Accueil Tamazight Seg ucrured ɣer tikli !

Tarbaɛt n umezgun Macahu

Seg ucrured ɣer tikli !

360

Macahu, d yiwet n terbaɛt n umezgun i d-ilulen, deg useggas n 2008, deg Uxxam n yilmeẓyen n tɣiwant n Iferḥunen sɣur wid i iḥemmlen amezgun. Ixeddem-asen asileɣ Mass Houche Abderrahman , syin akin, heggan-d tamezgunt tamezwarut iwumi i yefka azwel “Ulac El ḥarga ulac” . Mbaɛd, terna texdem terbaɛt-agi tis snat s uzwel “Lunǧa” i yewwin arraz amenzu deg Tfaska taɣelnawt n umezgun s tutlayt n Tmaziɣt di Tbatent di teẓrigt-is tamzwarut deg useggas n 2010.

Imir i as-semman Macahu i terbaɛt-agi. Gar wayen i d-teslal, ad d-nader : “Yenna-iyi jeddi”, deg useggas n 2011, “Tislit n unẓar” i yewwin arraz n uḍris ifazen deg Tfaska taɣelnawt n umezgun deg temdint n Mestɣanem deg useggas n 2012 . Deg 2013, turar terbaɛt Macahu tamezgunt “Tafat deg uceqqiq n ṭṭlam”. tkemmel deg ubrid n tẓuri-agi n umezgun, imi yal tikkelt tettifrir-d ama di Tizi Uzzu ama deg temdini-nniḍen. “Taḍṣa di twaɣit” i d-yufraren akken ilaq, tewwi arrazen-agi : Arraz amezwaru n Tfaska taɣelnawt n umezgun abujad di temdint n Mestɣanem. Arraz di Tfaska taɣelnawt n umezgun di Tbatent. Arraz deg Tfaska Malek Bugermuḥ di Bgayet.

Arraz n udrar deg At Buɛeddu, Tizi Uzzu. Arraz deg Tfaska n umezgun deg Yiɣẓer Ameqqran deg Bgayet. Akken, daɣen, tettekka terbaɛt-agi deg tfaskiwin tigraɣlanin am Tfaska tagraɣlant n umezgun deg Gafsa di tmurt n Tunes. Sadek Yusfi i yellan akka tura d aqerru n terbaɛt, d yiwen seg yilmeẓyen i yettekan deg tlallit n Macahu . Yessaweḍ ad d-iḥelli arraz di Tbatent, s tmezgunt “Sin-nni” i yura Muḥend U Yeḥya. Akken i yewwi-d, diɣ, aṭas n warrazen-nniḍen deg Tfaska n umezgun n Tiaret d Mestɣanem. Deg useggas n 2019, texdem terbaɛt Macahu akked uwadem imucaɛen deg umezgun azzayri Massa Tawes At Ali, i d-iheggan tamezgunt “Anwa Kečč” s wayes i d-tuffrar.

Nesteqsa-d Mass Sadeq Yusfi ɣer lesrar n waya, yenna-d : “Ilmeẓyen i ixeddmen deg tddukkliwin, ḥemmlen aṭas amezgun, sɛan tabɣest deg wayen xeddmen. ladɣa imi isentalen i d-ttawin, rzan talsa s lekmal-is. Nessaram ad ilint tfaskiwin ugar n wanect-agi akken ad nesuzer leqdic-agi i nxeddem di yal tamdint, acku tifaskiwin, d tiswiɛin anda i nettemlili akked waṭas n trebuyaɛ-nniḍen n umezgun, syin akin ttlalent-d tmussniwin akked tusniwin”.

Yamani Souhila