Accueil Tamazight Deg Tizi wezzu ḥemmlen kan igemmaḍ n taggara n useggas

Deg Tizi wezzu ḥemmlen kan igemmaḍ n taggara n useggas

1960

Tizi wezzu yal aseggas d nettat i d amezwarut deg yigemmaḍ n uswir amenzu ,aswir alemmas d lbak ,iwakken ad snemren iselmaden ɣef tebɣest –nsen d laξtab –nsen , ass-nni tettun akk iselmaden Mass anemhal ama d win yezrin Mass Xaldi , neɣ win yellan tura Mass Belqaḍi d widak i yettawin arazen ,limer ur tt-ttawin ara d imezwura dagi d acettem d tyida deg yiselmaden ma rebḥen ur ten-id –yettawi umeddaḥ deg teqsiṭ, simmal ɣer deffir aselmad zik d tidet aselmad ila azal d ameqqran ma d tura win tufiḍ ad t-yerkeḍ seg tama d anemhal,seg tama niḍen d amaṣwaḍ , deg tama d imawalan n warrac ,yettwaḥres seg yal tama , ma tξaṭleḍ nefṣ n tamert anemhal ad k-id iqabel ɣer tewwurt, ma yusa-d umaṣwaḍ n tanga d asmencar ad k-yerr ur d-tξaddaḍ ara akk seg tseddawit , d netta i d amussnaw yerna ad ak-yesneḥcam wa ad ẓren akk wiyaḍ , ma d imawlan tura ttaken azref i warraw-nsen ,akka ad –as-qqaren aselmad yettaɣ kada wakada ,ur walan ara akk wigi i t-iqurξen ,abeξda iselmaden imaynuten ad yili n Micli ad t-aznen ad yeselmed deg Draξ Lmizan neɣ tirmitin , dɣa timezduɣin !! ad ɣelqen yixxamen n yiselmaden ,n yinemhalen iqburen wala ad d-arren tisura ad zedɣen imaynuten-agi, llan kra ffɣen ɣer Fransa d warraw-nsen ad ğğen akken ixxamen ɣelqen , win iwumi t-cetkaḍ ad ak-yini mačči d nekk ula d (cnapeste) ur zmiren ara ad d-frun taluft yecban tagi , amedya deg tesnawit n Stambuli llant tullas d tilmeẓyin gganent dinna , ta tusa-d seg Berğ Mnayel txeddem deg tesnawit n Mξatqa, tiyaḍ n uẓeffun yiwet tesselmad deg Beni Zmenzer tayeḍ deg Tizi, llant sut Micli d yiξeṭṭafen , d tebğawiyin akken ad as-neqqaren ad teffɣemt akken ad zedɣen imaṣwaḍen , nutni d ixeddamen n ttrebga ma d tiselmadin agi ttwaḥeqqrent aṭas , anida-t uzref n tmeṭṭut dagi , uqbel azref n tselmadt,amedya niḍen deg Rğawna axxam yeɣleq taselmadt n teglizit d -yettasen yal ass seg Tigzirt neɣ tayeḍ d-yettsen seg Micli d taselmadt n tmaziɣt , sutrent axxam-nni maca yiwen ur d-yesli, arran iman-nsen ξaẓgen , ma deg wat yanni yusa-d unemhal amaynut , yufa-d tiselmadin deg semmus yid-sent ukkuz n wat wasif tayeḍ n uqbil d yibudraren iξedda yesuffeɣ-itent yerna d tilmeẓyin akken ad yezdeɣ netta akked twacult-is anida-ten yiqbayliyin n zik ?? d –yettawin azref-nsen, neğğa aξrab ad yettewiq fell-aneɣ deg tlemmast n tqaξet n uxxam yiwen ur yezmir ad d-yenṭeq ,ɣer taggara d aselmad i yenṭaren s waṭas deg Tizi wezzu ? yettwaḥqar , ttwaḥeqqrent tilawin ur swint tibṣelt yerkan ,anect-a akk d aḥkim ur nesξi aḥkim i aɣ-ixedmen akka,ilaq anect-a ad tzer Massa Nuriya Ben ɣebriṭ mačči d taggara n useggas kan ara terğu , ad tẓer tamḥeqqranit n wigi d-yeseɣlin fell-aneɣ ddel , yerna mazal ad d-alsaɣ nesξa irgazen d wigi kan ara yekksen ṭṭlam-agi d-yeɣlin ɣef yiselmaden d tselmadin, ad as-neffken izerfan-nsen .

Zakia Yahia