Accueil Tamazight ‘’Ula d nekk, steqsayeɣ ayɣer ttaruɣ…’’

Lagha Zouhra, d tamarut tilemẓit

‘’Ula d nekk, steqsayeɣ ayɣer ttaruɣ…’’

521

Deg tdiwennit-a, newwi-d awal yid-s ɣef wungal-is amezwaru ‘’Tameddit n wass’’ akked yisenfaren-is sya d afella.

Aɣmis n yimziɣen : Anta-tt Lagha Zouhra ?
Lagha Zouhra : luleɣ  ass n, 19 deg yunyu aseggas n 1987 deg Yiɛeẓẓugen, tettidireɣ di taddart n Ibdac, taɣiwant n Tmizar yeṭṭafaren lɛerc n A Jennad. Sɛiɣ agerdas n Master  deg tutlayt d yidles amaziɣ i d-wwiɣ deg tesdawit  Mulud Mɛemmri n Tizi Uzzu. Xedmeɣ daɣenn tanaga n usileɣ deg taɣult n tɣamsa yuran. Slemdeɣ deg uɣerbaz  unnig n Buzerriɛa aseggas n 2017. Am  wakken slemdeɣ deg uɣerbz  alemmas Hellic Ḥusin n Tizi Uzzu, aseggas n 2019

 Amek armi i d-tufiḍ iman-im deg uḥric-agi n tira ?
 Ula d nekk seqsayeɣ iman-iw ayen ttaruƔ ? Tira, d yiwen n wassaɣ i yellan gar usugen d tilawt, d ameqqun n tuttriwin yettaččaren allaɣ-iw, ama d ayen yeɛnan timetti, agama tamettut neɣ tudert…Ttafeɣ- asen-d tiririt mi ara qqimeɣ nekk d yimru.  Srusuɣ-ten id ɣef lkaɣeḍ  deg yiḍrisen, ḥeyyuɣ-ten-id d iwudam. Ttaruɣ akken ad d-afeɣ tirirt i kra n yisteqsiyen yeččuren allaɣ-iw, neɣ ahat, ttaruɣ akken ad snerniɣ asirem.  Ttaruɣ akken ad fehmeɣ kra n temsal, neɣ akken ad d-begneɣ kra n tɣawsiwin ur fhimeɣ ara ula d nekk. Tira, d iswi-inu. Si temzi i bɣiɣ ad d-beggneɣ tutlayt n tyemmat, tutlayt i -ṭṭḍeɣ ɣer yimawlan-iw. Ttaruɣ si temẓi, maca mi qqimeɣ weḥd-i, seqsayeɣ iman-iw ayen ttaruɣ

Ma nger tamawt, ad naf drus maḍi n tlawin i yettarun s teqbaylit/tamaziɣt. Ɣef wakken tettwaliḍ kemm, d acu n sebba n waya ?
D tidet mačči aṭas n tlawin i yettarun s teqbaylit/ tamaziɣt.  Tamezwarut i yerẓan asalu d Massa Lynda Koudache s ungal-ines amezwaru tura s uzwel ‘’Aɛecciw n tmes’’ i d-yeffɣen aseggad n 2009. D wa ara yilin d ungal amezwaru i tura tmeṭṭut taqbaylit s teqbaylit. Syin, rnant-d tiyad : Dihya Lwiz, Kaysa Xalifi, Dalila Keddache, Rachida Ben Sidhoum, Chabha Ben Gana. Ahat sebba i yeǧǧan tilawin ad baɛdent ɣef unnar-agi n tsekla,  d tilelli ur sɛint ara i wakken  ad mmeslayent ɣef yizerfan-nsent. Maca, ad iniɣ tura, la d-tettnekkar tsuta n tlawin i irefden imrui wakken  ad arunt ula d nutenti xas mazal ur d-suffɣent ara.

 Awal ɣef wungl-im ‘’Tameddit n wass’’…
Deg ungal-inu amezwaru ‘’Tameddit n wass’’, smenyifeɣ ad uɣaleɣ cwiṭ ɣer uqbur akken ad d-nesmekti amɣar,  ameẓyan, ad t-nesuzen. Tasuta ad t-tettak i tayeḍ. Ihi, deg wungal-a, uɣaleɣ ɣer yisegasen n 20 armi d taggara n yiseggasen n 70, anda i d-ḥkiɣ aṭas n wansayen d leɛwayed d nnif d lḥerma n tmurt. Ansayen, d agerruj n tmetti taqbaylit. Hedreɣ ɣef tmeṭṭut d  lḥif i tesɛedda, lḥif tɛebba, d ayen i ɛebban yidurar d sḥari. Heḍreɣ-d ɣef tayri, lɣerba zwaǧ d waṭas n temsal-nniden n tmetti.

Ɣef wakken i d-qqaren, aṭas n wuguren i d-ttmagaren yimura deg usizreg. Awal-imɣefanect-a…
 D tidet, aṭas i yettafen uguren deg usizreg, ama ur seɣtayen ara ungalen neɣ tuccḍiwin i ixeddem umaru. Daɣen yella wanda ttaṭṭafen akud meqqren i wakken ad d-yeffeɣ leqdic n yiwen. Maca, nekk ur ufiɣ ara aṭas n wuguren deg usizreg n leqdic-agi-inu.

Awal ɣef tsekl taqbaylit …
Ungal n teqbaylit, xas ini melmi kan i d-nelha si timawit ɣer tira. Nbda seg yiseggasen n 40 s ungal amezwaru yura Belaid Ait Ali, syin aṭas n wungalen i d-yernan amedya, Rachid Alliche, Said Sadi, Amer Mezdad…atg. Di tlawin tella Lynda Koudache, Kaysa xalifi… Imal n wungal amaziɣ s umata, yettẓ ɣer sdt  u mazad ad yelḥu  imi llan wid yettarun. Yerna ɛummen wanawen n tira deg tsekla taqbaylit/ tamaziɣt.

Awal n taggara
Ssarameɣ, ad teffeɣ tsekla-nneɣ ɣer umaḍal. Ad teǧǧuǧeg am tiyaḍ. Aya, yezmer ad d-yili limmer ad ilin waṭ n yimeɣriyen i wakken ad fken tabɣest i tira.  

Yesteqsa-tt Hocine Moula