Accueil Tamazight 16 n yiseggasen segmi yemmut Ḥamid Kasimi

Asmekti

16 n yiseggasen segmi yemmut Ḥamid Kasimi

170

Anaẓur mi ara icennu, icennu s yiḥulfan. Mi ara yekfu tizlit-is, tgellu-d i win ara s-yeslen s yizen. Kra n tikwal, izen-a yesra-as umseflid, acku zun d lewṣaya i yettweṣṣi amdan, tin akken yettaf deg tudert-is n yal ass. Iznan n yinaẓuren ugten, ruḥen d iḥricen neɣ d taɣulin, win icennun ɣef tayri, wa yettḥulfu s leḥzen, wagi tceggeb-it tmetti, wayeḍ d agama… atg. Ḥamid Kasimi neɣ Ḥamid Aɛiban akken i yettwassen s yisem n tẓuri, d win yellan d aɛiban, d ameɛḍur n tfekka segmi d-ilul. Yefka-d i ccna n teqbaylit snat n tesfifin, maca  d tid yeqqimen deg umezruy, werǧin ad ttwattunt tesfifin-a i d-yeǧǧa ɣas udem-is netta yeṛba-t wakal, ladqa tasfift tamezwarut, imi yecna-tt s uḥulfu n tudert-isyettwacegben seg tattalt.

Deg tesfift-a, yefka-d agzul ɣef tudert-is qerriḥen, amek yettwali uɛiban timetti, d wamek i t-tettwali nettat d wid i tt-yeddren, d awalen i d-yeffɣen s rruḥ, seg wul srid, yessaweḍ izen ula i win ur nelli d aɛiban, iḥus s wayen i d-yenna. Yella d tasalelt i umeɛḍur n tallit-nni d win n tura, s tesfift-is i snefsusin taɛkemt, tuɣal zun d lemri n tudert-nsen, ɣas ṛwan asawen deg tmetti i ten-yerran ɣer tama. Yessemlal-d akk iḥulfan-is d leǧwareḥ-is deg tezlit i izewwel “Tiɣri n uɛiban”.

Abruy seg tmeddurt-is

Ilul Ḥamid Kasimi ass n, 1 yunyu 1968, deg taddart n Ziwi, taɣiwant n Ukeffadu, yeldi-d allen-is ɣer tudert, yufa-d iman-is d ameɛḍur. Tkemmel-as tiguǧǧelt, imi ur yesmid 5 n yiseggasen mi yemmut baba-s, terna yemma-s mi yessaweḍ 16 d aseggas. Akken yetteḥnunuf di lqaɛa, tewwi-t uletma-s, ad t-tḥader u ad yili yid-s. “Ḥamid yella iḥemmel tamedyazt seg temẓi, ɣas yesseɛweq-it waṭṭan-is, maca annect-a yeǧǧa-t ad yettaru isefra imir ya, dɣa ɣef lḥif yettidir”, i d-yenna Maǧid, argaz n uletma-s. Armi d aseggas n 1996, i yessaweḍ ad d-yessuffeɣ aḍebsi-s amezwaru s tallelt n umeddakkel-is Busɛid, anaẓur-nniḍen ilemẓi seg Ukeffadu. D aḍebsi i yelḥan aṭas, i yettwaslan sɣur tuget n wid iḥemmlen u yettḥulfun s telqey n ccna n teqbaylit.

Tezzi-d tesfift-a i waṭas n temnaḍin n tmurt n Lezzayer, tewweḍ ula ɣer tmura tiberraniyin. Ddeqs n tmeɣriwin ideg yecna Hamid Aɛiban, yal mi d-ḥeḍrent, ama deg tuddar neɣ deg yiɣerman n tesdawit anda i t-ḥemmlen yinelmaden nezzeh, ttawin-t wid t-iqerben, yettcebbiḥ isuyas. Tuffɣa-ines taneggarut n ccna, tella-d deg waggur n yulyu 2004 deg taddart n Tzemmurin, anida yecna deg yiwet n tmeɣra n tissulya. Tewwi-t tmettant ass n 24 ɣuct 2004, ɣef leɛmer n 36 n yiseggasen kan, deg sbiṭer n Sidi Ɛic. Tamḍelt-is tesseḥzen wid merra i t-yessnen, usan-d ad ḥeḍren u ad t-walin i tikkelt taneggarut aṭas n yimdanen d yinaẓuren. A-t-a-n ubruy seg tezlit “Tiɣri n uɛiban”:

“D tiregwa isaḥ yiẓri-w

Yecba tignaw n ccetwa

Ay aṭṭan i icudden iḍarren-iw

Iḥrem-iyi di tuffɣa

Yefsi wadif deg yiɣes-iw

Ɛamayen, teffeɣ deg-i lkerra …”       

                                                                                                      Khaled Achoui.