Wa yedder, wa yerwa amdegger

Partager

Akken yenna Ait Mengellet ddunit d ddunit kan ur telli dayen niḍen, ilaq bnadem ad tt-yidir akken d as-tettunekf. D acu kan wa tettunefk-as s liser, seg wasmi i d-ilul netta iɛac di lehna d liser, kullec yella, kullec yerwa-t, ulac axemmem, ulac aḥebber…

Wayeḍ meskin seg wasmi i d-ilul netta d amennuɣ d ddunit, d takerda i d as-d-yettaker ayen yesɛa neɣ ayen yebɣa ad-t-yesɛu, alamma dayen yeɛya ad yuɣal ad as-idegger kullec, ad ineɣ iman-is ma yufa, axaṭer ula dayen ur d as-d isaḥ ara, neɣ ad yejj ddunit ad t-tesserxet yis akken tebɣa, ad yebru i ṭṭbel deg waman…

Akka i d-as-teḍra i yiwen qqaren-as Arab, yekker-d d agujil, baba-s yemmut d amjahed, yerwa laẓ d tneggaz netta d gma-s. D d acu imaren macci akka am tura, deg lawan-nni medden akk kifkif, ulac wa yesɛa armi ula anida i ten-yeffer, wa ixus kullec, ulac d acu a d as-tregleḍ.. Yemma-tsen terhen fell-asen, tugi ad t-tɛiwed zwaj, armi i d-kkren uɣalen d irgazen.

Gma-s n warab yeɣra cwiṭ, yufa ixeddim di la CNAS. Deg yiseggasen n 80, ixeddim yella cwiṭ, cwiṭ n tmusni neɣ cwiṭ n leqraya ad tafeɣ amkan, macci am tura, ilaq ad tilid d mmi-s n flan, neɣ… akken ad tessirmeḍ ad txedmeḍ !! Akka i d Lezzayer !!!

Nenna-d Arab ur yeɣri ara, yeccumer acḥal d lesnin, tameṭṭut-is d warraw-is, d yemma-s i d as-ten-iɛacen, (yerna zwaj i wul-is, meɛna deg tallit-nni akken i tleḥu ddunit), iɣaḍ medden, ɛiwnen-t, ufan-as-d ixeddim deg Manupri ( Monoprix) n zik, tura ulac tiḥuna-agi, yexdem, iḥulfa s yiman-is d argaz, yeḍsa wudem-is, yennecraḥ wul-is. Arab d azehwani, yekkat tagiṭart, yefsa ujeǧǧig-is, teḍsa as-d ddunit, yuɣal yumen ddunit telha, Lezzayer telha, yezmer umeɣbun, uzawali, ad yedder di liser. Maɛna macci akken i tt-yenwa i teffeɣ… Imḍebren-is, bɣan ad t-tessufɣen ad d-skecmen wid-nsen deg umakan-is, ndin-as acḥal d tifxet ur teṭṭifen, yeḥrec, d axeddem. Ass-nni, gren-d fell-as takerḍa, mi d lawan ad ffɣen ixeddemen, fetcen-t kan netta, ufan deg yifili-ines taculliṭ n lqahwa. Yuker ! yeggul, yenna anwa i d as-tt yebɣan ! Ulac anwa it-yumnen. Ur yecliɛ seg yiwen annect n yemma-s, arraw-is, tameṭṭut-is ad slen yeṭṭaxer-d seg yixeddim axaṭer Yuker ! Ddewla-nneɣ ur teḥmil ara imekraden, ladɣa imectaḥ ! Acu yuker? Taculliṭ n lqahwa !

Yuɣal Warab d acumur akken yella. Xir meqqar zik, d acumur kan, tura rnan-as-d lɛib wayeḍ: takerda. Xas akken, wid yesɛan cwiṭ deg wallaɣ–nsen ur uminen ara aqsiḍ-agi, maɛna llan wid i t-yettwalin s yir tiṭ, ttadsan fell-as, ladɣa imakaren n yimalyaren !

Yekcem Warab ttberna akken ad yettu tilufa i d-yexlin fell-as, maɛna tberna am lemqam, win teṭṭef ur d as-d-tettariḥ. Tuɣal yemma-s n warab tettɛeggic tameṭṭut n mmi-s, arraw-is; terna-d ula d ttberna. Ur tɛeṭṭel ara tmeɣbunt temmut, yeqqim-d Waɛrab d warraw-is dtmettut-is gar yimriran. D acu kan llan leḥbab d yimawlan, ɛiwnen arrac ɣran, tameṭṭut txeddem berra daxel, Arab ises crab, iga ttberna d axxam-is. KKren-d warrac, tullas ɣran kecmen ɣer tseddawit, din faqen-d belli baba-tesen d mmi-s n wamjahed, yesɛa aṭas n yizerfan di tmurt-agi i t-ijegḥen. Nudan ɣef yizerfan n baba-tsen wwin-as-ten-id, yuɣal yesɛa cwiṭ n wedrim, meɛna takkerḍa-nni i d-ssbaben fell-as d tmuḥeqranit, jjan-as-d leɛyub : lehlak n sseker d ttberna i t-yurzen armi ur ifaq ara d ssura-s tetteftutus seg la Gangrène, d tina i t-yewwin ddurt iɛeddan mebla ma ifaq, mebla ma yessen d acu i d zzhu n ddunit.

Tagi d taqsiḍt n Warab, tcuba taqsiḍt n waṭas yizzayriyen yeddren deg lmerta d tmuḥqranit. Ahaqel ad d- yas wass deg ara yesfezwi ugdud azzayri, ad d-yini berka i tudert-agi.

Ahaqel ad d-yas wass yifen akk ussan, ass deg “…

ara yeḥkem lheqq

Tamussni ad as-ǧǧuǧgen wussan

Tidet ad as-yuɣal lmenṭeq.”

Salas.O.A

Partager