Accueil Tamazight Ssuturent tlawin izerfan-nsent

Ssuturent tlawin izerfan-nsent

87

Aṭas n tiɣriwin i usemsawi gar urgaz d tmeṭṭut i d-yeffɣen i lmend n tnekkra-a taɣerfant i yebdan ass n, 16 furar 2019, di Xerraṭa. D timeyyatin n tlawin, yal yiwet di taɣult-is, i issuturen deg yiberriḥen-nsent ad sɛunt izerfan-nsent deg tegduda ara d-ilalen, am wayen yerzan awrat d wangal n twacult. Ad d-nesmekti d akken tikkelt iɛeddan di tmaneɣt, ittwaqecceɛ seg tikli yiwen n ugraw n tlawin sɣur kra n yirgazen acku sutrent izerfan-nsent.

Ass-nni, nnan-asent wid i tent-iwwḍen belli mačči d lawan n umeslay ɣef usemsawi deg yizerfan gar urgaz d tmeṭṭut. Si tama n yimagdayen, qqaren-d yewwi-d ad yettwasemres s teqseḥ usaḍuf ɣef wid yebɣan ad kksen azal i tmeṭṭut, ɣef wid iḥeqqren tameṭṭut d wid i tewwi tuzzuft-nsen armi ffɣen seg sswab d usegmi n tudert ɣef uqerruy n tmeṭṭut. Si tama-nniḍen, llan wid yettmesteqsayen ma yella deg tiɣriwin-a ulac lebɣi i usexreb n usaḍuf n ugama.

Abeɛda imi, ur yelli d uffir, llan akka tura yirgazen iwumi nezmer ad nsemmi « iseflan » acku ttuḥettmen s yisem n « usemsawi »-a ad xedmen tigawin n tlawin-nsen. Tewɛer tesnakta-a tamaynut armi llan yirgazen i kkatent tlawin-nsen, ɣas ur ten-ifent deg tezmert. Daymi i ttwalin kra n waggagen, yewwi-d aḥader seg tikti-a i izemren tegber tikti-nniḍen. Ma nemmeslay ɣef urkaḍ n uzref n tmeṭṭut di kra n tegnatin, ilaq ad nesṭeɛref belli icudd s ufmiḍi ameqqran i tesreṭ, tineslemt abeɛda. Deg wayen i d-yeddan deg-s, ad naf amek ittwasenqes wazal n tmeṭṭut di tudert. Annect-a ihi, s wudem ibanen, icudd ɣer yidles n tmetti, n ugdud, d tɣerma s timmad.

Wamma Imaziɣen, ur nezmir ad nerr di tesga amezruy i d-yeqqaren tameṭṭut nerra-tt d tagellidt, Dihya d amedya. Ilaq ad d-nini deg yidles n Umaziɣ, asemsawi i yellan gar urgaz n tmeṭṭut yefka-t-id ugama, war ma ɛerdent tlawin-nneɣ ad qelben nnwabi; meḥsub argaz ad d-yuɣal d tameṭṭut, tameṭṭut d argaz. Amaziɣ si zik yeḥsa tameṭṭut d tayri, d ccbaḥa, d asirem, d tudert. Ihi, yelha usemgarad gar tɣawsiwin, imi tameṭṭut tecbeḥ d tameṭṭut kan, argaz yecbeḥ d argaz kan.

M. K.