Accueil Tamazight Tiddukkla n tlawin i ugama deg unnar

Agni Geɣran

Tiddukkla n tlawin i ugama deg unnar

650

Aṭas i yessefran , aṭas i yecnan fell-asent, maca yiwen ur yessaweḍ ad sent-yerr tajmilt i yuklalent, acku yal ass xeddment ugar, yal ass sslalayent-d ayen icebḥen. Tikkelt-agi, xelqent-d tiddukkla n ugama ‘Mains vertes’ n taddart n Ugni Geɣran di tɣiwant n Iwaḍiyen. Ɣef uqerru n tddukkla-agi n tlawin, tella-d Massa Bekri Salma . Ddurt iɛeddan, heggant-d tɛeggalin-is yiwen wass n usizdeg n taddart. Qeccut meccuc, yefka-d afus n lemɛawna i usizdeg n umkan iwumi qqaren Aɛfir. Nesteqsa taselwayt n tddukkla, tenna-d : “ Leqdic-a d amezwaru ara texdem tddukkla. Ur yettili d aneggaru. Mačči kan d tulawin i ixedmen, maca ɛawnen ula d irgazen. Ad d-iniɣ daɣen tanemmirt i tɣiwant imi fkan-aɣ-d allalen s wayes nekkes iḍuman “. Si tama-s aselway n tɣiwant n Ugni Geɣran, Mass Farid Bachouche yenna-d : ‘’Tiɛeggalin n tddukkla d tulawin i yebɣan ad xedment , i yebɣan ad d-awint ayen yelhan i taddart. D agraw icudden. S yisem-iw d aselway n tɣiwant, ad ɛawneɣ tiddukkla di leqdicat ara d-heggint. A-t-an nefka-asent yiwet n tzeqqa deg tɣiwant akken ad xeddment isaragen-nsent dinna. Bɣiɣ ad tili tddukkla-agi d amedaya i tuddar-nniḍen, acku ulac aṭas n tlawin i d-yesslalayen tiddukkliwin di tudrin-nsent. Ihi d lwajeb fell-aneɣ, ass-a, akken ad nili ɣer tama n tulawin-a. D lawan akken tameṭṭut ad tefk rray-is di temsal yemxallafen. Ma yella nmuqel kan ɣer tmurt n Tunes, imi tulawin sɛant afus deg usnerni n tmetti. D tidet aṭas i yi-d-yeqqaren d akken fkiɣ aṭas n wazal i leqdicat-agi i xeddment, maca nek zriɣ d acu i xeddmeɣ “. Di taggara, ad d-ninni d akken tuddart n leqbayel ma yella mazal-itent ṭṭfent di tjadit d ttnaṣlit, ad yuɣal wanect-a ɣer wayen i txeddem tmeṭṭut s umata. Ǧǧan-t-id yimezwura ‘’Axxam mebla tameṭṭut, am lebḥar mebla lḥut’’.

Souhila Yamani