Accueil Tamazight Targit di tmedyazt n Lunis Ait Menguellet

Targit di tmedyazt n Lunis Ait Menguellet

2583

“Ad tt-yessufeɣ Yellu ɣer lxir !» i qqaren Leqbayel yal mi ara s-id-alsen i targit, imi ttɣillin belli tirga ttefɣent yernu amur ameqran teddunt mxalfa.
Yeqqar Lunis At Mangellat :
Urgaɣ Lwerd azeggaɣ
Tessufɣeḍ targit d idamen
Urgaɣ lweṛd amellal
Idammen-nni zzin-d i lekfen
Ula d targit tuffiḍ-as anda teffeɣ
Urgaɣ la ttruɣ
Ahat assen ad ferḥeɣ
Ifyar-a s wacu iluɛa umedyaz ddunit yesbeggen-d azal n targit d wamek tetteffeɣ di tmettitaqbaylit.
Di tilawt, nettaf belli ɣer yal agdud di yal zzman, di yal idles ; targit tesɛa anamek ines yemgaraden seg ugdud ɣer wayeḍ. Ula di tujjya gan-as anamek, am wakken diɣ i ttufan dallal yesenɛaten agensay n yiman, dɣa yis-s ttafen abrid ad d-ssuksen ayen yesmunedlen fell-as talwit. Yessegzi-d umawal targit yenna :« targit d tuget n temsal i iḍerrun di tnafa n umdan », Freud si tama-s yenna: « targit d aṣṣiweḍ n lebɣi (lebɣi n tuzzuft) ɣer tagara-s ».
Ula di ddin targit ɣer-s azal meqqren, amedya d nnbi Yusef i yessnen i usefru n tirga, am wakken diɣ s ttawil n tirga i d-yettmeslay Yillu i imceggɛen ines. Aya diɣ nettaf- it deg tanfusin iccuden ɣer tɣerma tagrigit akked d tṛumanit. Zeus yellan d agellid n yiraniten n “l’olympe“ s ttawil n tirga i yuzen izen-is i “Agamemnon“, am wakken diɣ “Morphé“ yella d Yillu n tnafa akked tirga. Aya meṛṛa yessenɛat-d azal teṭṭef targit di tmedurt n yal yiwen deg-neɣ ama zik ama tura.
Targit temxallaf, tesɛa aṭas n wudmawen; Tella tin yeseḥzanen, tella tin yesefraḥen. Tella tin yeskanayen imal d wacu ara yeḍrun am wakken tella tin yeskanayen tiɣri n waggasen ikemnen daxel n yiman n yal yiwen deg-neɣ. Tella targit i izzuzunen asirem n umdan, am wakken diɣ tella tin iqemḍen lebɣi deg ul-is. Dayemmi di yal tasekla, ɣer yal aɣref, imyura d imedyazen ttgen amur i targit di tira nsen, sseqdacen-tt akken ad d-inin s wudem niḍen liḥala n waknef deg yella yixef-nsen.
