Accueil Tamazight Ad d-yeffeɣ wuṭṭun wis ukuẓ deg wussan i d-iteddun

Tasɣunt Aselmad

Ad d-yeffeɣ wuṭṭun wis ukuẓ deg wussan i d-iteddun

932

Yenna unaẓur deg wawal-is: ‘’Zik wa ihedder-itt i wayeḍ, ass-a di lkaɣeḍ, ad tt-id-afen yineggura’’. Akken tebɣu tili tutlayt deg umaḍal, d wazal tesɛa, ma d ameslay kan s yimi i tt-yettmeslay uɣref-is, ad yiwɛir fell-as akken ad tidir neɣ ad telḥu d wakud, acku tutlayt leqrar-is d tira. Akka i teḍra d tmaziɣt di talliyin yezrin: ur d-tban ara deg unnar imi di tmenna kan i tettwaseqdac. Armi d iseggasen-a ineggura i d-teffeɣ ɣer unnar. Aṭas n yidlisen d tesɣunin d yinadiyen i d-yettilin s tmaziɣt. War ma nettu aselmed-is deg yiɣerbazen d tesdawiyin. Adlis neɣ tasɣunt, d allal i izemren ad yessider tutlayt, imi tasuta ad tt-id-teǧǧ i tayeḍ.Tasɣunt aselmad, d yiwen n leqdic i d-yettilin sɣur yiwen n ugraw n yiselmaden, ɣef uqerruy-is aselmad n tmaziɣt seg temnaḍt n Buzeggan M. Ḥallit i d-yefkan tikti i win iran ad yekki di tira. Am wakken, d netta i d-yelhan s tuddsa d usuffeɣ n tesɣunt. Ar tura, ffɣent-d kraḍet (3) n teẓrigin. Teffeɣ-d tmezwarut deg yebrir 2017, syin terna-d uletma-s deg ɣuct 2017. Ma d taneggarut, tella-d deg yebrir 2018. Yetturaǧu, akka tura, talalit n teẓrigt tis ukuẓet (4). Ad tili tesɣunt-a s talɣa n lkaɣeḍ, ɛla ḥsab n umasay n tesɣunt, acku tid yezrin, ffɣent-d kan deg Internet d yizeḍwan inmettiyen.Talɣa d unamek n yiḍrisen, mgaraden seg uḍris ɣer wayeḍ, ama d ayen yerzan timetti neɣ d iḍrisen i uselmed. Ula d iḍrisen i d-yettawin ɣef yimɣan d tdawsa n umdan s tugniwin, ama d talɣa n uḍris yettilin d ameqqran neɣ d amecṭuḥ. Llant daɣ kra n tullisin d tesfifin n wunuɣen (Les bandes dessinées). Ma d iswi n tesɣunt, d asewseɛ n unnar n tira s tmaziɣt d yisallen ara d-yegmer yimeɣri seg yiḍrisen akked tikci n tebɣest i yiselmaden-nniḍen i wakken ad arun u ad gen leqdicat yecban wigi, akken ara tennufli tutlayt, xerṣum d tasɣunt ara d-yernun kra n umaynut i yidles amaziɣ. Ma d wid yettarun deg udlis-a, xelḍen gar yiselmaden iqdimen yuɣen aẓar deg ubrid n uselmed akked yimaynuten yeṭṭfen tuget n yiḥricen n tira di tesɣunt. Am yal tikkelt, yeggar-d Ugraw n yiselmaden tiɣri i wid iran ad kkin di tira. Nessaram teɣzi n leɛmer i tesɣunt Aselmad.

Khaled Achoui