Meẓyan di Paris (3, taggara)

Partager

Seg wasmi immlal d mmi-s, Aɛmer isɛedday lweqt-is Meẓyen,. Teffɣen akken, tetten akken, keccmen-d akken am wakken Aɛmer yebɣa ad d-iɣremayen iɛeddan. Tarumit tḥus am wakken ḥuzan-tt di rrif. Ttɛeddin wussan, udem-is ittbeddil ɣef Meẓyen, tezga terfa u tettnaɣ d Aɛmer. Yal iḍ isell-asen Meẓyen mi ttnaɣen. Yiwet n tikkelt isla-as mi as-teqqar i baba-s tura xtiṛ gar-i d mmi-k. Azekka ssbaḥ ma ur iffiɣ ara seg wexxam xas ddem ula d kečč tabalizt-ik. Meẓyen yugad aṭas ɣef baba-s, ad yegri weḥd-s. Ur yebɣi ara ad as-yili d sebba n lmeḥna-s. Ikker ilsa, ijmeɛ lqec-is, iwwet-as ɣef tewwurt i baba-s yenna-as nekk aql-i ad ṛuḥeɣ issawel-iyi-d umeddakel-iw ad nruḥ deg yiḍ-agi ɣer lmuḍa leflani, ijuba-aɣ-d yiwen axeddim, issefk ad nili din ssbaḥ zik. Baba-s ifhem d acu yellan iḥewwet ad iqqim xerṣum ad yali wass, yugi. Iffeɣ-d Meẓyen ttnaṣfa n yiḍ srid ɣer Chatellet les Halles anda yuɣ tanumi ittɛezziṛ. D amkan di Paris, tamaneɣt n fransa anda ttemlilin ilmeẓyen d telmeẓyin n ddunit d-irezzun ɣer-s ad merḥen. Iḍ ilḥa mi yewweḍ ɣer umkan. Yufa ddunit akk teɛmer si lɣaci, tezher akk ddunit mačči am tmurt urɛad d-iɣli ṭlam ad nejmaɛen s ixxamen-sen ladɣa deg yiseggasen-nni n rrehba. Lɣaci zzin d tiseqquma dewren-asen i inaẓuren ttnezihen. Yal yiwen d acu ixeddem wa icennu, wa itturar agiṭar, wa iḥekku timucuha wa itturar d wid i as-id-dewren amezgun, yal wa d acu ixeddem. Zhan akk lɣaci, yal yiwen wa iqqim d ṛṛay-is i yiman-is. Iwweḍ Meẓyen alammi d yiwet n tseqqamut n yilmeẓyen d telmeẓyin i zzin d agraw i yiwet n teqcict tcennu tetturar agiṭar iqqim ittnezzih. Ixleḍ ucebbub awṛaɣ d uberkan sked tameslayt ur tselleḍ ara, taglizit, tafrensist, taspenyulit, taṭelyanit, tagrigit…Taqcict tcennu tizlatin s teglizit s tefrensist d tespenyulit…Tizlit deffir tayeḍ, ṣut-is aḥlawen ittak-d ddwa i umuḍin wid yettnezzihen. Mi teḥbes ad testaɛfu ad d-terr cwiṭ nnefs, Meẓyen iddem-d takakiḍt-is, ibda ad as-id-ijemmeɛ idrimen ɣer wid ittnezzihen, yal wa d acu n tepyist i d-yerra ɣer tkaskiḍt. Ifka-as-ten. Taqcict tefṛaḥ nezzeh s wayen ixdem Meẓyen, tuẓa-d ɣer-s tsuden-it tenna-as a tta-n tezlit-a ara d-cnuɣ tura di lxater-ik ay amelḥan. D tidet Meẓyen izyen iččur d sser d ayen kan, lqed llah ibarek d lqed usaru, tuyat d tihrawanin ur as teqqareḍ ara deg lḥif n udrar i d-ikker. Di ṣṣifa icba-d baba-s, d axemri, leɛyun d wallen tiberkanin. Leḥya d-ittbinin ɣef wudem-is tesmer-as di sser d ayen kan. Tin i t-iwalan ad t-tmenni i yiman-s, akka i qqarent tid i t-iwalan di tesdawit asmi iqqar. Taqcict, agiṭar gar yifassen-is, tezzi-d ɣer wanda iqqim Meẓyen, tedṣa-as-d terna tɣemza-as-id am wakken tebɣa ad as-tini sel-d i tezlit-agi…Tcennu-d, allen-is rṣant deg wallen n Meẓyen.

Ramdane Lasheb

Partager