Accueil Tamazight Gar wansayen n zik d unecreḥ n tura

TALA ƐETMAN - Lɛid tameẓyant

Gar wansayen n zik d unecreḥ n tura

190

Am wakken tuɣ tannumi taddart n Tala Ɛetman, yal aseggas zellun yimezdaɣ-is lewziɛa (timecreṭ) deg wass n lɛid.

Ihi, akken kan i d-iban d lɛid, mmlalen-d Wat taddart deg tlemmast n sin yibraḥen: Abraḥ n Tezmalt n Wadda akked win n Tezmalt n Ufella. Yal wa yewwi-d yid-s arraw-is neɣ igerdan n twacult-is tameqqrant i d-yelsan iselsa-nsen ijdiden, am waken diɣ i d-glan n yililucen i d-uɣen ɣef demma n lɛid. Tekker taddart ad telḥu s yisuɣan d unecreḥ n yigerdan akked zhir yililucen-nsen. Ula d imeqqranen s umur-nsen: Ufan iman-nsen dayen kan akked yimeddukkal i d-yerzan n lebɛid; usan-d ula seg lwilayat-nnḍen. D ass i deg-i tettemlili tasa d wayen turew ula deg tlemmast n taddart mačči kan deg yixxamen. Xas ulamma nnecraḥen gar-asen, meɛna ttraǧun s ccuq lawan n tmezla.

Ayen i d-yeḍran deg yiḍ, dɣa, n lɛid imi ur zmiren ara ad tt-ǧǧen alamma d azekka-nni imi d anebdu. “Ad ten-nezlu tura u ad nheggi tisɣar imi azekka d azɣal, ma ulac ad yexser uksum”, i aɣ-d-yenna yiwen n yimḍebber. Akken kan i d-yers uzger amezwaru i tmezliwt, ha-ten-in wwḍen-d warrac akken ma llan i wakken ad ṭṭfen tugniwen akked yiɣersiwen i iruḥen d iseflan n lɛid tameẓyant. Deg kra n lweqt kan, mmezlen 6 n yizgaren ara ferqen ɣef 730 n tesɣar n yimezdaɣ akk n taddart n Tala Ɛetman. Akken tenniḍ d tafrara, yettwagzem uksum, yettwahegga d imuren.

Uqbel ad yettwafreq, teḍra-d yiwet n tsirit i yettuneḥsaben ɣer Leqbayel d asekkir n uɛeddi (Rite de passage), seg umured ɣer tikli: Yal agrud amecṭuh yebdan ileḥḥu, yewwi-d ɣef yimawlan-is ad t-skecmen ɣer lewziɛa. Ad t-id-awin ass-nni i wakken ad yawi iɣes. Qqaren-d akken ad yiǧǧhid u diɣ ad t-issinen Wat taddart. Deg leɛwayed n Leqbayel diɣ, ttilin-d sin-nniḍen n yisekkiren. Asekkir wis sin mi ara iɛeddi uqcic ɣer tnubi (enfance à l’adolescence). Dagi, ad t-awin ɣer ssuq i wakken ad t-issinen yimeddukkal n yimawlan-is akked yiderman-nniḍen. Syin, ad d-yaɣ aqerru n uzger. Qqaren d asfillet i wakken ad yuɣal d aqerru n uxxam, d amasay. Ma d asekkir wis tlata, aneggaru, d mi ara yaweḍ ɣer 18 n yiseggasen deg leɛmer-is, syin ad yekcem ɣer tejmaɛt n taddart, ad yuɣal d yiwen gar yiɛeggalen-is.

“Akka, yerna llan kra i yebɣan ad aɣ-beddlen leɛwayed-nneɣ. Bɣan ad aɣ-beddlen laṣel akked yiẓuran. Cwi kan ur zmiren ara”, i d-yenna yiwen umɣar. Mbeɛd mi d-d-yella lbiɛ n yigelman, ttuferqent tesɣar s lferḥ d unecreḥ gar yimezdaɣ am yigellil am win yesɛan. « Ass-a, cerken akk yimezdaɣ n taddart yiwen n yimensi. Ha-t-an yiwen yiswi gar yiswiyen n lewziɛ. Nekni, ur nettḥewwis ma d leḥlal neɣ d leḥram. Neẓra kan dayen yelhan », i iwala umɣar-nniḍen. Iḍ n wass-nni, tella-d tmeɣra tameqqrant anda yecna ucennay mechuren n taddart n Tala Ɛetman, Youcef Guerbas.
Hocine Moula