Accueil Tamazight Awal d Oulamara Omar

Awal d Oulamara Omar

3172

Nemlal d Omar Oulamara di rreḥba n udlis amaziɣ i d-ihegga usqamu unnig n timuzɣa di Tubiret, ddurt iɛeddan. D Oulamara dɣai yerran di lkaɣeḍ (Iberdan n tissas) ayen yerzan tameddurt n baba-s, Messaoud Oulamar, ad yerḥem Rebbi. Syin akin, yura  »Agellid n tmes’“ d Tullianum, Taggara n Yugurten ». Win yebɣan ad ten-iɣer ad ten yaf baṭel di internet.

Mbla ccek bɣan ad k-isinen imeɣriyen-nneɣ.

Isem-iw Omar Oulamara. D azzayri am Izzayriyen nniḍen. Γriɣ tusna physique di Fransa. Uqbel ad ruḥeɣ ɣer Fransa, lliɣ di lycée technique di Lezzayer. Dɣa imir-nni i nettruḥu neqqar tamaziɣt ɣer Mouloud Mammeri. Nella d tarbaɛt. Di tallit-nni i ssneɣ Mohand Ouyahia, Amar Yahiaoui d wiyaḍ akk. Llan ass-a wid yemmuten. Seɣreɣ di Tizi wezzu di 85, sakin uɣaleɣ ɣer Fransa seɣreɣ di lakul ijenyuren. Tura aqli di l’industrie.

“Iberdan n tissas” d adlis n umezruy yecciriwen aksum.

“Iberdan n tissas” d adlis i yesduklen gar win i yeddren, win i iɛacen tameddurt-nni (Oulamara Messaoud, ad t-yerḥem Rebbi) akk d win yuran. Γas d nekk i yuran s ifassen-iw “Iberdan n tissas”, d tameddurt-is, d adlis-ines (Oulamara Messaoud, baba-s n Omar). D acu, yeddukkel baba-s akked mmi-s, nexdem tayuga almi nessaweḍ teffeɣ-d tektabt-agi. Amek i nebda? Aya yemmeslay-d fell-as gma aseggas i iɛddan di Tizi Ouzou. Neɛreḍ akken awal-is ur yettruḥ ara ur itezzer ara di lebḥer ur nesɛi lqaɛ. Tadyant tebda asmi lliɣ sɣareɣ di Tizi Ouzou, newwi-t-id (10 dujember 1984) yemmesla-d i yinelmaden. Dɣa d inelmaden-nni i aɣ-d-yennan amek ulac taktabt n wayen akk d-yenna. Yuɣ lḥal uriɣ sin n yisebtaren d-yemmeslan ɣef tmeddurt-is. Dɣa, nniɣ-as ad yaru di tkarnitt ɣef wayen akk i yecfa. Syin akinna, xedmeɣ un plan akken akk ixeddmen wid yettarun, yal aseggas mi ara d-ruḥeɣ ɣer Tmurt deg unebdu nxeddem cwiṭ cwi&#7789,; taseddart taseddart almi i nfuk axeddim di 1991. Fkiɣ ayen nura i tezrigin Asalu, ar ass-a atan ɣur-sen, akked Bouchène i aɣ-d-yennan belli ur yezmir ara ad t-id-yessufeɣ. Taggara, ssufɣent-id tezrigin Le Pas Sage.

Terriḍ awal n baba-k, ad t-yerḥem Rebbi, ar lkaɣed. Amek k-d-yettban usurif si timawit ar tira ?

D “Iberdan n Tissas” i yi-d-yesbanen belli zemreɣ ad aruɣ taktabt s tmaziɣt. Ufiɣ ulac talast tameqqrant gar tmeslayt d-itebɣen seg yimi d tin nettaru. Zemreɣ ad ak-iniɣ mi ara teqqim ad as-txemmeḍ i wawal s teqbaylit, ad tafeḍ ulac aseddar ameqqran. Ur ilaq ara ad tɣiwleḍ s awal n taɛrabt neɣ ɣer win n trumit, axaṭer bnadem yeqqen iman-is ɣer tmeslayin-nni. Ihi ilaq ad as-teqqime&#7693,; ad as-txemmeḍ s teqbaylit ad t-id-tafeḍ mebla ad tesnulfaḍ-d awalen.

Ur tettwaliḍ ara belli drus n yidlisen d-yettefɣen ar ssuq ?

Qqaren les japonais mi ara taɛnuḍ ccɣel, ur tt-raǧu ara alama tessaweḍ-t ar talast-is. Ma tzemreḍ i 40 di lemya xdem-it, 60 xdem-it, ad ternuḍ cwiṭ. Qqaren les chinois : abrid n 1000 km yebda s usurif amezwaru. Ur ilaq ara ad arju&#611,; ad ak-iniɣ ilaq ad yili waya d waya akken ad xedmeɣ. Ala, Bdu xdem ! Ad d-smektiɣ Mestafa Benkhemou mi d-yemmeslay ɣef umawal i xedmen d Mouloud Mammeri. Ar ass-a d amawal-nni i ssexdamen.

Yella daɣen uɣbel n lexsas n yimeɣriyen.

Ur ilaq ara ad nḥir. Llan wid yettarun. Atan yiwen n uɣbel yekkes. Wid ara yeɣren d wid akk yeqqaren tamaziɣt di lakul. D acu ilaq ad ilint tektabin ad ten-iɛeǧben. Ur d-teddem ara walbaɛḍ taktat akka kan, ma yella ulac win ad as-iheḍren fell-as. Ilaq ama d rradyu ama tidukliwin ad d-mmeslayent ɣef tektabt, ad seqḍent imeɣriyen. Ilaq daɣen ad telhu tira. Ad ilin yidlisen n tussna, n umezruy, n science fiction. Azekka ur nettwaɛzal ara di ddunit, ɣas tella tsusmi n ɛecrin leqrun. Aqlaɣ nedder di la Méditerranée, talemmast n ddunit ilaq ad nexdem ayen yelhan, ad as-nefk leɛtab. Azekka, acimi ala, adlis n tmaziɣt ad t-id-isaḥ le prix Nobel

Awal-ik aneggaru, ahat, I warrac ilemden tamaziɣt

Ad asen-iniɣ tlata wawal : ɣret, ɣret, ɣret ! Gar-awen ara d-fɣen wid ara yarun, wid ara d-ibanen di ddunit

Yemlal-it T.Ould amar