Asekfel n wawalen iqbuṛen

Partager

Awal am umdan yettllal yettmettat. Skud lḥawj i t-d-yesnulfan mazal ibedd, skud yettidir wawal-nni. Maca tikwal lḥawj n tallit tneqq-it.

Tallit nniḍen. Ɣef aya kra n wawalen (yellan deg tmeslayt) kečmen tizrugin n tatut, tɣelli-d fell-asen takka n nger, tefɣen agni n tudert imi tekfa sseba ɣef acu id llulen di lawan-nsen.

Awalen-agi xettin acku ur d-uffin ara lmendad i tillin deg tallit tajdiḍt. Ɣef aya izegiten umelway n zzman seg ifurkawen n tutlayt. Aya nettaf-it di yal tameslayt (ama d teɛrabt, d tafransistneɣ d tenglizit). Taqbaylit ula d netta-t ur tt-yezgil-ara wayagi. Ayen deg ayeg temxalaf teqbaylit ɣef tutlayin nniḍen yella deg unejmuɛ n wawalen–agi (yefrkukin) deg yiwen umawal ara sen yeggen leqrarn dima. I wakken xas tettu-ten tutlayt timawit, tin n tira aten-id temekti.

 Lǧenas nniḍen gan leqrar i wawalen yeǧǧa lawan. Nettaf-iten s inumak-nsen deg imawalen i wakken ma yella yerra lḥawj ɣer ɣer-sen yella wanda ara-ten id naff yerna s inumak-nsen n tidet.Tansa n wawalen-agi (teddel tatut) mazal yella later-nsen. D anect-a i-ixuṣen tutlayt taqbaylit imi awalen-is iqburen qrib ad ɣbun maḍḍi. Xas tikwal ttifriren-d (ɣer timɣarin-nneɣ) tasuta n wass-a ur tessin ara inumak-nsen.

Ugur-agi yettban (akken ilaq) mi ara d nedlu ɣef usegzawal( dictionnaire) yexdem J.M Dallet . Mačči d-izli n wawalen ( seg id iḥawac seg taqbaylit) ass-a ɣaben seg ilsawen,teɛraq lǧera-nsen. Ass-a ula d-awalen yuzlen aṭas ɣef yilsawen n leqbayel deg issagassen n seṭṭin akked sebɛin neqḍen, qrib a teɣbu ṛṛiḥa-nsen wakali . Amedya ɣef aya d-awalen-agi : akufi, adaynin, tbarujt,zellum, abequq,asḥurejdel, ḥalajɣar, meruyat, taḥnayt, awdec, taxercett…xud, melmu kan, awalen-agi yal wa yeqar-iten yesexdam-iten deg tudert-is n yal-ass.

Tidet ibeddel udem n temɛict ɣef yimadanen. Tizeɣwa n tura ur cbin tiden n-at zik. Lemeɛni lqaleb n tudert yiwen-is. Awalen xas yekfa allel umu ggan udem( am ukufi) nezmer a nesihriw anemk-ines akken ad yefek lwu ad yekcem tallit n tur-a. S waka ad yesenɛat allal amaynut yenfkan anzi ɣer tɣawsa taqburt umu nniqal yega isem. S ubrid-agi nezmer a nleqem tudert tamaynut i wawal aqdim acqiq tettxatel tagut n tatut. S wakka nezmer ad nner tudert nniḍen i wawalen id yesemnaɛ Dallet s tmattent. Awalen am : taqayamt (tawacult yesɛan lhiba / neɣ diɣen affus n tisirt n waman), amqawsu( afurk n tṛamant) qzuzem( yebḍa d iftaten, d iceqfan), eṛṛa( aha tura ma yella tzemreḍ / iccud ɣer ucqirew), arabuz( nafex n times)mrewez( yebḍa ɣef rebɛa, taḥbult-agi truḥ mrewez) timerdemt( aman s-iselwan sexdamen zik i terda) d amedya weẓẓilen ɣef azal yesɛa usegzawal yexdem Dallet. Tudert n wass-a, s tidet teḥwaj awalen ara yeddun d lɣerza-s, meɛna uqbal asnulfu n-wawalen ijdiden( néologismes) ahat yelha ad neskefel awalen-agi yellan deg taqbaylit akken a sen-nneg inumak yeddan d wussan n tura. Ahat ma neḍfer abrid-agi, ad uɣalen walen-nni iqdimen ɣer ugni n lmenṭaq s inumak n tura mebla ma nenɣa neɣ nqacem di sser n teqbayili( tikwal kra n ttelqim yugar ayen yesexṣar di tmeslayt wala ayen i tt-yenfaɛ). Ahat leqdic amenzu, akken a naweḍ ɣer yiswi –agi, d tulsa n usegzawal n taqbaylit yexdem J,M Dallet s tira tamaynut ara yishilen i tɣuri amer ad yilli d lsas i usekfel n kra n wawal aqbayli yettnazaɛen ɣer yiri n lmut.

Ait Slimane Hamid

Partager