Tajmilt i tmettut

Partager

Tikelt tamenzut i rri$ imru gar yivudan-iw akken ad aru$ $ef tmeîîut d wayen tt-iêuzan n lêif d wayen txeddem ama deg yedles, ama di tdamsa, ama deg umezruy, ama di tsertit atg. Ëulfa$ i yimru iteddu weêd-s, acku ula d netta ifud, icav ayagi. Yeb$a ad d-yessekfel tidet imi izerfan n tmeîîut di tmurt-nne$ ttwarekven, ttwaneîlen. Ihi imi wala$ tizze$ze$t i yettâeddayen $ef tmeîîut, yeqreê-iyi wul-iw. D$a, din kan truê-iyi-d tekti i wakken ad bedde$ $er tama-s, ad as-ili$ d afus ayeffus swayes ara tkemmel amennu$ $er zdat akken ad tawev $er wayen tessaram.

Amennu$ n tmeîîut maççi n wass-a, yelêa-d d amecwar iseggasen-–aya. Di tegrawla ta$elnawt, tameîîut terhen tudert-is i lfayda n tmurt, tbeyyen-d iman-is di yal tagnitt iweâren. Seg tmunent ar da, kra n yimdanen rran-tt di cêani, nekkren ayen akk texdem, b$an ad tt-rren di rrif maca nettat ur teqbil ara ayagi, tugi azaglu, tugi ad as-rren takmamt i yimi-s imi tumen si yiman-is, tezmer ad tesâu amviq-is di tmetti.

Ass-a, yewwi-d ad tt-id-nekkes gar tu$mas n wid yeîîfen izerfan-is ugin ad asen-d-brun, ad tt-id-nekkes gar tu$mas n tatut. Ssamsen amezruy n tmeîîut yellan d azedgan, maca nekni nessazdeg-it s ubeyyen n tidett.

Amennu$ i d-tebda tmeîîut dima yettkemmil, ulac facal, teb$a ad tawev $er yiswan-ines akken neqqar “avar iteddun yessawav”. Ssarame$ i tikelt-nniven tameîîut ad tawev $er yiswi-ines, ad tesâu izerfan-is di yal ta$awsa akken i ten-yesâa urgaz.

Neêsa tameîîut texdem ne$ tura isem-is deg umezruy s tidi-s, s yidammen-is. Tura, win yeb$an ad iéer tidet ad inadi $ef umezruy, ad tt-id-yessukkes din, acku tikti-yagi aîas iwumi i d-tusa, b$an ad arun, b$an ad nadin $ef tidet n yizerfan n tmeîîut, b$an ad d-sbinen, ad refden amezruy n tmeîîut maca ugin-asen, llan widen i ten-yettqerriâen deg ubrid-nsen, qqazen-asen tisrafin iwakken ad d-afen iâewwiqqen ara ten-iêebsen deg umecwar-nsen. £as akken ufan-d uguren deg ubrid-nsen (am yirgazen imusnawen, imagdayen, am tlawin da$en) maca amecwar $ezzif abrid yettkemmil, mazal-iten duklen, ttnadin $ef tidet akken yella deg yenzi ”d fad i yettnadin $ef waman” alarmi tikti-yagi tettnerni, tettim$ur, tettenfufud. Ma ur tufi win ara tt-irefden, assen yewwev-d wass ideg ara d-lalen izerfan n tmeîîut.

Tettbeddil tegnit; sswab, tidet anect teb$u tekkit, anect teb$u teffer uleqrar ad d-tferfer, ad d-yawev wass anda ara d-lalen izerfan n tmeîîut.

Sγur Islam Bessaci

Partager