L’Europe turar s tmes, Poutine yeserɣ-asen iḍuḍan !

Partager

Kra  kukran, niqqal,  yimdebran n  tidukla n l’Europe ( U.E) yeḍra-d tikelt-a. lemcawret yellan gar snat n tmura Rrus akked Ccinwa glant-d s llufaq yerzan aserbi n lgaz  sɣur tamurt n Rrus i tmurt n Ṣṣin  . Llufaq –agi yesenquqlen rkiza n tdamsa n umadal wakali  yefka iɣisi i  llsas  astratiji  ɣef acu  rasent  lemxalṭat  gar leǧnas yellan d tinezamtin( puissances) acḥal d aaggas aya.  Ɣef akken wallen wid yeṭṭfaren tasertit tagraɣlant a beɛdda ccedda yelan tinegura-agi gar tmurt n RRus akked marikan  ttwalin d akken   llufaq-agi n uzenzi n lgaz i tmurt n Ṣṣin yerwi yakk lkerṭa yellan  imi ɣef lêhsab-nsen anect-a( Llufaq-agi)  ad ibeddel  lkil adamsawi( l’équilibre économique)  ɣef lḥant timura  seg asmi yeɣli uɣrab n Berlin ɣer tura .   Tawla yeṭṭfen timura yezdin daxel  n ugraw  n l’Europe  d licara ɣef tiyita tefka tmurt n Rṛus , id yuɣalen s ljehd ɣef unnar aserti agraɣlan,  i  i tmura izedwan ddew senjaq  n Marikan. Seg assen deg id yeffeɣ rabul unṣib  ɣef llufaq-agi yellan gar tmurt n Ṣṣin d tmurt n Rrus   id yellan deffir tirza n Poutine ɣer  Ṣṣin ddurt-agi yezrin deg annar n tdamasa akked tsertit tagraɣalnt yekker uhetwir. Meɛlum ad yilli unect-a n lhir imi   llufaq-agi amazray( contrat historique)   yettuneḥsaben  s wazal n 400 n imelyaren n idularen mačči  kan  yerwi  timura n l’Europe  yegla ula s ljehd n tnemzert tamaezwarut n dddunit tamurt n Marikan acku llufaq –agi yewwet ɣef wul n tdmasa n tmurt-gai( Marikan)  imi lqeṣd-is ad yesenquqel ljehd n tadrimt tagraɣlant dollars.  Aya yella-d acku i tikelt tamazwarut tamurt n Ṛṛus akked Ṣṣin gezment-tt  d ṛṛay d akken sya d afella asemsiwem n lgaz akked lpetrole ur mazal ara tili s tadrimt n dollars  . Tikelt-a kra ara yenzen kra ara siǧwen  deg usafar-agi ( akked isufar-nniḍen) ad yettwaxales  s tadrimt  taɣelnawt-nsent   meḥsub Rouble akked  Yuan ? Anect-a ur d yelli ara s ugacur imi di dhen n ssant n tmura-agi( Rrus akked Ṣṣin)  ilaq yewwḍed lawan akken as rran lḥedd yerna as rran tillist i tmurt n Marikan.   Amazan n Poutine i umaḍal iban : tura yal tamurt ad teg lehṣab-is d-akken zzman n yiwet n tnezmart yekfa, imi tamurt-is akked tmurt n Ṣṣin ad qazment Marikan nedd ɣer nedd.   Ahat timura iḥuza s waṭas  llufaq agai  d timura n Ugraw n l’Europe  imi yeqen-itent lḥawj ɣer lgaz n tmurt n Rrus i umtedu n tdamsiwin-sent.   Timura-agi yakk s lekmal ɛalqent ɣef lebɣi n Poutine. Aya yettban deg lxif izedɣen imdebran n tmur-aagi a beɛda mi sslan i rabul id yesufeɣ,   ddurt-agi  yezrin, uneɣlaf amenzu  n Rrus Dmitri Medvedev  id begnen nniya n tmurt-is akken a tegzem aserbi n lgaz i tumura-agi n l’Europe inejɛen awaɣzen arrusi deg txejiṭ ines( taluft n tmurt n Ukraine).  Dmitri Medvedev   ur yenneḍ –ara yiles-is netta id yennan assen n  tlata yezrin : «  Lgaz nesɛa yezmer ad yekfu tamurt n Ṣṣin akked timura n Europe.Meɛna ma tera tmara lgaz neseǧǧew nniqal   i tmura n L’Europe mezmer as nbeddel abrid ad iruḥ ɣer tmurt n Ṣṣin ma terra-aɣ tmara ».  S tsertit yesbdedd Poutine taḥjurt taḥjurt , yeṣawed akken ad yesenser  tamurt-is  s lqid  bɣen as nḍen  timura n ugraw atlanti. S llufaq –agi yellan gar tamurt-is akked tmurt n Ṣṣin azenzi n Lgaz ur yeqqin ara kan ɣer tmura n l’Europe aya yebɣa ad yini belli asnekcem n tadrimit ur yerhin ara ɣer timura-agi. Tadmsa n tmurt n Rrus tesewsɛ ifer-is armi terra tama n asya d rkiza-s.s wenct-a teqfel ticerket yundi Poutine ɣef tmurt n Marikan akked imsisen-is( alliés). 

