Accueil Tamazight «Ilaq ad tili tmedyazt d lemri n umdan…»

Mohamed Aouine, d amyaru, d amedyaz

«Ilaq ad tili tmedyazt d lemri n umdan…»

670

Yella yakan d aneɣmas deg La Dépêche de kabylie syin yuɣal ɣer uɣmis n Le Dauphiné Libéré. Deg tdiwennit-a, yemmeslay-d ɣef tmedyazt akked tira s umata.

Aɣmis n Yimaziɣen: Amek tebdid tira ?
Mohamed Aouine : Bdiɣ tira asmi lemdeɣ tira. Di tazwara, d iḍrisen i ttaruɣ, ur d-ttefɣen ara akken ad ten ɣren yimdanen. Imir-nni, ttaruɣ kan i tedfi (plaisir) akked usuzer d yimeddukkal-iw. Ttaruɣ akken ad d-iniɣ ayen i bɣiɣ. Syin, yettnerni uɣanib yal tikkelt mi ara d-aruɣ kra. Akken, daɣen, yettnerni i lmend n tɣuri, imi win ur neqqar ara idlisen, ur yezmir ara ad yaru kra, ur yezmir ara ad yessefti tikta-s. Ilaq ad nili daɣen d wid yettnadin di yal taɣawsa. Di tazwara, bdiɣt s yiḍrisen, syin akkin uɣaleɣ ɣer yisefra, tullisin, d ungalen akked wayen i d-ttaruɣ deg yiɣmisen .

Mmeslay-aɣ-d ɣef wungal-ik « Le someil d’amour  » i turiḍ asmi tesɛiḍ 18 n yiseggasen kan
Ungal-agi, zemreɣ ad d-iniɣ d ungal n ulmad, imi deg-s i d-ḥefḍeɣ aṭas n tɣawsiwin i yeɛnan tira. Uriɣ-d deg-s ɣef umezruy n taddart-iw. Kra kan n yimeddukkal-iw i t-yeɣran di lweqt-nni, imi ur d-yeffiɣ ara. Uqbel ungal-a, tella daɣen tesɣunt i d-nexdem nekk akked yimeddukkal-iw s ufus n tallelt n uselmad-nneɣ n tutlayt n teɛrebt iwumi ara d-arreɣ tajmilt. Seg-s i d-tecɛel teftilt-nni n tira. Ihi, tagi d yiwet n tesɣun anda i d-nejmeɛ ayen i xeddment tulawin tiqbayliyin ama d timucuha, inzan, ccnawi neɣ isefra. Akken neɛreḍ, daɣen, ad nesuneɣ izamulen i d-qqarent war ma neṭṭqent-d. Maca axedim-agi, iɛedda kan akka imi ur d-yeffiɣ ara .

Txeddmeḍ daɣen taklut…
ih , sekneɣ-d tifelwin i xedmeɣ snat n tikkal dagi di tmurt n Fransa. Meɛna, akka tura, ḥebseɣ taklut akken ad ffkeɣ uk akud-iw i tira. Yiwen wass ahat ad uɣaleɣ ɣur-s.

Anda i tettafeḍ iman-ik deg yisefra neɣ deg tira n wungalen?
ttaruɣ ungalen akked tullisin akken kan ad sɛeddiɣ tamedyazt. Tamedyazt, tesɛa amḍiq meqqren deg tudert-iw , sekcameɣ-tt di kullec : di tira-w , di tudert-iw n yal ass. Amzun uɣaleɣ d ameɣnas n tmedyazt: ttaɛraḍeɣ ad suzreɣ tayri n tmedyazt gar wid i yi-d yezzin. Tamedyazt, mačči kan d awalen ara nessemlil. Tamedyazt, ilaq ad tili d lemri n umdan amek ara yessebgen iman-is deg umaḍal. Ilaq ad tidir akked wiyad. Am wakken i ilaq ad tidir deg umdyaz akken i d-yeqqar Georges Peros.

Mmeslay-aɣ-d ɣef wammud n yisefra « Amen sans croire »
Amen sans croire, yeffeɣ-d deg Uxxam n useẓreg Brumerge dagi di tmurt n Fransa deg cutember 2016 . Tazwert, yexdem-as-tt-id umedyaz d ufeylasuf arumi François-Marie Périer. Mbaɛd ammud n Amen sans croire, yeffeɣ-d wammud-nniḍen iwumi semmaɣ « Ephémères  » deg unbir 2017 ɣer yiwen n uxxam n useẓreg .

Amek tettwaliḍ tasekla n teqbaylit di tmurt n lɣerba
Aql-in tura deg 12 n yiseggasen di tmurt n lɣerba. Tidet kan, ur zmireɣ ara ad d-ffkeɣ rray-iw deg wayen yeɛnan anect-a, imi ur sɛiɣ isallen i ilaqen, maca, ɣef wayen i walaɣ, ad d-iniɣ aql-aɣ deg ubrid n sswab. Ayen yelhan ɣur-neɣ d akken tamedyazt, tufa-d irebbi anda ara tennerni. Meɛna di berra n tmurt, yewɛer mliḥ akken ad tafeḍ imeɣriyen. Dagi, d ungalen i ileḥun s waṭas. Ad d-iniɣ, ma yella mazal imedyazen anect-a, ad yuɣal ɣer wid i d asen-yettaken tameẓẓuɣt, imi amedyaz ur yezmir ara ad yili i yiman-is.

Ahat ad txedmeḍ tasuqilt ɣer teqbaylit i wayen tettaruḍ?
Nekk ur zmireɣ ara ad tt-xedmeɣ, acku mi ttaruɣ s teqbaylit ur xeddmeɣ ara tasuqilt ɣer trumit. Akka dɣa ula ɣer teqbaylit. Meɛna, bɣiɣ ad waliɣ yettwasuqel wayen ttaruɣ ɣer tutlayt-iw. Llan kra n yiḍrisen-iw i d-yessuqel Mass Rezki Rabia ɣer tutlayt-iw tayemmat, ttwaliɣ-ten cebḥen ugar mi ten-uriɣ s trumit. Ahat yiwen wass, iḍrisen-iw ad ttwasuqlen ɣer tagi-nneɣ.

D acu-ten wuguren i d-ttafem kunwi s yimyura?
Uguren llan. Yal yiwen d acu i t-ixuṣṣen. Kra, yewɛer fell-asen akken ad d-afen win ara asen-d-yesiẓrgen axeddim-nsen, wiyaḍ, ttafen-d iman-is war imeɣriyen. Ulac wid ara asen-yeffken afud akken ad kemmlen deg tira. Acu kan, ɣur-i ayen yugaren akk aya, d mi ara txuṣ tlelli deg tira , mi ara ilint tlisa i wayen i d-yeqqar umyaru. D wagi i d aɛewwiq meqqren ara yesfeclen amyaru.

Yella kra id ttheggiḍ akka ɣer sdat?
Yal tikkelt yella umaynut. Aql-in la sewjadeɣ ungal. Tikkelt-a, yezmer ad yeffeɣ di tmurt n Lezzayer. Akken daɣen aql-in ttaruɣ ammud n yisefra .

Azal n ddunit ɣur-k Xdem, seggem Awal-ik n taggara…
Ssarmeɣ tamurt-nneɣ ad temmlil d yirgazen ara tt-yesnernin, imi tura ilaq ad yettwabnu yimal n tsuta ara d-ileḥḥun, imal n yilmeẓyen .
Testaqsa-t Souhila Yamani