Qeddem ad tlemdeḍ (taggara)

Partager

Ɛeddan wussan, iṛuḥ urgaz-nni ittnadi tameṭṭut ad isbedd axxam. A tin uɣur yewwet ad tt-yaɣ, imawlen ad agin imi d aderɣal. Tesla yelli-s n yiwen n umerkanti tenna-as i baba-s ma di tiṭ-ik ad zewǧeɣ, nekk efk-iyi kan i leflani a-ta-n ittnadi tameṭṭut. Yenna-as baba-s : ‘’Awwah a yelli ! Amek ara kem-fkeɣ i uderɣal ! Wagi d lmuḥal a yelli. Ad ɛemdeɣ ad tesxesreḍ iman-im ɣef uderɣal’’. terra-as: Awal d win i wumi teslid, ma di ṭit-ik ad zewǧeɣ efk-iyi kan i wagi. Baba-s n teqcict-nni issawel i urgaz-nni ittnadin tameṭṭut, yenna-as a-tt-an yelli ma tebɣiḍ-tt ur ak-tt-tekkseɣ ara. Argaz-nni yuɣ yelli-s n umerkanti-nni. Cwit n lweqt mbaɛd, inna-as urgaz-nni i tmeṭṭut-is : ‘’a tameṭṭut ad d-nawi kan acrik ad aɣ-iɛawen di lecɣel. Tenna-as: ‘’awwah ay argaz ! Ayen, zaden fell-ak aɛni isurdiyen ! Ur neḥwaǧ ara acrik. Nekk ferẓeɣ kečč tzemreḍ ad telḥuḍ. Ma yella kra n cɣel neɣ n lqeḍyan i nesɛa, ad neddukkel akken ad t-id-nexdem. Ur nessexsar ara idrimen deg wayen i nezmer ad nexdem nekni’’. Argaz ifraḥ s tririt n tmeṭṭut. Tettaṭṭaf-as afus teffɣen akken, xedmen-d cɣel-nsen. Tameddit mi ara d-iḥder ad ṭsen tettbexxir-as, tdeɛɛu Ṛebbi ad as-id-yefk tazmert d ssbeṛ u laɛqel. Argaz itebɛa-tt alammi yufa-tt d tameṭṭut itturebban, d yelli-s n tfamilt. Assen qqimen di lḥara seḥmuyen i yiṭij inṭaq ɣer-s inna-as : ‘’A tameṭṭut waqila ttwaliɣ-kem ! Telsiḍ taqendurt tazeggaɣt, teṭṭefeḍ gar yifassen-im aqerdac. Tameṭṭut ur t-tumin ara terfed, twehha-as afus-is, tesbedd sin n yiḍuden tenna-as : ‘’ay argaz acḥal da ! yerra-as-d: ‘’sin’’ Tameṭṭut tekker tesserreḥ i teɣratin, tessiɣrit, tesslewliw alammi d-iččur uxxam d tilawin. Iwweḍ lexber imawlen n teqcict-nni, ruḥen-d wwin-d yid-sen izgaren, gan tameɣra n ssebɛa n wussan d ssebɛa n lyali.

Ramdane Lasheb

Partager