Tuttra tagujilit

Partager

Yal tizi teḥwaj aɛbar ! Lḥewj n tmenna akked win n uqeddim ɣer zdat iḥettem fell-aɣ ad nesni ɣef uzrar n wussan tiɛeqqucin n tidet. Ur gelɛum ara ad yekseb umdan amud n tmusni ( zrureq n tmusni timkellext) akken ad yani timsal yessa zzman deg ubrid n tudert-nneɣ. Ur gelɛum ara yiwen yifeṭṭiwej n tafat akken ad yerr yal taɣawsa s amḍiq-is n yimir deg akken ccuden , ẓemḍent armi kersent abeḥri deg ujeɛbub n nnefs.

Tikwal s ucmumeḥ ( xas ma d imɣerreq) nezmer ad as- nini i yir terras : « ha ad tjeɛleḍ neɣfel ! ». Tikwal diɣ , ilaq ad neɣz di tebḥirt n tusna( tin lqayen) akken ad d- njab awalen tṛuc rzana amer ad nessefruri timseɛraq inebcen deg yixef s timmad-is , armi yuɣal lehlak i aɣ-yezwin d win iwumi ur yezmir yiman.

Di tebḥatin n ddunit , ur d- yessufuɣ ara wawal adif-ines, alamma d- yeɣli di tmezzuɣt yesnen lqima n temsliwt. Timesliwt ɣer widen yeẓran d ifer n leḥdaqa i itellin tiwwura ɣef lesrar yefren deg twemmust n wussan. Di tuget n tikwal , mi nenwa dayen nenna-d tid i aɣ- iqerḥen nettmeḍerkal ɣef uɣalaḍ n tibbuhelt , nettfeḍ ziɣ teḍra yid-neɣ am win isuɣen deg wanu. Awal yezder, tuɣalin ulac ! Fiḥel lwehmat, llan kra n yimdanen ḥemlen kan ad slen i wawal i asen- ikemzen akken bɣan mačči akken ilaq. Ahat ad yini walbeɛd : « wigi uklalen ad ten- nxeṭṭi ! ». Di tilawt, ur aɣ-yerri ara lḥewj ɣer wannect-a, acku win yuḍnen aṭan n « aḥeq nekk », dawi neɣ qim, kifkif ! Yella deg wawal : « yir serdun ur tettdeqqim, yir asɣar ur tettleqim, yir amdan hḍer neɣ qim ». Imdanen am wigi s mebɛid i ten-nettmuqul amek ttecruruden ɣef lemwaji n ṭṭmeɛ, ddan di teflukt ur nesɛi lqaɛ. Ɣellu iten -yeggunin ur yelli yid-s lemneɛ ! Teḍra yid-sen am widak yurgan qnen axelxal mi d- ukin ufan-t d ckal !

Akka i teddunt temsal, yal yiwen tabuqalt ideg yeswa, yal yiwen acu n tmes s wacu yerɣa. Wamag lǧennet ( d aṣeṭṭaf) d tamacahut kan s wacu nessedhuy allaɣ yesmirjiḥen ɣef ufurek uclix. Ulac leqrar di ddunit i tizzelgi, tidet n tayri yiwen i d udem-is ( xas ma yettagi-t yixef) : « i tazwara d azday iwumi ur nezmir i tagara d tiɣersi ɣef ur neṣbir » .

D lewhayem ! amek i d- tettlal tayri deg wulawen . Tikwal ifeṭṭiwej i tt-id- yegren ɣer ugni n tudert yugem-d leḥrara-s seg wawal n menwala i d-yecḍen seg yimi mebɣir ma neḥtem. Di ccaw, yekker deg wul ujajih n wurɣu, win akken s wacu tezza tasa. Teddez tebrez, ixef yuɣal d tadla n yiḥulfan, d ifer yesdelwiḥ ubeḥri n leḥmala deg yilel n lebɣi-s. Tayri i d-ilulen ɣef tizi n lɣila ur teḥwaj ara asmendeg, acku di lhejna n tikli-s tewwi-d isufar s wacu ara tidir times-is mebla ma iger-d yixef iman-is ɣer lkanun deg tettwaqqed.

