Accueil Tamazight Kra n wallalen i ẓeṭṭen yis-s

Imɣi n wusser

Kra n wallalen i ẓeṭṭen yis-s

198

Ass-a, ad d-nawi cwiṭ n wawal ɣef yiwen yimɣi yesɛan azal ameqqran di tmurt nneɣ.

Imɣi-a, isem-is Usser. S tefṛansist: le palmier nain. Imeqqi-d d tiqerrumin am udellas. D yiwen yimɣi ittafen iman-is anagar ɣef lecḍuḍ n yillel. Yella s waṭṭas di tmurt n leqbayel. Ladɣa di temnaḍt n Delles d Mizrana. Imezwura-nneɣ, ssexdamen-t mliḥ di tẓuri tamensayt.

D acu-tent tɣawsiwin i nezmer a d-nesufeɣ seg yimɣi-agi?

1- tamedwast/ timedwasin: d asemlili n waṭṭas n yiferrawen. D allal i yiḍumman n waguns.

2- ẓeṭṭen yis-s tigertyal i zeggiren i wussu.

3- ẓeṭṭen yis-s iḍellaɛen, d allal i lqeḍyan n tɣawsiwin.

4- ẓeṭṭen yis-s acwari bu sin yiḍellaɛen ittuɣal ɣef uɣyul i ssuq.

5- ẓeṭṭen yis-s timḍelliwin. D tiggad-agi i iselken ifellaḥen deg yiṭṭij n ṣṣmayem.

6- ẓeṭṭen yis-s ṭṭbuq deg srusun aɣrum, igumma ɣef tdabut.

7- aṭṭas n tɣawsiwin-nniḍen n ccbaḥa i yezmer umdan ad yexdem yis-s.

Usser, llan wid i as-yeqqaren: ddum. D aɣeddu-nni n tlemmast i d-qellɛen, mi ara yili akken d azegzaw urɛad yeḍliq. Ad t-id-awin ad t-fessren ɣef uferrug alamma yeqqur. Syin yal taɣma ad as-kksen akk afrasen-nni ur nwulem ara alamma ggran-d kan wafriwen llɛali i uẓeṭṭa.

8- bac ad yeẓḍ wabɛaḍ tamḍelliwt, aḍellaɛ, acwari neɣ tagertilt, yessefk ad yexdem taḍfirt: ccɣel n tzarezt. Suzuren neɣ sirqiqen taḍfirt ɣef leḥsab n wakken tella tɣawsa ara d-suffɣen yis-s. Md:

a) tamḍelliwt: rqiqet teḍfirt-is.

b) tagertilt neɣ acwari hrawet teḍfirt-is.

c) di taẓuri-a, llan wid i ssexdamen initen: les couleurs, teintes.

Asexdem n yiniten, ttilin-d anagar deg uẓeṭṭa n timḍelliwin, iḍellaɛen d tɣawsiwin n udlag.

Adlag di taɣult-agi n uẓeṭṭa n wusser tettak acbi ɣer usexdem n wulman amek i ten-dellgen s yiniten.

Ahmed Nekkar