Accueil Tamazight I kemm, i nekk

I kemm, i nekk

132

Aṭas n yimeslayen i d-yuzzlen, maca ula d yiwen ur d-yeffiɣ. Netta, itteɛraḍ ad i yi-d-yessenṭeq , ma yella d nekk, yeggugem yiles-iw.

-Aha, ini-d d acu i yellan ?

Sɛiɣ axennir n yidmaren. Udem-is yuɣal d awraɣ, yessusem, yeqqim, yettwali-yi-d kan, syin yeffeɣ … Ur rǧiɣ ara ad yexdem akken, nnwiɣ-as ahat  ad  i yi-d-yini ‘‘ur ttagad aql-in yid-m’’, akken i nemsefham zik. Nnwiɣ ad yessifsus fell-i taɛkmt akken i d i yi-yergem asmi i d-nebda abrid lwaḥid. Nnwiɣ, ad i yi-yesfeḍ ileṭṭi akken ad nqabel aṭṭan lwaḥid. Maca, anect-agi yakk, d targit. Yeffeɣ, yeǧǧa-iy- d gar leḥyuḍ-agi n uxxam i d-nebna s tayri, ḥaca samɛin d lmalayek. Kkreɣ, ssawleɣ i yemma, ḥkiɣ-as s yimeṭṭi, awal tegza-t, wayeḍ xaṭi. Uɣaleɣ ɣer yelli-nni yettrun, suzuneɣ-tt, cennuɣ-as s leḥzen, ahat tḥulfa s wayen i ttidireɣ di teswiɛt-nni . Ṭṭlam,  yessa-d di berra akken i d-yessa deg ul-iw. Beddeɣ sdat n ṭṭaq, ttwaliɣ imdanen, ttaḍsan akked wid ukkud  dduklen, qqareɣ-as : ‘’wissen imeddakkal-inna, ma yella ad qqimen akken ticki sɛan iɣeblan neɣ yal yiwen deg ubrid-is’’ ? Akken i d as yenna : ‘’mi tbeddeḍ medden yakk inek, mi teɣliḍ ḥedd ur k-yessin’’. Argaz, yekcem-d, tasusmi d aɛwin-is, srid yeṭṭes, amzun d taɣawsa i lliɣ deg uxxam . Iḍ ɣezzif, cfe ur yemlal d gma-s. Yuli wass, kkreɣ, dhiɣ-d d yelli : ceɛleɣ tizlit n Ait Mangellat  ‘’Mi iyi tenniḍ’’ … d izen i bɣiɣ ad as-ceggɛeɣ i wagi yuran deg unyir-iw, i wagi i yi-iǧǧan di tlemmast n tniffift. Akken ad tidireḍ d waṭṭan-agi, mačči d ayen isehlen. Akken ad twaliḍ tafekka-im tettbeddil yal ass, tazmert-im tɣelli, ladɣa ma yella wid i tḥemmleḍ, ǧǧan-kem, amzun d ṭṭrad gar-m yid-s, gar-am d tmetti. Maca, gziɣ d akken ma yella ɣliɣ, ilaq ad kkreɣ, ilaq ad qqableɣ ayen i d-yusan akken tebɣu til teswiɛt. Ass-a, ilaq ad ɛeddiɣ ɣer yemma akken ad as-ǧǧeɣ yelli. Tqubel-iyi-d s imeṭṭi, a tiyita deg-i yersen! Ulseɣ-as-d ayen i yi-iḍran, ala nettat i yi-ifehmen; d yemma, d tameṭṭut am nekk .

 -Ṣṣfeḍ imeṭṭi-im a yelli, ilaq ad tbeddeḍ ɣef yiman-im. Ma yella tebɣiḍ ad tqableḍ aṭṭan-agi, ur ilaq ara ad teffkeḍ tagnit i unuɣnu , d tiktiwin berriken. Akken yebɣu yiɣzif yiḍ, leqrar-is ad yali wass, qqar-d deg wul-iw : ‘’nezmer i wurfan d lxiq, nezmer-as i ddiq, nezmar i yal d lmeḥna’’, akken i d as-yenna Lwennas Maɛtub. ma yella d winna i ineflen am wuccen, anef-as, ttu d akken yella.

 Imeslayen n yemma d ddwa, ddwa-nni i yettnadi yal yiwen, mačči kan alamma yuḍen .

Aql-in deg sbiṭer, bdiɣ adawi…