Accueil Tamazight ‘’Tudert deg ukman-agi am lebḥar : Tikkelt, yers, tikkelt, yeḥcer’’

Bourkache Yasmina, d tayemmat yettidiren akman deg Fransa

‘’Tudert deg ukman-agi am lebḥar : Tikkelt, yers, tikkelt, yeḥcer’’

59

Tettidir Yasmina Bourkache deg Fransa akked twacult-is. Nesteqsa-tt ɣef wamek ttidiren ussan n ukman din, ha-t-an wacu i d-tenna: ‘’Seg 17 deg meɣres 2020, i la nettqabal tudert tamaynut n yal ass deg tmurt n Fransa i iḥuza s waṭas waṭṭan n Covid-19. Seg wass-nni ar ass-a, aql-aɣ nekmen deg yixxamen. D acu kan, ur nettidir ara akman-agi am win yellan deg tmurt; ur yeɛdil ara, diɣ, am win yellan deg lbaṭima neɣ deg tnezduɣt-is ; mačči am umdan i izedɣen tamdint, am win n taddart. Seg tama-nneɣ (tawacult-iw), neqḍa-d ayen i aɣ-ilaqen deg tazwara i wakken ur nesṭuqqut ara tuffɣa.

Syin, nesnulfa-d, deg uxxam, lɛaddat tijdidin. Akked yessi, ad as-tiniḍ aql-aɣ deg wussan n yimuras deg uxxam. Tidet kan, ussan-nni imezwura, nettuqelleq imi urǧin teḍra tedyant am tagi deg umaḍal. Acu kan, ciṭ ciṭ armi i aɣ-tuɣal d tannumi. Seg yimir, yuɣal uxxam d aɣerbaz i snat n yessi i yesɛan 5 d 7 n yiseggasen deg leɛmer-nsent. Ssuturent-d aṭas n uxeddim akked leḥnana i wakken ad asent-iliɣ deg lmendad. Ilaq aṭas n usugen akked tektiwin timaynutin i wakken ur ttnuɣnit ur ttqelliqent ara deg uxxam. Ɣef waya, nexdem ahilt i wurar. Yelli tameqqrant, tuḍen l’autisme d ayen i yi-ittaǧǧan ad d-lhuɣ s waṭas deg-s. Ayagi, ur yeshil ara, ama fell-as, ama fell-aneɣ, xas ulamma nessawaḍ, s umata, ad nesɛeddi yid-s lewqat igerrzen, yecban ccna d ccḍeḥ. Am wakka, nettnecraḥ u nesenqas ciṭ n leɛtab. Yal ddurt, ad iruḥ urgaz-iw, ad d-yeqḍu.

Yal mi ara yeffeɣ, ilaq-as ttesriḥ, ma ulac, ad yettwabzer. Akka, teččur tudert n yal ass d tigawin : aṣeggem n uxxam, asewwi, asired…atg. Ma d yal tameddit ɣef 20h, d tazzla ɣer yibalkuyen i wakken ad newwet afus i yixeddamen sumata, ladɣa wid n tdamsa. Aseggas-agi, ur aɣ-yeǧǧi ara waṭṭan-agi ad nesɛeddi ussan akken iwata. Yeqqimaɣ-d kan ubalku ansi nettfaras ciṭ n yiṭij. Yessifsis lxater. Akman-agi, yessexreb iḍes akked ttnekra n yigerdan xas ulamma neɛreḍ ad teqqim tnummi-nni n zik. Alamma ṭṭsen i aɣ-d-yettṣiḥ ciṭ n lweqt i tɣuri, i uẓeṭta inmetti d umeslay akked yiɛeggalen n twacult i yellan deg tmurt. Deg ukman-agi daɣen, nemyussan akked yimdanen-nniḍen, ladɣa lǧiran. Tettuxleq-d lemɛawna d tameqqrant gar-aneɣ. Ha-t-an amek zerrin wussan deg ukman. Am lebḥar, tikkelt, yers, tikkelt yeḥcer. Ma d yigerdan, ttraǧun kan yiwet n tɣawsa : Tuɣalin ɣer uɣerbaz’’.

Yesteqsa-tt Hocine Moula