Accueil Tamazight Yemmut umɣar, yegla s ṭṭamen

Taseqqamut n taddart

Yemmut umɣar, yegla s ṭṭamen

58

Zik tudrin akk leqbayel, seddun-tent tjemmuyeɛ. Iɛeggalen-nsent fernen-ten imezdaɣ.

Lamin d ṭṭemman i t-ittḥamin; d imdanen i d-yufraren gar wiyaḍ, d wid issawaḍen tidet, ittbeddan ɣef sswab d lḥaq, ur tetten tijɛal. Ttḥaraben ɣef tgemmi, ɣef lesrar, ɣef ccan d lḥerma n taddart. Lehhun medden ɣer tegmat… Ulac win i ten-iselḥuyen, ur sɛin kra n wawal neɣ n wassaɣ d ddewla, neɣ d udabu. I ten-iceɣben d lecɣal n taddart.

Tura, tbeddel tajmeɛt aṭas. Am taddart tameqqrant am d temecṭuḥt neɣ tansawt, tajmeɛt yiwen-is. Deg-s 15 n yiɛeggalen yerna ilaq ttesriḥ sɣur ddewla. Yal aɛeggal, ad issers akaram (dossier), ad beḥten fell-as, alamma sɛeddan-ten deg uɣerbal, ara asen-d fken ttesriḥ i leqdic (l’agrément).

Xas akken bɣan-ten, fernen-ten imezdaɣ n taddart, awal aneggaru i ddewla. D tidet, ddunit n wass-a mačči am tin n yiḍelli, tuẓa aṭas ɣer sdat. Ass-a, gten wallalen n taywalt: Isallen, ttawḍen imdanen s temɣawla, alammi ddunit tuɣal amzun d taddart. Asalli ad-iffeɣ imiren di Marikan, din yewweḍ adrar Leqbayel.

Ihi, ula d tajmeɛt, ilaq ad teddu ɣer sdat, amek ? Ddewla, tɛawed tamuɣli i usedduy n tudrin, tesnulfa-d tiddukkliwin. Yal taddart, akken ad d tesbedd tajmeɛt, issefk ad teḍfer lqanun n tddkkliwin. Xas tella tɣiwant, xas imezdaɣ fernen lmir-nsen, maca tlaq tiddukkla ara ixedmen yid-sen, ma ulac, ulac asenfar i taddart. Tijemmuyeɛ n tura, ṭṭafarent s umata akabar isedduyen taɣiwant. TTilint seddaw leɛnaya-nsen.

D ayen i d-isseglayen aṭas s meḥyaf gar yimezdaɣ. Yettili-d ucerrig gar yimdannen, tettnejla tegmat, fettxent tjemmuyeɛ. Akka i teḍra d tejmeɛt n Tala-Ixlan, ur tdum ara, tefsex. Ayagi iban am zzit ɣef waman.

Kra ara yeḍrun neɣ ara xedmen Yiqbayliyen, issefk ad t-tẓer ddewla, ur iteffeɣ ara afus-is. Acuɣer tudrin leqbayel ur seɛɛunt ara, ur ttuɣalent ara d tiɣiwanin, s lmyur-nsent am wakken xedmen anda nniḍen ? Wigi ad ten-fernen yimezdaɣ n taddart, ad ttwaxellasen sɣur ddewla.

Azal n tlata n yiseggasen seg wasmi tefsex tejmeɛt taneggarut n Tala-Ixlan. Agraw aneggaru isedduyen tajmeɛt, ilul-d mbeɛd yiwet n txessart n ṭumubil i d-isseglan s lmut n rebɛa n yilmeẓyen n taddart. D yiwet n tuqriḥt i issergagin, i isselwaḍin tasiwin n yimdannen. Lmut tesmektay-d amdan belli kullec isɛa taggara, kullec ittfaka, d amdan, d abaɛuc, d aɣersiw, d imɣi, d ayen d-ixlaq Rebbi ɣer ddunit s terwiḥt illa isɛa taggara.

Tugdi d lweḥc i d-tesseḍfar lmut, tessenṭeq-d amdan, tettaǧǧa-t ittar-d lwelha ɣer gma-s, itteɛraḍ ad ixdem lxir, ittissin Rebbi. Akka, ass di d-teḥder lmut, yal wa amek i as-yeqqa : “Wa yeqqara-as d Rebbi aɣ-d-iqassen. Yuzen-aɣ-tt-id Rebbi d tunṭict i wayen nxeddem n diri”. Wayeḍ, yeqqar: “Tlaq-aɣ tmecreṭ akken ad kfunt txessarin”… Lḥasul, imdanen ugaden ayen yugar aya…
Yettkemmil R Lasheb