Accueil Tamazight Tajmilt i tmedyazt tamyarut taqbaylit

Kaysa Xalifi (1991-2018)

Tajmilt i tmedyazt tamyarut taqbaylit

1389

Ulamma tekkes-as-tt tezmert mi tella tedder, maca tabɣest-is tugar tilisa n wayen yezmer ad d-isugen yal amdan ur nessin ara. Ma d win i tt-iwalan a lukan yiwet n tikkelt, ad as-d-terr asirem akked tebɣest.

Ur numin ara lexbar i nesla tameddit n wass-nni n letnayen 25/06/2018, werɛad nekfi asmekti wis 20 n tmenɣiwt n ucennay Matub Lwennas, terna ɣur-s tmarut d tenɣmast Kaysa Xalifi. Ass-nni ideg i t-walla amagrad aneggaru i t-yura yeffeɣ-d deg Uɣmis n Yimaziɣen, i medlent wallen-nni it-iwalan, mi akken tbeqqa sslam i tudert n ddunit, tezger ɣer tin n laxert. Yal amdan i tt-yessnen, tergagi tasa-s, annef kan tura i yimeṭṭawen. Yal wa i walla-tt i tikkelt taneggarut, ass-nni n temḍelt-is i d-yellan ass-nni n ttlata ɣef 14h00 n uzal, wayeḍ azekka-in n telteyam. Aseggas daɣen ɣef wasmi i d aɣ-teǧǧa tmarut-tnaggalt Dihya Lwiz, terna ɣur-s tmeɣnast-tneggalt Kaysa Xalifi. Ulamma ul-is, yeččur d asirem d tebɣest, allaɣ-is yettfeggiḍ d tikta akked isenfaren. Ula d asirem-is, i t-iɛemren d tirga, maca teffeɣ targit-is mxalfa si tama n ukemmel n yisenfaren i tesɛa. Ma si tama-nniḍen, tefreḥ imi i d-teǧǧa deffir-s agerruj, ara d-yettaddren isem-is. 27 n yiseggasen i tedder, terra-tt kan i tira akked usnulfu swayes tettak asirem i tudert-is, i wallaɣ-is, i wul-is. D tira i terra d ttawil n usenfali d usiweḍ n tikta-ines i wid yeqqaren s tmaziɣt. Ma d imru-s ur yecbi wiyaḍ, d amwanes-is di yal tallit, yal aḥulfu yettara-as-t-id d asefru, d tullist, d ungal, i yewwin azwel « IḤULFAN ». Tlul ass 14 yunyu 1991, deg taddart n Ayt Smaɛel, aɣir n Bgayet. Tekcem ɣer uɣerbaz amenzu, i wakken ad tɣer am nettat am tezyiwin-is. Maca, ur tɛeṭṭel ara deg-s. Asmi tesɛa 11 n yiseggasen di leɛmer-is teǧǧa-d aɣerbaz, imi tekkes-as-tt tezmert n tfekka. Syin akkin, tcudd lwelha-s ɣer yisekkilen izwawen, tselmed iman-is s yiman-is, armi tuɣal d taselmadt i wiyaḍ mebla ma tfaqq. Yal awal ara taru ɣur-s ccbaḥa, ɣur-s leḥnana akked tayri. Tura ammud n yisefra « Kemm deg-i » deg useggas n 2016, d wungal, « Iḥulfan », i d-yeffɣen di 2017, swayes tettwassen ayendin. Am wakken daɣen i tura ammud n tullisin, i wumi tga « Ccfawa n teqcict ». Tella d taneɣmast s tutlayt n tyemmat deg sin yiɣmisen n tmurt, wigi d « Tiɣremt » akked « Aɣmis n yimaziɣen ». Tesɛa diɣ azal d ameqqran deg usmuzeɣ n umaḍal n tiknulujit, imi i d-tsummer aṭas n wawalen, ara yeqqimen ttwaseqdacen i lebda. Ulamma udem-is, ṣṣut-is iɣab fell-aɣ dayen, maca deg wul-nneɣ akked wallaɣ-nneɣ ad yidir i lebda, imi mačči d izli i d-tefka tsekla tamaziɣt. Am wakken qqaren : « Ulamma teǧǧa-aɣ, meɛna teǧǧa-aɣ-d ». Ayen i d-teǧǧa, ad yeqqim d agerruj, d aɣbalu i win yebɣan ccbaḥa n wawal akked telqy n umeslay. Ass-nni n ttlata 26/06/2018, i tekcem s axxam-is n ddima, ideg ara tesgunfu. Ɣer taggara, nessara ad yessuref weḥnin, yeg-as amkan-is s ijifer-is. Nettat tezwar, nukni ad aql-aɣ deg ubrid-is ad tt-neḍfer.
Adaoun Abdelghani