqa, ama d timsal ɣef tecnam d inaẓuren ukud txedmem, d acu i d lfayda n wannect-a i watmaten Ḥuri d ccna n teqbaylit s umata?
Tesɛiḍ lḥeqq imi i d-temmeslayeḍ ɣef twizi, asidi-yagi yis-s i nɣellet lxedma n wacḥal d iseggasen-aya, di kulci, deg yimeslayen, di lmusiqa, deg utewwel-ines, si tama nneɣ, sakin nessawel i terbaɛt-agi i ixedmen yid-naɣ azal n wagur, dɣa d tagnit ad ten-cekkereɣ yiwen yiwen (Samir Sebban, Muḥend Waɛli Keẓẓar, Yuva Sid, Mulud Nayt Ɛli, karim, Lyes, Naduc, Ḥayat…)

D asidi-nnwen amazwaru, maɛna iban belli si zik i wen-tella ccna deg ul, taddart-nnwen « Lemṣella » neɣ tamnaṭ-nnwen s umata d dduḥ n ccna atrar si zik, mmeslayeɣ-d cwiṭ ɣef umecwar d-telḥam ɣer ass-a n wussan.
« Lmut n tefsut » maci d lxedma tamezwarut i « Watmaten Ḥuri » les frères Houri », lliɣ d aɛeggal n terbaɛt Tillawt, nessufeɣ-d asidi di 1994 « Imawlan-is », i wumi yura Tahar-nneɣ imeslayen, necna sya usya , nettlemmim d yeḥbiben, di tesnawit, sakin di Bumerdes d Lezzayer tamannaɣt, imi din i ɣriɣ lmusiqa, syin i d-ffɣeɣ d aselmad n lmusiqa, ma yella d Gma, Tahar, yeɣra tafelsafit di Lezzayer, d ayemmi i s-yessen i usefru… Yewweḍ-d lweqt , nessufeɣ-d asidi-yagi nneɣ, 100% d taqbaylit, d nekni i tt-yebɣan akka, amer ɣ-yehwi, yeshel fell-aɣ ad t-id-nessufeɣ di Franṣa ak d kra n yemdukal d inaẓuren, maci menwala ad t-idtṣaḥ ad ixdem d yiwen akka am Yuba Sid neɣ am Mulud Nayt Ɛli, zewren mliḥ, daya ɣef nuda, rnan rruḥ-nni n teqbaylit, dɣa nessemlal tamurt n leqbayel d tmura n medden..
Tfernem a terrem tajmilt i kra inazuren yecban isulas, d imeɣrasen n tmurt ama d wid n tefsut ama d wid nniḍen, yerna tessufɣem-d asidi nnwen di tefsut, d acu i d azamul n waya ɣer-wen?
« Lmut n tefsut » d tizlit taneggarut ssulin watmaten Ḥuri, di tagara n yebrir n useggas iɛeddan, d tunḍict i yiwen ilemẓi n taddart-nneɣ , Mezyac Xaled i t-teccelqef tmettant di tefsut n , tamettant-is teskew ak ifadden n at taddart-nneɣ d widen i t-yessnen , tusa-d tezlit-a di din, amzun iɛawed-d Xaled talalit di tefsut, asidi-yagi nbudd-it daɣen i Saɛid Ḥamel, d ilemzi nniḍen n taddart-nneɣ, i Kamel Irnaten et Nur uld Ɛmara d imeɣrasen merra n tefsut n 2001 . « Lmut n Tefsut » d azwel, yusa-d weḥd-s, dɣa yella d azwel, imi tamurt n leqbayel aṭas n tfeswin i tmuger…. Nɛawed i tezlit ‘Dadda Lwali » nesmekta-d yis-s tarbaɛt Isulas i ɣ-yezzuznen di temẓi, dɣa ad ncekker ayendin Sekkat Muḥemmed i ɣ-yefkan ttesriḥ ad s-nɛawed. Ma yella d asidi akken ma yella d tamacahut, nniqal nɛewwel ad d-yeffeɣ di Furar iɛeddan, sakin teɣli-d tmettant n Crif Xeddam, dɣa rrzen-aɣ ifadden am medden merra, nesɛedda-yas cwiṭ, tetbeɛ-d tizi n wedfel, ur ɣ-yefki ara wul-nneɣ ad t-id-nessufeɣ, maci wa yeqqar tenger, wa yeqqar acḥal d-teǧǧiḍ ! Dɣa imi d « Lmut n tefsut » nessufeɣ-it-id di tefsut, akken ad tɛawed talalit…

D ayen i nessaram..

Am wass-a…
testeqsa-t Zira