Accueil Tamazight Asfuggel n wass amaḍalan mgal takṛidt ɣef tmeṭṭut

Aweqqas

Asfuggel n wass amaḍalan mgal takṛidt ɣef tmeṭṭut

24

Si zik, izerfan n tmeṭṭut d wid n urgaz ur mtawan ara. Ur teḥbis ara temsalt dagi, imi tameṭṭut tettwaḥqeṛ seg tal tama. D ayen i yeǧǧan wid yekkaten ɣef yizerfan ssuturen ad as-d-yuɣal ccan d wazal. Ayen yesseqṛaḥen ugar, mazal llan wid i tt-yekkaten. Γas ma yella deg tallit-a ideg nella, fkan-as cwiṭ n yizerfan-is, am uzref n leqṛaya d uxeddim. Lameεna mazal yella fell-as leḥṛis d ameqqṛan. Dɣa, deg kra n tmura, ladɣa tinselmin, mazal argaz yettwali tameṭṭut i uxeddim n tkuzint, d usizdeg n lḥaṛa, d tarrawt n warrac.

D tidet aɣilif-a yella deg ddeqs n tmura n ddunit, beṣṣeḥ ma yella nmuqel, amedya ɣer tmura n Tuṛuft ( Europe ), ad naf amgarad ageεmir deg tmuɣliwin. Ayagi imi deg tmura-nsen ssalin ccan n tmeṭṭut, fkan-as tilelli-s i tuklal, gren-tt deg yal ccɣel. Ur tt-krifen ara qeḍεen fell-as nnefs. D ayen i yeǧǧan wid yekkaten ɣef yizerfan n tmeṭṭut, ssuturen ad as-d-yuɣal ccan d wazal i ɣef tebna tmetti d usegmi n warraw-is. Ddeqs n tddukkliwin i iqeddcen ɣef waya, gar-asent Amezday ilelli n tullas n Uweqqas, i yettnadin ɣef yizerfan n tullas. Daymi i rran tajmilt i tmeṭṭut deg wass amaḍalan n mgal takṛidt ɣef tlawin, i d-yettilin di 25 unbir n yal aseggas.

Ɣef waya, tikkelt-a ɛeṛḍen-d tabugaṭut Ɛwica Bexti i yettnaɣen si zik ɣef tmeṭṭut d yizerfan-is. Timlilit-a, tella-d ass n, 23 unbir yezgin, deg unalmas adelsan n Uweqqas. Dɣa temmeslay-d ɣef tmuɣli n tmetti ɣef tmeṭṭut s umata, d wamek i d-yewwi ɣef yimdanen ad bedlen yir tiktiwin i sεan fell-as. Ad d-nesmekti belli, ddeqs n tlawin i d-yerzan, ma yella d timlilit tesmurres akken ilaq. Di taggara, ad nekfu s wawal n yiwen n yilemẓi i aɣ-d-yennan ɣef wazal n tmeṭṭut : «Ama d yemma, uletma, neɣ d Nanna, akken qqaṛen wid yeɣṛan, tameṭṭut ḥṣan s wazal-is. Tameṭṭut am tzeǧǧigt, ma tbeddeḍ ɣuṛ-s, ad teǧǧuǧeg, ad tecbeḥ, meεna ma yella testehzaḍ deg-s, ad temmet».

K. K.