Accueil Tamazight ‘’Nessizdig tizenqatin, nettɛawan wid yenxessen…’’

Brahim Benhamouche, d aselmad deg Bgayet

‘’Nessizdig tizenqatin, nettɛawan wid yenxessen…’’

229

Nesteqsa Brahim Benhamouche, i yellan yakan d aselmad, ɣef wamek i yesɛedday ussan n ukman deg tama-agi n Bgayet, ha-t-an wacu i d-yenna : ‘’Tudert-iw di taddart , teqqen ɣer twacult, tafellaḥet d leqdic n taddart. Amek ? Di twacult, ass nettɣimit deg uxxam, nettmeslay nekk d warraw-iw: yelli Talsa, aseggas di tudert-is akked d gma-s aksil. Ttekkiɣ di turaret yid-sen, aladɣa nekk d mmi aksil I yesɛan 5 n yiseggasen di tudert-is. Yeḥwaǧ amsaɛef. Ttwelliheɣ-t, ixeddem irmad s wallalen yellan deg uxxam am temqestin, lkaɣeḍ, lesqa…atg. Deg yiḍ, nettadam-d idlisen, nettemɛanad ɣer leqraya. Ttalseɣ-as-d timucuha, netturar timsaɛraq, ma tikwal ncennu nesbendir.

Mi ara yili akka kra n leqdic di taddart, ttekkiɣ di lḥemmlat uḥesses ɣef waṭan n covid-19, nrezzu ɣer wid yenxessen, nfarreq lemɛawnat, nessizdiq tizenqatin n taddart. Ma d ayen icudden ɣer tfellaḥt, ttruḥuɣ daɣen ɣer lexla, ferseɣ, ttrebbiɣ tizizwa, imi yakan aql-aɣ di tefsut, d lawan n usufeɣ n teɣrasin, nettɛassa igelfan ; njemmeɛ-iten, nettṣeggim tiɣrasin . Ma yella deg yiḍ, imi ara d-teɣli akk tsusmi, gnen yigerdan, ttwaliɣ akka tilizriyin n ddunit, tikwal d internet; ttarraɣ-tt i tɣuri n yidlisen (amezruy, ungalen, taɣamsa…atg), akka i zerrin wussan-iw deg ussan n ukman’’.

Yesteqsa-t H. Moula