Accueil Tamazight Alqaḍ n uzemmur

Gar wansayen n leqbayel

Alqaḍ n uzemmur

208

Alqaḍ n uzemmur, d ansay n Leqbayel si zik n zik. Deg-s d lεula i uxxam, deg-s daɣen d tuffɣa ɣer tferkiwin, ad ferḥen yiεessasen akked tukksa n lxiq…

At zik, ttεezziben meẓẓi-meqqer, qeccuc-meccuc ; ur d-ttnejmaεen ɣer taddart alamma kfan llqeḍ akked tyerza ; at tura, ala, amur ameqqran deg-sen ala di sin n wussan n taggara n ddurt : ljemεa d ssebt. Ineggura-a, tettruḥu-asen lɣella imi deg wussan-nniḍen d ixeddamen. D timezwirit ɣer umyeḥwas nutni d ṭṭir ; imerga d lefrug imeqranen n ẓzerzur. At tesyar n uzemmur di tallit-a, leddin iwwura « portails » n yibṛaḥen, u tekkren ɣer uḥewwes imeḍqan i tirac, ula d imzuɣaren « tracteurs »-nsen, bdan la zehhren yimsedduyen-nsen « moteurs », ttraǧun wid ara asen-d-yessiwlen, ad azzlen tameddit d yiberdan n tfellaḥt « pistes agricoles » imi tura ttwaneǧren yiberdan ; xaḍen akk tamurt ur ttun tama. Tameddit mi d-ttuɣalen, wa iruḥ-d ɣef uḍar, wa d twacult-is, yerkeb-d zzayla ḍefren-t-id yiεeyyalen-is u tameṭṭut tejgugel di tseṭṭa, wa s tbacit-is, εebban-d rekben-d tezzerzef-d am waḍu. Ma d arrac yettεassan ticekkarin-nsen yeččuren d azemmur msennadent ta ɣer ta di ṭṭerf n ubrid, ttraǧun imzuɣaren ad d-εeddin. Mi tent-εebban, yal yiwen, yeqqim fell-asent iεuss-itent netta d wiyiḍ akken yal yiwen ad d-yessers tid-is deg umkan-nsent. Mi wwḍen s abraḥ n tessirt, ad tent-id sersen, wa ad yini « amkan-iw d uṭun wis-6. » – wayeḍ « wagi, d ṛṛaqem-iw 10. » Wihin « d nnimṛu-iw 15. ». – Wihin, nneɣ d 18. – D 19 i s-nnen. Mqarabent akk tirac tin ɣer tin. Wis 6 ad yini : – D 34 i d tirect-nneɣ. Ma d aqerni akk deg-sen, ad isuɣ : – Tayla-nneɣ, tsuma tis-s εecra akked la quinze. Ayen ggumaɣ ad t-ttuɣ, d Nanna Mbarka taǧaret-nneɣ, tamɣart n Lḥaj Lḥasen U Meẓyan i d-yewwi d tameẓyant si Tizi akkin, temmut deg unebdu yezrin ; yenɣa-tt wurrif n tzemrin-nsen yerɣan seg wakken tarwa-s ǧǧan, tamurt teqqel d asuki, zedɣen Fransa. Asmi tedder, ɣas tekna tiddi-s si leεtab, deg ulqaḍ, yiwet ur as-tezmir ; d tanamust i llqeḍ, taquffet sdat-s, ifassen-is ɣelben trisiti. Wamma tid n tura, deg ucraw yugi ad d-yeqqers, di lqaεa d isennanen.

Ahmed Hamoum.