Tamanigt n tmagit, d tajmilt i Matoub

Partager

I lmend n usmekti n tmenɣiwt n unazbay Maɛtub lwennas,  aṭas n tejmilin i d as-yuɣalen di yal tiɣmert,  ama dagi di tmurt ama di tmura n lberrani acku Maɛtub mačči d menwala. Gar tejmilin-agi, tella-d yiwet n tmezgunt  ass-nni n,  26/06/2021,  sɣur tiddukkla tadelsant Tirẓa ireẓnen  iwumi semman “Tamanigt n tmagit”. Yeḍra-d waya  deg uxxam n umezgun Kateb Yacine n Tizi Uzzu.

Ma ɣef uḍris n tmezgunt, tenna-d tin i t-yuran, Lynda Hantour:’’  D yiwen n uḍris i uriɣ d tajmilt i Maɛtub lwennas d wid akk yeɣlin ɣef tmagit, ɣef wid akk i mazal la qeddcen fell-as. Nessenṭeq-d deg-s Tahar Djaout akked Mouloud Mammeri. Nessenṭeq-d deg-s Saɛid amnadi, d tajmilt i Saɛid Cemmax d wid akk mazal la xeddmen ar ass-a. Akken daɣen i d- nessenṭaq deg-s yelli-s Nabila d tajmilt n Nabila Ǧaḥnin. Nerra daɣen tajmilt i Bessaɛud Muḥend Aɛrab, Smaɛil Bellac. Di tmezgunt-a, yella Kossayla ara yeffɣen akked baba-s d jeddi-s ɣer lexla i wakken ad as d-cnun tizlatin n Maɛtub akken ad yelmed tutlayt, ccna akked tmeɣnest ɣef tmagit. Syin akkin, kosayla ad yimɣur, baba-s d jeddi-s ad awḍen leɛfu n Rebbi. Ticki icedha-ten, ad iruḥ ɣer uẓekka n lwennas imi baba-s ur yesɛi ara aẓekka. Syin akkin ad d-yenṭeq uẓekka n lwennas. Di taggara n tmezgunt, ad yili yizen’’.

 Txedmed tamezgunt-a yakan deg 2018 ?

Lynda Hantour: Ih xedmeɣ-tt yakan. Nurar-itt- id sin n yiberdan di Tizi Uzzu, yiwen ubrid deg Bgayet. Tura, ɛawdeɣ-as sɣezfeɣ-as aḍris, rniɣ-d iwudam. Amedya, deg useggas n 2018 ulac adiwenni gar Djaout akked Mammeri, tura rniɣ-t id, akken daɣen i d-rniɣ Saɛid amnadi akked yelli-s Nabila, rniɣ-as yiwet n tezlit tamḥaddit.

Yella kra i tettheggi  ama deg umezgun neɣ di tira n ungalen ?

Aql-in sewjadeɣ ad d-yeffeɣ “Tamanigt n tmagit” d aḍris i tddukkliwin tidelsanin i yebɣan ad xeddment tacquft-agi , axaṭer d yiwet n tejmilt i lwennas d wid akk i ixedmen ɣef tmagit. Ihi, ilaq ad asent-uɣal tejmilt di yal amḍiq, syin akkin ad t-id-xedmeɣ d asaru akken ad walin asuffeɣ amek i yettwaxdem , akken daɣen ad jemmleɣ akk tizlatin i nexdem deg tmezgunt-a deg yiwen n uḍebsi, akken kan ad nessifsus leqdic i tddukkliwin, acku axeddim deg umezgun yeḥwaǧ   tadrimt, iɣallen akked waṭas n wafud. Ɣef wanect-agi i bɣiɣ ad d-yeffeɣ akka , akken ad sneqseɣ ciṭ ɣef wid yebɣan ad xedmen tamezgunt-a’’. Am awkken  nesteqsa Mass SAdoukiI Abdessamed, netta i ixedmen takurigrafit n tmezgunt, a-t-an d acu i d-yenna : “Tamezgunt, temmeslay-d ɣef tmagit tamaziɣt. Iwudam i d-yellan deg-s xeddmen ɣef tmaziɣt ladɣa s yimru. Ilaq ass-a nekni ad nḥader ɣef tmagit-nneɣ, ladɣa tasuta-agi i d-ileḥḥun, ilaq ad asen-nemmeslay, ad asen-neselmed aḍris. Nekk, d tidet ur fehmeɣ ara aṭas taqbaylit, maca fehmeɣ d akken Massa Hantour texṭar akken iwata imeslayen i uḍris i wakken ad wayeḍ yizen-is. Ussa-nni mi nettheggi tamezgunt, tesseḥres aṭas ɣef yimeslayen ara sxedmen, d ayen yelhan, acku s wanect-agi ara teqqim tmeslayt, ara nesseḥbiber fell-as’’.

G.M. Aṭas n yilmeẓyen i yerran ddehn-nsen, iseggasen-agi ineggura, ɣer tmezgunin,  yal mi ara d-tili yiwet, nettaf  tazeqqa n Uxxam n umezgun Kateb Yacine, teččur.

Yamani Souhila

Partager