Ilmeẓyen n JSK : Tturaren ddabex ; tturaren Taqbaylit

Partager

‘’Win i d-yuddren adrar, ad yeglu s yisem-im’’, akka i d tarbaɛt n Yilmeẓyen n tmurt n leqbayel JSK. Isem-is, icudd ɣer teqbaylit s umata : tamagit, tutlayt d umezruy. Akken tebɣu  

tili tegnit, tedda-tt JSK s tin n tirrugza d tfenṭazid. Xas iruḥ yiwen, ad d-yas wayeḍ. Ayagi, nwala-t dɣa deg yiseggasen-agi ineggura iɛeddan anda tewweḍ terbaɛt n JSK ɣer lqaɛa, qrib tṣubb maḍi s aḥric n wadda. Ssebba n waya, ẓzran-tt medden meṛṛa, fiḥel aɛiwed n usewwi n yiɣsan. Acu kan, sdat n twaɣit, yella-d rrbeḥ fell-as. S yirgazen yecban Mellal, Iboud, Abdeslam, Benabderrahmane, Lavane d wiyaḍ, ha-tt-an tuɣal-d JSK s annar s wudem igerrzen i ssaramen wid tt-iḥemmlen. Ha-tt-an teswakker-d i tlata temsal : talɣuɣa d teqbuct n Lezzayer (Ligue) akked teqbuct n Tefriqt(CAF). Aya, yessuli ccan-is ula ɣer yimussnawen n ddabex uḍar imi yal ass ad naf win ara tt-id-icekkren. Ula d asleɣmay n terbaɛt n tmurt n Lezzayer, Mass Belmadi, yenna-d fell-as : ‘’JSK, d tarbaɛt tameqqrant, gar tmeqqranin n Tefriqt. Nebɣa ad d-tawi taqbuct n CAF. Ad iliɣ deg unnar n 5 yulyu mi ara turar i wakken ad tt-sbeɣseɣ’’.

Am wakken i d-yuɣal wul akked tassa i wid akk iḥemmlen JSK imi d nutni i yettxellisen ayen i d-yesqamayen i rrekba d tuččit yal tikkelt mi ara teffeɣ terbaɛt-nsen ɣer berra, ama dagi deg Lezzayer neɣ deg Tefriqt. D tikkelt tamezwarut ara yeḍru waya geddac d aseggas-aya. Ass-a, sɛan laman deg wid i isedduyen JSK, ttakken-asen afud imi ẓran ha-ten-in deg ubrid yessufuɣen, ha-t-an ttbut sdat wallen-nsen.

Tazla n yigerdan deg Tigzirt d Uqawej

Tella-d deg temdint n Tigzirt, lwilaya n Tizi Uzzu, ass-nni n umenzu n yunyu i yellan d Ass agraɣlan n yigerdan, yiwet n tazla n yigerdan i yeḍran s lmendad n tarbaɛt n yilmeẓyen n leqbayel JSK. Deg usiher-agi, yufrar-d yiwen uqcic n tmurt n Mali iwumi qqaren Ismael. Aqcic-agi, tewwit-id yemma-s d aleqqal ɣer temdint n Tegzirt. Gan-as irebbi, refden-t akken refden s kra n win yeɣlin ɣur-sen. Fkan-as leḥnana, iselsa d učči. Ur iḥulfa ara iman-is d abeṛṛani, ula d netta ur yelli d win ijehlen neɣ ixeddmen ayen ur nlaq. Ismael, d yiwen seg wid iwumi i d-rewlen imawlan seg tmurt-a n lḥif d lbaṭel, akken regglen ula d wid n Lezzayer ɣer tmura-nniḍen. Ihi, deg tazla-agi i d-thegga tddukkla ALAJ i lmend n Wass agraɣlan n warrac imecṭaḥ, anda i  tt-yewwi Ismael d amezwaru s yiselsa n terbaɛt n yilmeẓyen n leqbayel  JSK. I usmekti, aqcic-agi yettmeslay taqbaylit, mačči am wiyaḍ n tmurt n Lezzayer xas ttidiren deg tmurt n Leqabayel acḥal-aya,  ur tt-ssinen ur tt-fehmen. Ula deg taddart n Uqawej, tella-d tazla n yigerdan anda i d-tufrar yiwen n tmecṭuḥt i yuzlen s tqendurt n leqbayel.

H.M/T.B

Partager