Akken ad yidir ufennan…

Partager

Ulamma d abrid n lḥeqq ur telli trewla fell-as, rzaget i unebdar lmut imi ara d-teẓẓel afus-is, ad temmeɣ ɣef rruḥ n unazur , imi ara teḥweṣ si tudert amusnaw neɣ imi ara teccelqef azemni si gar lqum-is .Tyita-ines weḥd-s , tettḥaz imɛezzan annect neɣ ugar n imawlan . Anwa ara iɛezzin wayeḍ ma teɣli tgejdit n lfen? D taẓuri i yettɣaden, ad d-tegri d taǧǧalt imi ara tt-yeǧǧ ucennay, umedyaz, umyaru, ameddaḥ neɣ d anaẓur nniḍen. Ad d-neḍḥu am tuyat yeɛran, iɣab win ara tent-yeṣṣren, iruḥ win ara s-yerren talaba n sser? Amek ara teḍru d tussna? D acu n wudem i s ara t-nqabel imi ara s-iruḥ win i tt-iɛebden, win yefnan fell-as tudert-is, yettnadi, issekfal-d, iqqaz irennu akken ad tt-id-yessali, ad tt-id-yemsel, ad tt-yefk i wid i tt-ifuden deg ubuqal ur nettruz, ur nettnefḍas? D acu ara iṣebbren lqum ma yexsi lefnar n win akken i s-izeggiren, iskan-as iberdan? D acu n wawal yessismiḍen urɣu n lqum i seg ara iɣab umɣar azemni iferrun tilla, iṣfaḍen imeṭṭawen, yesserkaden lexwaṭer s wawal ẓiden i d-yettagem s i tala n ṣṣwab d leɛqel? Maɛna imi yella lmijal, imi ara d-yesteqsi Sidi ɣef wayla-s, ur yenfiɛ ad tt-yessibrek bnadem ɣef yiman-is xas qerriḥet tyita i t-yerzan. Tudert n ufennan amzun d tira di tenyirt. Yettruz asalu, yeddahhim lewqat, iɛemmed i rregmat, yeṣber i wid i t-iluqben. Yeẓra abrid i t-yeggunin iḍuuuuuuul. Am umusnaw-nni yeẓran lewqam iṣweb am usaru. Ɣas yeɛteb yenḥaf, yeẓra ur yettiẓid umɛic skud ur d-yeččur ara lḥila-s si tala n tussna. Ula d amɣar azemni s uɛekkaz-agi i yettwet. Yeswa qedran d ilili akken ad iqenneɛ lqum-is; Ur iggan alamma ṭṭsen waman ak d yesɣaren amer ad d-yaf tifrat i iɣeblan n wid yetteklen fell-as, ugaden inijjel bu usennan xas merra ṣeqqden tizwal! Amer lebɣi d lebɣi-w, kul imi ara yennser ufennan, yal imi ara iɣab yiwen seg wat wallaɣ yeǧǧuǧgen, ad d-naǧew ṣṣber i terwiḥt, ad tt-nkellex, ad as-nini maci d lmut i yemmut, d aɣabi i iɣab ɣef lquma akken i s-yenna winna. Yak maci d nnger i yenger xaṭer yeǧǧa-d deffir-s. Ixellef-d ayen i s ara t-id-bedren wiyaḍ. Wa d tizlit, wa d asefru, wa d adlis, wa d asaru, wa d taceqquft, wa d asnulfu nniḍen, d agerruj, d ttrika i d-ǧǧan i leǧyal n wass-a d wid i d-iteddun. Ur uḥwaǧen ara cciɛat ɣef yedmaren neɣ lewṣayef di leḥyuḍ xaṭer inaẓuren n tidet ur lehhten ara deffir-nnsent. Wid iddren ttnadin leqder, bɣan sser d liser. Wid iɣaben nejren-d abrid, awufan ad nelḥu di lǧerra-nnsen. Ass-a win yebɣan ad iɛuz anaẓur yeṣṣer-it di tudert-is, yefk-as azal i yuklal akken xas ad d-iḥder wass n rrḥil aneggaru ula d rruḥ ad yeffeɣ melba leɛtab. Wamma ma nḍerref-it di tudert-is, ur nefhim lfenn-is, nettu leɛtab d ccḥani i wumi i yeṣber, beqqit sslam i usirem, kkret ad nɛezzi tafsut. Axaṭer ad teḍru yid-naɣ am tyerza-nni n ulɣem , aḍref i d-yekrez ad t-yerkeḍ. Ɣef waya i nteddu nettweṣṣi, ɣurwat trika n unaẓur, kemmlet di tikli-s ma tebɣam tajmilt-nnwen ad taweḍ. Ma netta yeǧǧa-d, ccqarrweɣ-ken, meẓẓi meqqar, argaz tameṭṭut, sɛut tismin, ḥarzet, snernit di trika-s akken ad yidir i lebda.

Essaɛid Buɛziz

Partager