Accueil Tamazight Tamacahut n Mḥend uccen

Cwiṭ seg tmucuha n leqbayel

Tamacahut n Mḥend uccen

564

Aḥric wis 3 taggara
Cwiṭ am acemma segmi ruḥen, Mḥend uccen yeddem-d taglimt, iṣelḥ-as tament iɛelq-itt sdat tewwurt n txelwit is. Yezri yiḍ, azekka nni, isɣi akked uwtul n lexla, ṭṭefen abrid-nsen srid ɣer txelwit n Mḥend uccen. Akken kan i d asen-d-yesla, yeddem-d aεekkaz, yezwi taglimt-nni, dɣa izan-nni i itetten tament-nni i as-yeḍla bdan tbbezwizen, rewlen sya u sya, yekker Mḥend uccen yenna-as : « Selt-asen kan, a-ten-id la lemden tasuret taneggarut, gar-aɣ d kra n wussan, tzemreḍ ad d-taseḍ, ad ten-tawiḍ. » Ihi , isɣi-nni ameɣbun d uwtul-nni n lexla, ddan deg wawal-is. Mi zrin kra n wussan, ṭṭefen abrid-nsen ɣer txelwit n Mḥend uccen. Winna, akken kan yesla yis-sen la d-teddun, yekker yerwel. Akken wweḍen ɣer txelwit n Mḥend uccen, kecmen ɣer daxel, afen-tt d tilemt. Zzin-as-d, afen afaggu n yiɣsan di tekwat, netta ziɣ yečča ten! Ihi isɣi-nni ameɣbun yettru, yettlumu deg yiman-is, ma d awtul-nni n lexla, seg zik i as-ifaq, yeẓṛa dayen yečča-ten. Ihi awtul-nni n lexla, iḥellel akk isɣi-nni, yeggul ara as-d-yerr ttar. Qqimen akken armi d-tewweḍ tegrest, yessawel-as uwtul-nni n lexla i Mḥend uccen, yenna-as: « Azul fell-ak a Mḥend uccen », netta yeẓṛa-t iḥemmel aṭas tibexsisin. « Yya-d ad tedduḍ yid-i ad ak-mmleɣ anda ara teččeḍ tibexsisin, taneqlet n Belεajut tewwa tenhel ». Ihi Mḥend uccen, yedda yid-s ad iwali taneqlet-agi i d-yefkan tibexsisin di tegrest Akken wwḍen, yenna-as uwtul n lexla : « Maca, akken ad tizmireḍ ad ten-teččeḍ, ilaq ad tcuddeḍ tajeḥnit-ik ɣer ufurk n tmeɣrust. Ulamma iwala lexla-nni, maca deg wakken yeḥrec, iruḥ yessawel-asen d akw i wuccanen yellan di tezgi, yenna-asen: « Yyawt-d ad teččem tibexsisin yewwan di tegrest , taneqlet n Belɛajut tewwa tenhel ». Ihi uzlen-d akk wuccanen, cudden tijeḥnaḍ-nsen ɣer yifurkan n tneqlet, bdan la tetten tibexsisin. Cwit am acemma, a-t-an yewweḍ-d Belɛajut s uɛekkaz-is, nutni ttun tijeḥnaḍ-nsen twacuddent ɣer yifurkan n tmeɣrust, jelben-d akk, rewlen ɣer tezgi. Deg wass, uɣalen akk d iqeṛmaḍen. Yiwen ur yezmir ad iɛqel Mḥend uccen gar-asen, imi ula d Mḥend uccen, yuɣal d aqermaḍ n jeḥniṭ.

Seg tgemmi n teqbaylit