Accueil Tamazight Yenser unebdu, nezfent yid-s twaculin

Anekcum ametti

Yenser unebdu, nezfent yid-s twaculin

469

Xas ulamma anebdu d tasemhuyt n zzhu d uḥewwes ɣef kra, d lawan n unecraḥ d tuksa n lxiq ɣef wul, maca yessegra-d ticraḍ.

Ayen xeddment neɣ jjamaɛent twaculin tizzayriyin tendrimt ɣef teɣzi n useggas, yettruḥu yakk deg ussan n unebdu. Llant, ɛad, twaculin i yettawḍen alamma d asebru (crédit). Akken i d as-yenna winna deg wawal-is : «Ayen xedmeɣ deg useggas, iruḥ deg yiwen wass». Ulamma llan wid yettwalin anebdu d tagnit i usteɛfu d unecreḥ, maca wiyaḍ ttwalint d tallit i d-yettaǧǧan camma deg texriṭ n umdan. Akken kan ara yebdu unebdu, ad bdunt tufɣiwin n usteɛfu ɣer yillel neɣ ɣer berra n tmurt, ladɣa Tunes, Ṭṭurc, Fransa…atg. Ad bdunt diɣ tmeɣriwin : Da d zzwaǧ, dihin d amedhar, dihin akkin d BAC… Anejmaɛ s axxam ulac, ula d igerdan sɛan azal-nsen deg zzhu d lleɛb. Din din kan, yedhem-d waggur n Ṛemḍan, ixellun taxriḍt, gar lmeṣruf n tuččit akked unecreḥ deg wuḍan-is. Akken kan ferḥent twaculin s keffu n waggur-agi, tqubl-iten-d lɛid tameẓyant, i ikemmlen ayen i d-yeǧǧa Ṛemḍan. Ciṭ iruḥ di lmeṣruf n tuččit (aksum, lxeḍra, lfakya) ayen i d-yeqqimen, tkemmel-it leɣla n llebsa n yigerdan. Urɛad teffiɣ lɛid tameẓyant s lewqam, mi i yuɣalent neddhent diɣ tmeɣriwin. Ulac taggara n ddurt ideg ur tesɛi ara kra n twacult tameɣra neɣ snat. Yella wanda, ttawḍent ɣer tlata neɣ rrebɛa deg yiwen wass. Gar zzhu-agi n tmeɣriwin akked rrwaḥ ɣer lebḥer, tekcem-d lɛid tameqqarant, i yezwin lǧiban n yiɛeggalen n twaculin. Ya aɣ-d ikerri s xemsa imelyan d tasawent, neɣ aksum n 130 DA i kilu, yerna yiwet tella tella. Rnu-d iselsa ideg tendeh tmes mačči d izli, d wayen-nniḍen i ttihwiǧint twaculin di leɛwacer. Mebɛed anecraḥ d uɣafar n lɛid tameqqrant, ufant-d twaculin iman-nsent, sdat n tuɣalin n yigerdan ɣer uɣerbaz. Aɣ-d iceṭṭiḍen, tizmamin, iqerban d wayen akk i icudden ɣer uɣerbaz. Mebla ma nettu, tifakturin n waman d lgaz akked trisiti i yettawin amur-nsent seg udrim n yal tawacult. Lḥasun ansi ara ffɣen yidrimen yella, ma d ansi ara d-kecmen yergel, ɣef wannect-agi, yenna-aɣ-d yiwen ubabat : «Lukan ur ẓriɣ ara acḥal ara nettaɣ, yerna ur nesselḥaq ara, mačči d izli. Mi d-yewweḍ unebdu, ala awal ‘’awi-d’’ kan ara tselleḍ, ulac win ara ak-yinin ax». Ɣer taggara, ad nini belli, tettserrif tmetti ugar n wayen i d-tettḥelli, akken bɣunt xedment twaculin leḥsab i umesruf deg unebdu. Mi yekfa unebdu ad yekfu udrim, ad nezfent yid-s twaculin, imi xas xeddment, maca ur ssagarent ara, am wakken i as-yenna winna deg wawal-is «Xeddmeɣ, yettader uḍellaɛ».

Adaoun Abdelghani