Am akken i d- tlul i tettmettat diɣ Tayri. Lɛemer- is yenser i rreḥba n lebɣi- nneɣ. Lqedra ideg nebɣa ad t- necbek ur tezmir ad as tili d aḥkim. Am akken i yemxebbal yixef s tlalit n tayri i yettembiwil s tmettant-is. Di tferka n yiḥulfan tewwet znezla s wacu yenqedwa kulci . Bḍan yiberdan d yisyaxen. Leḥmali n unuɣni skerkren akal n leqrar wwin-t ɣer tigzirin n unuɣni. Mi d- tewweḍ tidet ɣer umnar, ur yenfiɛ uɛjar n tkellax, ur d- ifeddu umendil n tkerkas. Tayri tejla agemmaḍ, ziɣ tudert-is d yiwen yiḍ!

Mebɣir imɛawzen, mebɣir imrabḍen, nkefen-itt ,tuɣal di nɛac, nefka niɛi-s ad hemjen seg-s widen yeddmen senjaq n dɣel. Tanfalit d wa i d udem-is.

Tella tayri , yella wayen iɣelben tayri !Akken ad yemlil yixef d wayen yugaren tayri, tewwi-d i yixef ad yessenser iman-is deg lḥila deg yexmet « Nekk »ines ! Wicqa acu n temrarin neẓda gar ṛruḥ akked wul. Qqaren « tella taḍut, yella leḥrir » ! Tadukli, lsas-is d tezdeg akked laman. Ɣef tewriqin n lebɣi- nneɣ nezmer ad naru tirga.. .tirga yessentan tuccat –nsent di tilawt, maca di dderz n uqlileḥ ,lebɣi yecceg ɣef tḥajurin ɣef ayeg ur yebni. Lemri n tmuɣli yuɣal d ameɛdaz armi kra ɣef wayed i tedla tiṭ yewwi-d udem- nniḍen. Yelsa talaba timberqect yettkellixen lewhi. Mi d- yeffeɣ ṛṛuh seg yiḍes ,yuff ziɣ lḥebs ideg yewqeɛ deg yixef n yixef-is i iḥer tasga. Yenna wul : « mi d- yemmar lkas n terzeg ,wis lhem-nneɣ ma deg-s yedreg ? »

Widen yeɣran deg udlis n tudert qqaren : « terzeg d lbenna ur nessin askiddeb , ur nettaǧew di leswaq n tmenqas. ». Ulac acu yessen umdan urǧin neswi di tbuqalt n terzeg. Sekra-s xas temgarad ɣef tin s wacu tezzuzun sekra n lehhu akked unecraḥ, meɛni tidet- ines tfal i tegnatin n leɣṛur. Amdan yezzuzen lḥif isenned ɣef teblaṭ n ṣṣwab !

Werǧin ad yeɛreq ubrid. Ur t-yettazgal uḍar alamma s demma,iɛemmed, yuɣ abrid nniḍen. Anadi d afran, win ifernen yertaḥ ! Meɛni iwumi ara iger wul azal i tmenna n yimeddaḥen ? Si zik i tfaq talsa d akken : aciri d timurṣad, imi si zman n zman ur yelli nnbi i d- yufan, ur llin at Rebbi yestufan ! Mi d- tehlali tegnit yellan xas ɣef wudem, tewcem lbaɣa, fella-s afus n tidet yura : anda-tt taggara n wawal ?

Allaɣ yeḥnunfen armi d lqaɛ n yir tmucuha, ur yewwiḍ ɣer din armi i d- yeḥluceg di tregwa neǧren iseggasen ɣef twenziwin yezzan. Aɣilif yeṭṭaǧa-d lumayer-is. Ziɣ yezri wakud, yewwi seg-neɣ ayen yewwi, ibeddel seg-neɣ ayen ara ibeddel . Xas ur yecbi wass-a ɣer yiḍelli, yewret wul i leslaf tuttra tagujilt : ayen ? Ayen ?

Hamid Ait Slimane

Partager