Accueil Tamazight Taɣuri n tmezgunt Tafrara n Chrif Lasheb

Tasekla

Taɣuri n tmezgunt Tafrara n Chrif Lasheb

107

Adlis « Tafrara », d tamezgunt n Cherif Lasheb, yeffeɣ-d ɣer taggara n useggas 2019 ɣer tezrigin « Identité, Tamagit ». ISBN-ines 978-9931-549-35-5. Ameskar, d mmi-s n taddart n Tala Xellil, taɣiwant n At Dwala. Xas d imsetḥi, d asusam ur yessugut awal, meɛna yettara lɛiwaḍ di tira n tceqqufin n umezgun akked tmedyazt.

Awal ɣef uḍri

Yebna ɣef 5 n yisekkiren u yal asekkir yebḍa d isuyas. Tawsit-ines, texleḍ deg-s tmellaɣt ideg i d-texleḍ tkesna (Comédie et tragédie). D tamellaɣt imi tettawi-d ineḍruyen ttidiren yimdanen deg tudert n yal ass. Amawal n udiwenni i d-yettilin gar yiwudam, d tameslayt isehlen. Daɣen ad naf deg-s tulmisin n tkesna, acku taḥkayt yella deg-s wayen iseḥzanen d wayen isefqaɛen. Tebna ɣef tayri akked yir tawenza. Ula deg umawal, ad naf tameslayt icebḥen akked tmedyazt, aladɣa mi ara ihedder Ɛli neɣ Werdiya. Daɣen tkeccem-d temseḍsut sya ɣer da. Amedya, mi ara thedder Lǧuher yemma-s n Wardiya, d nniya n temɣarin n zik, ur tfehhem neɣ tettqellib anamek n wawalen n tefransist. Ɛli d ameɛḍur, ɣef ukersiw i itteddu. Tezdi-t leḥmala akked Werdiya, di tesdawit i ttemlilin. Taqcict, ḍebbren fell-as yimawlan-is, fkan-tt i yiwen n uɣrib. Tedda d tislit ɣer lɣerba, ma d Ɛli, tezza tasa-s. Yeḥqer tawnza-ines, tuɣal-as tudert d qeḍran. Yuyes, yufa-d tifrat, ad ineɣ iman-is. Yečča ddeqs n tɛeqqayin n ddwa. Seg lmut i d-yuɣal, meɛna tettwaɣ mliḥ tgeẓẓelt-ines. Leḥbab akked lwasila, ulac win akked yeɛdel idammen akken ad as-yefk ayla-s. Mi yewweḍ lexbar akkin i lebḥer, tuɣal-d taɛzizt n wul, d nettat i t-id-iselken seg lmut. Uɣalen waman ɣer tregwa-nsen, sin yemḥemmalen, tesddukel-iten tsumta.

Taggarayt

Xas ugtent tceqqufin n umezgun ɣef usayes, meɛna drus n tmezgunin s teqbaylit i yellan s wudem n udlis. Cherif Lasheb, isizreg-d tamezgunt « Tafrara » ; terna-d ɣer temkerḍit taseklant. D aḍris yuklalen ad t-salint trebbuyaɛ n umezgun neɣ tiddukkliwin tidelsanin. Ula deg uɣerbaz, zemren yinelmaden ad tt-uraren deg leqdicat idelsanen i d-sewjaden.
Lyes Belaidi