Si Muḥ, di « Mači d izli *» : « Ayen cennuɣ d yiwet n tezlit ur nkeffu… »

Partager

Ambiance « Leḥbab », taxibut n ifennanen, taqbaylit d asifi, ulay d-nini ! Wa d acennay, wa d amedyaz, wa réalisateur, wa animateur, d bab n teqbaylit : Arezki AZZOUZ, Maziɣ,Si Moḥ, Said Ait Mouhoub…amek ur tettgerriz ara tegnit ? Am akken tent-id-yenna yakan di Tbuɣarin n yiḍ, asmi akken yeṛza asalu ɣer ṛṛadyu tis snat.Ass-nni i s-yelli tiwwura n wul-is i Urezki AZZOUZ. Xas akken tidwilin mxallafent am acemma.Imi di tbuɣarin ḥedren medden srid di ṛṛadyu, di Mači d Izli, Si Moḥ, am akken gar wid-is i yella, am akken ur yesɛi ara lbaḍna ara yeffer ama ɣef terbaɛt n Mači d Izli, ama ɣef wid s-d-yeslan ama s tawil n ṛṛadyu, ama s internet, neḥsa deg waṭas yid-sen. Yebda-tt-id Urezki am tbuɣarin xas akken iswi yemxallaf, imi « Mači d Izli » ayen d-nenna fell-as drus.Yettkel ɣef yiman-is, ɣef ṣṣut-is, ɣef teqbaylit-is, imi ticki ara yeɛnu kra yid ad t-yexdem akken ilaq neɣ ma ulac yif-it fiḥel. Lmusiqa sɣur Maziɣ Guerfi, Mači d Izli : « Mači d izli …Mači d izli seg wayen nnan neɣ seg wayen ssefran.Ar kra ccnawi nnsen d tudert-nnsen.I yeffren ur d-yeḍhir mači d izli…Kul wa amek s-tenɣel tegdurt af ccna.D tiderra n ufus, d tiderra n tudert neɣ d tiderra n wul.Tudert yiwet, ajeṛṛeb yemxallaf ! Laɛwam sɣaren, sɣarayen.Yal tikelt a nneqqel i usefru, a nẓer tudert n bab-is.Ahat mači akken t-id-yenna i d-as-nesla.Mači d izli….. » Arezki AZZOUZ. Maci d izli ayen d-nnan ɣef ccnawi n Si Moḥ. Ahat i tikelt tamezwarut ara tent-id-ifak srid si ṛṛadyu tis snat. Si Moḥ isellen ak I lmusiqa n medden, yeqqaren ak ayen yuklalen.Deqs I wumi yesla n yicennayen n teqbaylit..lmusiqa ɣer ɣur-s, ayen yesla drus, ur yesteqniɛ ara.Yenna: “ ḥemmlaɣ lmusiqa. Sɛiɣ la boulimie n la musique..”.Mači d izli… Si Moḥ, aṭas i s-yeqqaren iḥbes ccna imi aṭas i yeqqim ur yecni sur scène, ur d-yessufeɣ ajdid almi d aseggas-agi. Yenna : Tikti n usekles, aseǧǧel n tezlatin, si zik i tella di lbal-iw, maɛna ɣer ɣur-i, mara teskelseḍ tizlitt tenɣid-tt.. ». Yeɛreḍ akken ad yeg tawil i yman-is, ad yexdem lmusiqa akken tt-id-imenna lxaṭer-is. Tikwal yettxaṣṣa tawil, dɣa yecna kan I yman-is, yecna kan s laɛqel, ur ihedder ara kan!!.. Yemlal Zohra, ad tt-yeṛḥem Rebbi, d nettat I s-yewwin tasfift-ines tamezwarut ɣer Lpari, deg yiseggasen-nni n tmanyin. Di Mači d Izli, yerra-yas tajmilt I Zohra, yellan s idis-is makken kan yebda tikli di ccna. Tisin n Si Moḥ ɣer ccna, ɣer ɣur-s d laksida, ur yebni ara fell-as.Asefru-ines amezwaru yura-t deg uxxam n jeddi-s, anda s-d-tenfeh. sakin ddeqs I yura netta, xas ulamma imedyazen ttemyafen, am netta am Kadi Abdennour d wiyaḍ nniḍen… Lmusiqa, asmi yellez si ccna, yuɣ-it lḥal yejbed iman-is ciṭuḥ, yerza ɣer Said Ait Mouhoub yesserwiwicen lmusiqa akken ilaq, yecleqf-it-id, bessif I t-iqenneɛ imi ula d netta yellez, yenna Si Moḥ: “ asmi ṛuḥeɣ ɣer ɣur-s, yugi ad yexdem lmusiqa, ufiɣ-t yellez ula d netta, nniɣ-as rziɣ-d ɣer ɣur-k xaṭer teǧǧiḍ lmusiqa, am nek”. Akka I t-iqenneɛ, uɣalen ayendin I ccnan akken.Ddeqs n tamiwin n tmurt deg-I ccnan di lweqt-nni n rrebrab.Makken abrid yessewḥac ala win yemxellen ara t-id-yawin!!!..Si Moḥ ass-a iga tawil I yman-is, yelli astudyu-ines, yenna: “le studio agi I lliɣ am win ikesben tibḥirt I yman-is, yewwi-d ad tt-iḥemmer akken ad iɣellet”. Si Moḥ yeǧǧan ccna yiwen lweqt xaṭer lmusiqa iḥemmel ur yessaweḍ ara ad tt-yexdem, yuɣal-d as-d-slen madden imi Mači d izli ara d-yini s ccnawi-ines…….

Amayas.At.L.

*Mači d Izli, d nnuba sɣur Aṛezki AZZOUZ. Tettɛedday-d lḥed d larbɛa, si 22h00 ɣer 23h00 n yiḍ, srid si ṛṛadyu tis snat.Ɣer usufeɣ(realisation) n nnuba d Maziɣ GUERFI.

Partager