Tafunast n yigujilen

Partager

Tenna-as : « I wakken ad nefγen, ilaq ad tezluḍ tafunast tamezgult, tin leεmeṛ nuriw, ad tt-tebḍud mnaṣef, nnefṣ ad t-id-tdegṛeḍ, ad n-ssaliγ arraw-iw, nnefṣ-nniḍen mi t-id-tdegṛeḍ ad n-aliγ nekkini » . Yekker urgaz yexdem i as-tenna. Mi d-teffeγ yenna-as urgaz-is ad as-d tini d acu i yeḍṛan yid-s, tenna-as : « Awit-d qbel stut i yerran gma d izerzer ! » Wwin-d stut tefka-as aman i yizerzer, yesswa-ten, yuγal-d gma-s akken yella. Ma yella d ultma-s, tessuter teqcict deg urgaz-is ad tt-zlun, ad tt-tesseww d lweεda, tceggeε taklit γer uxxam n ya-n-baba-s tenna-as : « Ad truḥeḍ ad as-tawiḍ tunṭict-agi i ya-n-baba ad as-tiniḍ d yelli-m i am-tt-id-yefkan, rnan γur-s wakniwen ». Tṛuḥ teklit, texdem akk ayen i as-tenna, ya-n-baba-s tamcumt tef̣f̣ef tunṭict s lfeṛḥ d ameqqran tesliliw rnan wakniwen γer yelli-s, tefreq lweεda i tǧiratin d teḥbibin, teqqim nettat d yelli-s tamecṭuḥt ad ččent, tettent, tettent armi twala teqcict-nni tiṭ n ultma-s, tenna-as : » A nnaγ a yemma tagi d tiṭ n Nanna Ca ! » . Tin, tini-as : « Ečč, ad yečč Ṛebbi aqerru-m, nanna-m, terbeḥ ha-tt-an deg uxxam-is s warraw-is ». Taqcict, tetteqlilih, tettεawad-as akken i yemma-s, almi twala tufa d tidet, dγa tekker i umeǧǧed d usemmermeγ: « A nnaγ a tiǧiratin, ččiγ aksum n yelli, a kra n tin iwumi fkiγ tunṭict ru fell-i timeqqict ». Ma yella d tagujilt-nni, tεac nettat d warraw-is, d gma-s, d urgaz-is di lehna d lfeṛḥ. Tamacahut-iw lwad lwad, wwiγ-tt-id i warraw n lleǧwad, uccanen ad ten-yeqqed Ṛebbi. Ma d nekkni ad aγ-yeεfu Ṛebbi.

S tgemmi n teqbayli

Partager