Am yal tasekla di ddunit, tasekla n teqbaylit ula d nettat tebna ɣef tirga. Tamedyazt n teqbaylit tessexdem aḥric-agi n tirga akken ad d-tini azal n lebɣi, inizzifen d wurfan yetteyzagen deg wul n unaẓur. Lunis At Mangellat ula d netta yunnag yis-neɣ ɣer tmurt n tirga deg waṭas n yisefra ama deg wid iccuden ɣer tayri neɣ deg yisefra-s imḥaddiyen.Di lǧeṛa n yisefra yezzuzunen temẓi, awal yettawi ɣer tegnewt n umenni yeswan timiqwa n usḥiyssef. Akken nettaf belli tikwal targit d timkellext :
Lemnam-agi yeskiddib
Ur tettamen ay aḥbib
Urgaɣ lliɣ di tmurt-iw
Mi d ukiɣ ḍhiɣ-d d aɣrib
Targit di lawan n tnafa, tettara allaɣ yettemceččew akked wayen yellan di tilawt, yesḥissif ɣef yiḍ yefnan, iɣunza ass i d-yulin:
Ur s tt-semmeḥeɣ i targit
Assen mi ṭṭseɣ tameddit
Yewwi-yi-d rebbi
Tessefreḥ-iyi-d ddunit
S kra mennaɣ tqbel-it
Ɣurem terra-yi
Ukiɣ-d lferḥ tbeddel-it
Terra tamemt d lḥentit
Ziɣ tɣur iyi
Targit tga leɣrur, terra lebɣi yettcercur. Maca lexyal yella d lexyal kan. Lewhi d udem n lewhi kan. Tili d lemri n tili kan. Abeḥri werǧin tekres-it twemust ger icuduyen-is, werǧin yeqfel fell-as uffus s iḍuḍan-is. Abbu werǧin ijemɛ-it uxxam ddaw ssqef-is.
Urgaɣ-tt ass-nni
Terfed s wallen-is
Ɣileɣ dayen-nni
Ad rwuɣ isem-is
La ttruɣ ya lɣaci
Mi beddleɣ idis
Griɣ-d kkan weḥdi
Iruḥ lexyal-is.
Tanekra iwaqqaren n yiṭij tella d acengu n tudert tesserqiqis tanafa ger lemwaji-s. Tanekra d aḍu yetthuddun iɣulad tebna targit i wezru n tqellaɛin-is. Tanekra d isallen i d-yewwin iɣilifen n wayen yellan akken ad sxerben aẓeṭṭa n tkerkas tessuli tnafa. Maca xas akken, di kra n tegnatin yella yinnig ɣer tuǧǧwa n yiḍes acku di dduḥ-is yettban yeshel lewɛer :
Zriɣ-kem di tnafa
Amzun akken d ṣṣeḥ
Ukiɣ-d ul yettfafa
Beṭṭu yidem i iqrreḥ.
Yal mi ara d temmel belli lmerɣub qrib ad t-ḥazen iffasen ad ihub ubeḥri n teṣebḥit akken ad t-yenkeṛ. Wi cqa ma yella-d waya, ul yeḥlulin di nnesma n tayri werǧin ad yecɛef. Anda i-yettwaqqes i iḥemmel ad yexnunes. Di yal tikelt, mi ara d-alin iragen n lxiq ɣef wul iḥemmel umedyaz ad yinnig ɣer tmurt n targit akken ad yessusem aggasen yeɣza lweḥc n beṭṭu deg tecriḥt-is :
Ma bɣiɣ ad kem-zṛeɣ
Ad bellɛeɛɣ allen-iw
Ad kem-ttsewireɣ
Weḥdi di lmux-iw.
Yesmenyaf umedyaz tugna n tirga ɣef tid n tilawt acku di targit awezɣi yettarra aḍar, ayen ibeɛden yettban yeqreb.
Di tnafa sliɣ i teɣri
Ḥulfaɣ tergagi tassa-w
Ḥulfaɣ tessaki-d lebɣi
Lebɣi i s-cedhaɣ ayla-w
Ukiɣ-d zriɣ assagi
Ad s-geɣ abrid i lmeḥna-w
Tikwal targit tezzuzur ɣef tasa isufar n leḥnana, widen i d-yessakayen lebɣi deg ul n umdan akken ad iqazzem tebrek n tilawt. Ccuq d ucedhi ttuɣalen deg tegnatin-nni d afriwen yettawin ixef ɣef uɣbalu n wayen yebɣa :
Urgaɣ ttejra n leḥlu
Tefreḥ yeḥya-d uẓar-is
Neɣ
Urgaɣ am akken d ṣṣeḥ
Ass-a mačči am yiḍelli
Urgaɣ am akken d ṣṣeḥ
Ḥedreɣ i udrar yuki
Urgaɣ am akken d ṣṣeḥ
Agris i t-yedlen yefsi
Di teswiɛin niḍen d tilawt s timad-is i d-yettawin iferdisen yeslusuyen talaba-s i targit. Mi d-yella wanect-a tanafa tettuɣal d alejlej yettarran amdan ger iɣuraf n yir tallit.Tazmert tkennu ddaw ttɛebga umu tezmer. Ixef yettkukru ad iqazem ayen yefflen i lmeɛqul. Di teswiɛin am ti, tilwat tettuɣal d yir targit, tettuɣal d arejrej :
Am di yir targit kecmeɣ
Mi sliɣ tbeddleḍ axxam
Griɣ-d d awḥid nṭerreɣ
Ugiɣ ad ṣebreɣ fell-am.
