Accueil Tamazight Tger tddukkla Amzur asurif-ines amezwaru

At Smaεel

Tger tddukkla Amzur asurif-ines amezwaru

1265

S wudem axlaf d uxeddim igerrzen i tebda tddukkla Amzur leqdic-is, di ttiεad-ines amezwaru. Ɣas akken tiεeggalin ur ksibent tarmit uqbel, meεna fkant-d tugna yessefraḥen ɣef lebɣi d usirem-nsent i wakken yal tameṭṭut deg At Smaεel, ad teḍfer abrid n tussna d yidles. Ahil n n tddukkla Amzur di teldayt-is yeɣɣenter. Ula d imezḍaɣ n taddart akked yimeεraḍen, yehwa-asen. Dɣa, di tazwara, send ad bdun isaragen, rran-as tajmilt i Kaysa Xalifi, fell-as yeεfu Bab n yigenwan, yiwet seg tmeltaɣin n tddukkla, s wawalen n tselwayt d uselway n tɣiwant, d wid i tt-iḥemlen. Am wakken daɣen i d-tella temṛect n tsusmi ɣef rruḥ-is. Syin akin, yella-d usarag n Massa Ǧamila Duwac s usentel  » Bɣiɣ ad beddleɣ tudert ». Yedfer-it-id win n Massa Salma Bakkuc iwumi tsemma  » Ayɣer ara ttekkiɣ deg umussu asdukklan (mouvement associatif)? ». D isaragen s wazal-nsen i d-yernan abaɣur i wid iḥedren. Ineggura-a, tettunefk-asen tegnit i yisteqsiyen d uskasi. Ma d ayen i d-yefkan udem azeddgan acebḥan i ttiεad-nni, d timsikent n yineglusen n tddukkla n yimeεḍar n At Smaεel Tiɣri i ixedmen leqdic ifazzen. D tazuri n warrac meεna tessewham: Amek sdukklen initen, d wamek bedden i yijiǧǧigen! Ɣer taggara n wass, tessefhem tddukkla Amzur i yimezdaɣ d wid i d-yerzan amenzay-is d iswi i ssarament ad awḍent. Iswi ara d-yilin s uxeddim d ufus n tallelt n At Udrar n Fad.
K. K.