Accueil Tamazight «Deg tegnatin-a i uriɣ ungal-iw…»

Akli Azwaw, d amaru

«Deg tegnatin-a i uriɣ ungal-iw…»

75

Akli Azwaw seg yimeɣnasen i iqedcen aṭas di tsusmi d tili. Ulama di Telmant i yedder, yeɛreḍ ad d-yawi amur-is i tsekla taqbaylitt s wayen akk yura. Ha-tt-a tdiwennit i aɣ-d-yellan yid-s.

Aɣmis n Yimaziɣen: Tesnulfam-d deg yiwet n tallit tidukkla tadelsant Tamazɣa n Frankfurt/ Main. Amek i d-yella waya?
Akli Azwaw:
Nekkini wwḍeɣ-d ɣer Telmant taggara n 1979. Dindin, kecmeɣ ɣer yiwet n tddukkla talmant (Club Voltaire) di Tübingen/Talmant. Di Tübingen, deg useggas n 1982, mlaleɣ kra n yiqbayliyen, dɣa nettemlili tikwal tikwal. Nemmeslay amek i nezmer ad d-neslal tiddukkla. Aseggas n 1986, mlaleɣ kra n yimaziɣen di Frankfurt/Main, gar-asen Imaziɣen Irifiyen, i yellan ttemlilen ula d nutni. Dɣa nerna ɣur-sen. Tiddukkla, tella ɣur-s aṭas n yismawen, gar-asen « Tiddukkla Imaziɣen di Telmant ». Aseggas n 1990, ffɣeɣ seg tddukkla-a, snulfaɣ-d yiwet n tddukkla, akked yimeddukkal-nniḍen, iwumi nsemma Tiddukkla « TAMAZƔA/Talmant ». Tiddukkla n Frankfurt tuɣal d tiddukkla n Tmazɣa di Telmant. Seg yimir-nni, lulent-d kra n 5 n tddukliwin di Telmant. Ɣef taluft-a n tddukkliwin di Telmant, ɣef twuri ɣef tmaziɣt di Telmant, uriɣ yiwen n udlis. D acu kan, ur d-yeffiɣ ara.

Mmeslay-aneɣ-d ɣef tesɣunt i d-teslalem imir-nni…
Tiddukkla n Frankfurt/Main tella ɣur-s tasɣunt, nsemma-as « Tasɣunt ». Deg-s ttarun yiɛeggalen-ines s tmaziɣt akked telmant. Tiddukkla Tamazɣa n Tübingen, tella ɣur-s daɣen tasɣunt nsemma-as « Tamazɣa/Nordafriak ».

Deg wanti tignatin i turiḍ ungal « Imeṭṭi n bab Idurar » deg yiseggasen-nni n 90?
Ih, d tidet, gar 1990 akked 1992. Iseggasen-nni lliɣ cedhaɣ aṭas tamurt, dɣa yal ass tedduɣ asif asif ttxemmimeɣ ɣef tmeddurt di tmurt-nneɣ. Ungal-a, d asirem i lliɣ ssarameɣ ad tseggem tmeddurt di tmurt-nneɣ, ad tili deg-s tlelli. Mi fukkeɣ tira-ines, dɣa fkiɣ-t i Muḥya, nniɣ-as: « ẓer ttxil-k ma tzemreḍ ad teɣreḍ ayen uriɣ akka ». Kra n sin n wagguren, necdeɣ-t ma yeɣra-t. Netta yenna-yi: “I wakken ad ak-iniɣ d acu yellan deg wayen turiḍ, ilaq ad aruɣ duktura fell-as. Ad ak-iniɣ amek ara txedmeḍ mi ara taruḍ kra: Eǧǧ-it kra n sin n wagguren deg leqjer n ṭṭabla, syin akkin ɣer-it. Ayen tufiḍ yelha deg-s eǧǧ-t, ayen tufiḍ ur yelhi ara kkes-it. Ur t-ttak i wa neɣ i wayeḍ”.

Ula i warrac-nneɣ tgiḍ-d kra n yidlisen, am udlis “Lkuraj n tyaziṭ”, neɣ “Mraw n tmucuha i yiḍes”…
Ih, nekk ttɣiḍen-iyi warrac n tmurt-nneɣ. Ur sɛin ara aṭas n tmucuha akked wayen-nniḍen s tutlayt-nsen tanyemmat. Asmi i d-ilul mmi Idir deg 1996, ufiɣ ifassen-iw d ilmawen, ur ufiɣ ara s wacu ara yelmed tutlayt-nneɣ taqbaylit. Dɣa, uriɣ kra n tmucuha akked wayen-nniḍen. Adlis “Mraw n tmucuha” yefka-as afus d ameqqran i wakken yelmeḍ taqbaylit. Annect-a, mačči d ayen fessusen, imi yemma-s d talmant, rnu da di Telmant ulac aṭas n warrac iqbayliyen.

Yadra, muggren Yiqbayliyen akken iwata urar amekti?
Turart AMEKTI, teffeɣ-d di Marikan (USA) s yisem n tddukkla tamaziɣt Tamazɣa. Tella tettnuzu di Marikan, Kanada, Fransa, Talmant akked tmurt n Swis. Seg waṭas-aya, nekk ttazzaleɣ ad d-teffeɣ di tmurt, atan mazal ur teḍri ara. Aṭas i yi-d-inecden fell-as.

Amek tga temlilit-ik akked Dda Lmulud d wacu-ten waktayen i ak-d-yettuɣalen fell-as?
Timlilit akked Dda Lmulud taggara n useggas n 1987, tersex deg wallaɣ-iw akked wul-iw. Cfiɣ d nekk i yellan d amekfaḍu asmi yexdem asarag-ines. Dda Lmulud yesddukkel tamussni akked trrugza. Yella yumen kra n wass aɣref aqbayli, ad yedder di tlelli. Win yeqqimen yid-s ad iḥulfu s lbenna n tmeddurt. Yella iḥemmel aṭas aɣrem (tamdint) anida lliɣ zedɣeɣ imir-n. Tübing d tamdint n yifiluzufen, imussnawen akked yimedyazen. Dɣa ɛerḍeɣ-t aseggas n 1988 s yisem n yiwet n tddukkla (Club Voltaire), taswiɛt yemmut.

Ula ɣer tewlaft tesɛiḍ tayri, imi meqqer ayendin tercivt-inek. Awal ɣef waya?
Ih d tidet, ɣur-i aṭas n tewlafin. Yal tikkelt mi ara ǧǧeɣ Tamurt ttaggadeɣ ur ttuɣaleɣ ad tt-ẓreɣ, ur ttuɣaleɣ ara ad waliɣ tarwa-s. Dɣa, xeddmeɣ tiwlafin, ttawiɣ-tent yid-i. Yernu tawlaft tesɛedday akud, tesmektay-d tilufa yeḍran, tesmektay-d wigad yemmuten. Syin, xeddmeɣ daɣen tiwlafin anida ddiɣ.

Awal n taggara…
Ssarameɣ yal Aqbayli, ad yamen ula d nekni d aɣref i nella. Ihi nuklal tilelli am nekni am yiɣerfan-nniḍen. Yal aɣref ɣur-s tutlayt. S twuri, s tutlayt-nneɣ i nezmer ad nessali tamurt-nneɣ. I wakken ad nessiweḍ ɣer waya, yessefk ad necrew tidi, ad nessuddes tamurt-nneɣ nekni s yiman-nneɣ.

Yesteqsa-t M. K.