Accueil Tamazight Seg uzekka alamma d ass n ssebt i d-iteddun

AGELMIM - Tazrigt tis 3 n tfaska n ugrud

Seg uzekka alamma d ass n ssebt i d-iteddun

992

Yal taddart neɣ tamnaḍt amek tettfaras imuras n unebdu, da d tiddukkla dihin d tasqamut n taddart i d-yettilin ɣef lmendad n leqdicat idelsan. Ha-tt-an ihi tɣual-d tfaska n ugrud deg tezrigt-is tis tlata, ara d- yilin deg taddart n Ugelmim deg Larebɛa Nat Yiraten, seg uzekka n ttlata 7/8/2018 alamma d ass n ssebt-agi sdat-nneɣ 11/8/2018. Yettwahegga-d wahil d amerkanti i lmend n waya, ideg ara ad-ilint waṭas n temsikniyin, isaragen, timsizzeliyin. Timsizzelt tamezwarut yettwajerden deg wahil, ad tili i warrac imecṭaḥ yesɛan gar 5 alamma d 15 n yiseggasen, deg tzabut s tmaziɣt akked usuneɣ. Timsizwert-agi n warrac ad tili ass n tulya tunṣibt, ara-d-yilin azekka ssbeḥ. Ma timsizwert tis snat, ad tili d tin n tmedyazt yellin tiwwura-s i yimezdaɣ merra n taddart yessefruyen. Yetturaǧu ad tili seldazekka n larebɛa, 8 ɣuct 2018, deg tṣebḥit n wass, ma di tmeddit n wass, ad yili usarag n umaru-amazrag Omar Kerdja. Ma yella d timsizzelt tis kraḍet, yellan deg wahil, ad tili ass n ssebt 11 ɣuct 2018, i tlawin n taddart, anida ara d-yili warraz n tnawalt taqburt igerrzen. Tin ara d-isewwen aɣrum aquran neɣ aɣrum n leḥwal ifazzen ad tawi arraz n tnawalt. Annect-agi ad yili sdat n tesqamut n ufran ara d-yefken isem n tin irebḥen mebɛed aneɛruḍ n uɣrum-nni sewwen tlawin-nni yettekkin deg temsizzelt-agi n usewwi. Am wakken daɣen i yetturaǧu, ad ilint tmeɣriwin n ccna, turart n tmezgunin, ccnawi n lxalat, aheggi n i wansay n unẓar… atg.
A. A.