Accueil Tamazight D tiddukkla timettit “Tameṭṭut iqeddcen” ara d-yellin i lmendad

Tigzirt akked UẒeffun - Ussan n useɛlem mgal lehyuf

D tiddukkla timettit “Tameṭṭut iqeddcen” ara d-yellin i lmendad

991

Texdem ass-nni n larebɛa 1/8/2018, tiddukkla timettit “Tameṭṭut iqeddcen” n Tizi Uzzu, yiwet n temlilit n tɣamsa deg uxxam n tiddukkla, yellan deg tlemmast n temdint n Tizi Uzzu.

D tagnit i textar tselwayt n tiddukkla-agi massa Hachemi Djouher, i wakken ad d-tefk ugar n yisallen ɣef wahil n tsemhuyt-agi n tmerrit. Dɣa ɣef tegnatin i tettidir ussan-a tiddukkla-agi, tenna-d: “Ala taɣiwant n Tizi Uzzu, ad aɣ-d-yettaran ciṭ n wafud s tedrimt i d-aɣ-d-tettak, wamma d tuddsiwin-nniḍen, ttmuddunt-aɣ-d frak si tallit ɣer tayeḍ”. Am wakken daɣen i tesḥassef aṭas imi ulac afus n tallelt sɣur yidisan-nniḍen, i lmend n waya tkemmel tenna-d: “Aseḥbiber mgal n lehyuf d yiɣil akked tenɣit, mačči kan d axeddim n tiddukkla (Tameṭṭut iqeddcen), maca ilaq ad ddukklen yiɣallen i wakken ad tifsus teɛkumt fell-aɣ”. Syin akkin tmeslay-d ɣef wahil n 10 wussan n useɛlem mgal timsal-agi i d-nebder yakkan, i d-thegga i wussan-agi sdat-nneɣ. Dɣa tberreḥ-d s waya: “ Deg wahil-nneɣ unṣib, niqal njerred 15 n wussan, acu kan imi tadrimt ur d-tettqad ara, dɣa nsenɣes 5 n wussan”. Ussan-agi n useɛlem, bdan iḍelli n lḥed 05/08/2018 ad kemmlen alamma d ass n ttlata 14 ɣuct 2018. D tiftisin n Tegzirt d Uẓeffun akked usagen (port) ara yilin di ttiɛad, am wakken daɣen ara d-yili useɛlem ɣef txessarin n lehyuf d wayen swayes i d-gellun deg tlemmast n temdint n Tegzirt d tin n Uẓeffun. Ahil i d-yettilin yal ass, yebna akka; di tṣebḥit n wass si 10h alamma d 14h n tmeddit, d tufɣa n useɛlem d uwelleh di teftisin n Uẓeffun d Tegzirt. Ma si 16h30 alamma d 00h30 n yiḍ, d awelleh daɣen deg usagen n Tegzirt. Am wakken daɣen ara d-yili usenɛet n sin yisura i d-yettawin ɣef lemḍart n lehyuf di tmetti. Ad yili diɣ uskan n tedwilin i texdem tiddukkla seg wasmi tebda di 2012 ɣef ddemma n wannect-agi. D imeǧǧayen n tiklisent (psycholoques), yecban mass Rachid Belkhir akked mass Adaoun Yacine, ara d-yilin ɣef yisaragen imeẓyanen i yimerriyen ara d-yerzun yal ass ɣer teftisin-agi. Ad fersen daɣen tagnit yimsuddsen-agi, i wakken ad fken tameẓẓuɣt i yimdanen yebɣan ad ḥkun tiremt-nsen, wa ad d-rren ɣef yisteqsiyen n yimdanen-agi ara ten-id-yesteqsin ɣef kra n temsalt.

Gh. A