Leɣṛur di tilawt, leɣṛur di targit ! Anda yuzzel rruḥ yufa tagnit tezmek. Ulac afran. Tikwal reffu yettili-d ɣef tidet yellan akked d lekdeb ur nelli. Deg akken ur yelli lxetyar yembarraz rray d rray-is, yennuɣ ṣṣber d ṣṣber-is, tagrawla tegra-d iman-is :
Mmel-iyi d acu d-tessuliḍ
Ɣer-i mi i d-tusiḍ
A targit efk-iyi lehna
Ma si ṭṭaq i tettɛeddiḍ
Ad t-ɣelqeɣ kul iḍ
Ɣer-i ur d-tkeččmeḍ ara !
Tidet tettecceg deg yir iberdan, targit tettawi ɣer timedwa ɣef wayeg ur yebni lxaṭer. Tidet teskan-d tebrek n yal ass, tanafa tesselleɣ ihdumen deg allaɣ. acu d-yettawi ɣer tafsit n lemḥayen :
Txerreq targit yis-i
Tessaki-yi-d s waman
Ansi i d-tekkiḍ
Ansi armi ḥesleɣ di lukan
Maca tikwal, tirga tettili-d i sswab. Tettlal-d akken ad d-tini tid yakk yefran. Tettidir akken ad d-tjab tid yakk iɛerqen. Tikwal targit d ddwa i yixef yenuɣnin, i wul yettwameḥqen, i tasa ycuḍen. Tikwal tirga ttillint d amazan n yigenwan i widen yeḍruren. D aslufu n yiniren ɣef tfekka yulwan. D tabret n Yillu i widen umu yeɛreq lewhi. Tikwal targit tjebbud akken ad as-tinni i wul tidet yellan, akken ad tessefhem i wacu tugdi i tt-yerḥan :
Urgaɣ yir targit leɛca
Ɣufren-iyi d imeyyaten
Ṭṭfeɣ itbir di tala
Seg yifassen-iw i d-it-wwin
Uɣaleɣ ddmeɣ abuqqal
Yeɣli-yi mazal lḥiɣ
Aman-is swan akal
Iɣaḍ-iyi mi terẓiɣ
Mazal akken di targit
Walaɣ win ɛzizen am rruḥ
Yenna-yi ta d dunnit
Ka teṭṭfeḍ ad am-iruḥ
Tekcem targit di tilawt. Ayen yekkukra wul ad at-iẓer icebbel tanafa-s. Tanekra iban ad tili ɣef tidet ama tqeriḥ ama telha. Tikwal targit d netta-t i d ddwa n tlufa. Tikwal targit d netta-t i d tiɣri ɣer tegrawliwin akken yimal ad yelhu. Di yal tallit ɣer yal agdud targit tessawel i targit, tirga ttleqqiment asirem, asirem yessidir amdan, tudert tettawi amdan ɣer leɛli akken tinirin n yigenwan ad as gen-t rreḥba i lebɣi n lebɣi deg uɣbalu n tafat ansi i d-tekka yakk tafat.

Ait slimane Hamid