Accueil Tamazight I tikkelt tamenzut Yussef u Qasi deg usaru

I tikkelt tamenzut Yussef u Qasi deg usaru

2510

Ddaw leɛnaya n u umseḍṛu ( réalisateur) Rida Amrani tessuli ,deg ussan-a yezrin terbaɛt yellan deffir umzarar «Yella deg awal», leqdic-is deg taddart n Izarazen deg lɛerc n At Jennad. Amzrar –agi deg ara yilin azal n 30 n tixellal ( épisodes ) yebna ɣef inzan akked lemtul yellan deg taqbaylit. Yal tamacahut ad awi s annar u uskasi anzi neɣ lemtel ara yilin d taggrayt ( conclusion )i tadyant, i yal taqṣit ɣef id tewwi yal taxellalt . Iswi n umzrar-agi, ɣef akken i ɣ -id s fehmen wid is yellan di lmendad, d asekfel n wawal aqdim acqiq n teqbaylit, d asefti-ines akken ad yeddu akked tallit tartart idis ɣer idis, imi timsirin n lemɛun id ǧǧen imezwura-nneɣ d timsirin n yiwen umkan akked d yal amkan, d timsirin n yiwet n tallit akked d yal tallit. Adif –nsen werǧin yeǧǧa-t lawan, lɣerza-nsen werǧin tekcem deg-s takkuct. Ayen diɣ id yewwi d amaynut umezrar “ yella deg awal” d akken yal taxellalt tettfakka s yiwet n tecrurt is yellan d asekkud s talqay deg unamek n wanzi id tenfed ɣef unnar n wawal yal tanfust. Di tilawt ayen-nni d anekcum ɣer yixf n teqbaylit , ɣer tizumna ines, ɣer lesrar ines ur yezmir ad yegzu ala win yellan d amussnaw. Yal awal s unamek –ines, yal anamek s tejririn-ines, yal tajrirt s illugan-ines. Ulac aɛeqqa yellan ɣef akal kan akka s ugacur. Kra yellan yesɛa ssebba n tilin –ines, yesɛa lmeqsud ɣef wacu yella . Akken dɣa ula d lemtul, yal anzi yesɛa acu i t-id yurwen, yesɛa ssebba i t-id yewwin di lmenṭaq. Timura yezdin s lqedd, d tid yeggan azal i cci-nsen-t. Werǧin fkant deg-s afus. Simmal tessent iẓuran-is s tikta , s isekuden imaynuten akken aqbur ad yewwet s ugerz ad yeddu d wakud atrar idis ɣer idis. Inzan d imwelhan ɣef tamussni akken a sen yeṭṭef afus deg ubrid yettawin ɣer lefhama, ɣer umeyez n timsal n tudert. Di tilawt yal anzi yella d tasarut ifettin tiqenuẓin id tesrussuy ddunit zdat tidmiwin n yiwet n tmeti. Timeti tettarra lemtul akked inzan n tiɛaqqucin yettmalen iberdan yettawin yal agdud ɣer yiman-is. Ahat tuffirt s wacu id yeglallz umzrar-agi ( tuffirt ara yesferḥen ddeqs n wid iḥamlen amezruy n tmurt n leqbayel) d taxellalt tehda tarbaɛt yellan i lmendan n umezrar » yella deg awal », i umedyaz ameqqran n At Jennad Yussef Uqasi yadren di lqern wis 17 ɣef id yewwi awal acḥal d tikelt umussnaw n teqbaylit Mass Mouloud Mammeri. Ahat diɣen win ara ifeṛḥen ug ar s leqdic-agi yeɛnan Yussef u Qasi d Da Mexluf n Ubizar amussnaw aneggaru deg At Jennad. Ahat anect-a d azref, acku tixellal merra twaxedment deg At Jennad( taddart n Izarazen) . Ahat diɣ anect-a d asalu akken ad ilin-t ɣer zdat tixellal nniḍen ara d-yelsen tudert n Ccix Muhend u Lḥusin, Lbacir Amelaḥ, Lḥaj Muḥend Ulbacir n At Ɛissi , Muhen Awagenun, Muḥend Saɛid n At Mlikec….ayen ala ? Imi win yesfil-iten yeɣlleb win yuysen dayen!

Ait Slimane Hamid