Telha-d d usizdeg n teftisin

Partager

Yella-d, ussan iɛeddan, usizdeg n teftist talemmast n temdint n Tegzirt.

Imi tezdeg n twennaḍt tesɛa azal d ameqqran, i tdawsa n umdan akked tdawsa n wakal s timad-is, ihi ɣef waya, i d-ttnekkaren s tebɣest tameqqrant yiɛeggalen n tddukkliwin-agi, u ssawalen-d di yal tama n tmurt i yimdanen, ladɣa deg ussan n ustaɛfu, neɣ ɛad deg tegnit-agi n ukman n bessif, i wakken ad ffɣen ɣer tukksa n yiḍumman i d-yezzin i tnezduɣin-nsen neɣ ammus i yettmenḍaren deg yal tama n tmurt. Aseggas-a, ad naf tamerrit mačči am tin n yiseggasen iɛeddan, imi yettwagdel unekcum ɣer teftisin tizuyaz n lwilaya n Tizi Uzzu alamma yella-d ttesriḥ s teɣtes yeṭṭef lwali Maḥmud Ǧamɛa. Aya, yedda-d gar ttawilat n useḥbiber ɣef unfafad n Kuṛuna i yuɣen amaḍal merra. Ɣas akken tella tegdelt, maca ayagi ur yemniɛ ara iɛeggalen n tddukkla « Lions Club Tigzirt Doyen » n tɣiwant n Tegzirt i wakken ad d-ffɣen ɣer usizdeg n teftist tameqrant yellan deg tlemmast n temdint-a tinmerrit. Tagi, d tikkelt tis snat i d-gren tiɣri i yimezdaɣ akken ad ruḥen ad d-fken afus n lemɛawna, mbaɛd mi d-tella tmezwarut ass-nni n sed 06 yunyu. i lmend n usfugel n wass amaḍlan n twennaḍt, i d-yettilin yal aseggas di 05 yunyu. I usmekti, tesfaydi-d tɣiwant, dɣa, s wazal n 50 iqecwalen i deg ttaran iḍumman, bac ad d-yili uḍegger-nsen daxel. Akka i d-rran yimezdaɣ, meẓẓi meqqer i usiwel u fkan-d nnig tazmert-nsen i leqdic-a n usizdeg, ladɣa imi llan ttawilat n uḥader am : tekmamin, iqeffazen d gel hydro-alcoolique. Ɣas akken ulint tfesniwin n lḥamu, meɛna ur ḥbisen ara, kemmlen leqdic-nsen armi i as-fkan udem amaynut i teftist. Iɛeggalen n tddukkla-agi, ur ssinen ara astehzi, mudden-d tamuggint i dduṛt i d-iteddun i usizdeg n teftist-nniḍen. Yacine Meghzifene.

Partager