Ayen iccuden taluft ɣer timura n l’Europe  d letkal  nsent nniqal ɣef lgaz n waẓru( gaz de schist )  ara d yessen si tmurt n Marikan. Netta di tillawt anect-a  mazal-it  yebɛed  imi aṣiwed n lgaz-agi  qrib d lmuḥal deg akken yesutur aṭas n tadrimt akked ilulufen n lebwaber. Ticerket tebren yerna akken   ilaq  ɣef Tadukli n Europe  yerran lekerta n wurar gar ifasen n tidukla n walɣan n Marikan ( USA).  Ass-a tamurt n Rrus tesenser tamdamsa ines  seg tmara i tt-icuden zikk -nni ɣer l’Europe imi tezmer a tt-zenz yakk lgaz-ines ɣer tmurt n Ṣṣin yerna ur yelli d acu umu tezmer tamurt n Marikan akken ad tesḥbes ayen-nni.  Maca tisertit tegraɣlant  yeḍfer Poutine, seg asmi i tenjaɛ L’Europe deg tmurt n Ukraniya,  tettmuqul ɣer lebɛid  imi iswi-s dayen ibanen : d taruẓi  n- umeqyas i bɣan as-zzin timura n uzday atlanti ( l’alliance atlantique) .  Tasrtit –agi yesutren tabɣest meqran si ljiha-s tebda tettawid iguma-ines  abeɛda mi ara nẓer d-akken ur teḥbis -ara t kan ɣer uzenzi n lgaz.Nnig llufaq –agi n Lgaz imi  ass-a ( i wakken ad sbelkmen  netta n yimdabren n tmurt n Ṣṣin tasertit n Marikan  deg uḥric n tdmasa tagraɣlant)  haggan-d diɣen yiwen llufaq nniḍen iccuden ɣer tadrimt n tjara tagraɣlant ara yillin s demma n  tedrimin tiɣlanin( monnaies nationale)  deg ayen iccuden ɣer tjara ga-sent akked tuimura nniḍen. Ɣef akken ttwalin imusnwaen n tdamsa tallit n dollars kfan wussan-is amaḍal  yebda ikeččem  ɣer tallit-nniḍen deg tjara ad tbedd ɣef rkizat timaynutin.  S llufaq –agi gar snat n tmura-agi( RRus d Ṣṣin)  ad yenquqel  ljehd n tadrimt n Marikan ur mazal ara ad yilli dollars d  netta i d-selṭan n leswaq igraɣlaniyen.   Tisertit –agi yeẓḍa  Poutine s tbut tebda tettaked lɣel-as  imi imdebren n tmura n l’éEurope bdan aḥalel di tmurt n Rrus akken ur tḥabes-ara aserbi n lgaz ɣer timura-nsen. Tabrat Yuzen Joseé manuel Barroso aselway n tasqamut n ugraw n l’Europe d tbut ɣef anect-a. wid yeṭṭfaren taserti tagraɣlent rrand llum ɣer ugraw-agi n l’Europe id inejɛen Poutine asmi bɣen ad zdin ɣer ugraw-nsen tamurt n Ukraine yallan deg irebi n tmurt n Rrus. Qqaren yewwi deɛwessu win iḍefren azrem ɣer lɣar, akka id asen-teḍra i timura-agi isudsen yiwen ugraw ( U.E) yebnan tesertit-ines  ɣef  tadrimt  kan mebla ma iḥazeb  i wayen nniḍen. L’Europe turar s tmes, Poutine yeserq-asen iḍuḍan !  Ur yesewham-ara ihi ma deg tifranin tineggura ɣef ugraw-agi n l’Europe d-ikabaren imṭurfa id yufraren, am akken di yufrar  ukabar  n F.N di tmurt n Franṣa.

Ait Slimane Hamid 

Partager